fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Ua kom nyob tsis muaj mob nyob rau thaum muaj cev xeeb tub thiab tom qab yug tag

alliance-icon-tus tswv cuab

Niam tuav tus me nyuam mos thiab hnia tus me nyuam lub taub hau.

Koj puas paub txog qee yam teeb meem kev noj qab haus huv uas chiv muaj los ntawm kev muaj cev xeeb tub tuaj yeem tshwm sim txog ib xyoos tom qab yug tus menyuam tag? Cov teeb meem no yog hu ua cov kev ceeb toom rau leej niam txog teeb meem maj ceev. 

Cov kev ceeb toom rau leej niam txog teeb meem maj ceev yog dab tsi? 

Nrhiav kev saib xyuas (kev saib xyuas lossis pab tu xyuas) tam sim ntawd yog tias koj tab tom pom muaj ib qho twg ntawm cov kev ceeb toom rau leej niam txog teeb meem maj ceev zoo li no. Cov yam ntxwv mob no kuj yuav txhais tau hais tias koj muaj ib qho kev cov nyom hawv hiam rau lub neej txoj sia.  

  • Mob taub hau uas tsis txawj zoo lossis mob heev tshaj qub tuaj. 
  • Ua npaws siab txog 100.4° F (38° C) lossis siab dua. 
  • Muaj teeb meem ntawm kev ua pa.
  • Mob hauv siab lossis plawv dhia ceev. 
  • Phob vog heev rau koj ob sab tes thiab lub ntsej muag. 
  • Coj khaub ncaws nyob rau lub sijhawm cev xeeb tub lossis tom qab yug menyuam tag. 
  • Mob plab heev uas pheej tsis txawj zoo. 
  • Muaj qhov nkees heev.  
  • Kiv taub hau lossis tsaus muag. 

Mus saib hauv Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control and Prevention; CDC, raws li sau huav lus Askiv) lub vev xaib hais txog cov Kev Ceeb Toom Leej Niam Txog Teeb Meem Maj Ceev kom paub ntau ntxiv txog ntawm cov yam ntxwv mob.  

Daim ntawv teev npe no tsis yog txhais tau tias yuav npog txhua qhov tsos mob uas koj muaj. Yog tias koj muaj mob lossis muaj lus nug tseem ceeb sab nraud ntawm koj tus kws kho mob lub sijhawm ua haujlwm, hu rau Alliance Nurse Advice Line ntawm 844-971-8907 (TTY: Hu rau 711) tham nrog tus kws tu neeg mob. Nco ntsoov qhia rau lawv yog tias koj cev xeeb tub lossis tau muaj cev xeeb tub nyob rau xyoo tas los. 

Kuv yuav ua tau li cas rau kuv qhov kev noj qab haus huv thiab kuv tus menyuam qhov kev noj qab haus huv? 

Mus ntsib koj tus kws kho mob ua ntej yug menyuam thiab tom qab yug menyuam raws kev teem caij. Kev mus ntsib kws kho mob ua ntej yug yog txhawm rau qhov kev saib xyuas uas koj tau txais ua ntej yuav yug koj tus menyuam. Kev mus ntsib tom qab yug tag yog txhawm rau qhov kev saib xyuas uas koj tau txais tom qab yug koj tus menyuam lawm.  

Nco ntsoov mus ntsib koj tus kws kho mob ua ntej cev xeeb tub, nyob rau lub sijhawm cev xeeb tub thiab tom qab yug tag. Cov kev mus ntsib no pab ua kom ntseeg tau hais tias koj thiab koj tus menyuam muaj kev nyab xeeb thiab ua kom tau txais qhov kev saib xyuas koj thiab koj tus menyuam yuav tsum tau muaj. 

Lus Qhia #1: Sau tseg yam uas tshwm sim thaum koj cev xeeb tub. Qhia tej kev nco tseg no rau koj tus kws kho mob nyob rau lub sijhawm uas koj mus ntsib txhua zaus. Ua li no txuas ntxiv mus kom txog 1 xyoos tom qab yug tau koj tus menyuam.  

Qhia rau koj tus kws kho mob lossis tus kws kho mob cov neeg ua haujlwm yog tias mloog zoo li muaj qee yam tsis haum xeeb. Koj paub koj lub cev zoo tshaj plaws! 

Lus Qhia #2: Yog tias koj tsis muaj kws kho mob lossis xav hloov koj tus kws kho mob, ces hu rau Kev Pab Cuam Tswvcuab lossis sau taiv peb daim foos hauv ooslais.

Kuv yuav tuaj yeem tau txais kev txhawb nqa li cas thaum kuv muaj cev xeeb tub thiab tom qab kuv yug menyuam tag?  

Lub Alliance muaj cov pab cuam txog kev kawm rau cov neeg uas cev xeeb tub lossis nyuam qhuav yug menyuam tag. Peb Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies program) yuav pab kom koj tau txais kev pab thaum tsis tau yug thiab tom qab yug tag. Koj tseem tuaj yeem tau txais khoom plig rau qhov kev mus ntsib koj tus kws kho mob kom cuag ncua!  

Lus Qhia #3: Tom qab koj tus menyuam yug los, koj tuaj yeem tau txais khoom plig rau qhov kev coj koj tus menyuam mus kuaj thiab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob raws sijhawm! Peb qhov Healthy Start Program; raws li sau hauv lus Askiv kev pab cuam (Healthy Start program) yog txhawm rau cov tswvcuab uas muaj noob nyoog 0-21 xyoos. Thaum koj tus menyuam loj hlob tuaj, koj tuaj yeem tau txais khoom plig rau tej uas koj niaj hnub ua kom tus menyuam nyob tau tsis muaj mob!

 

Cov ntaub ntawv hauv kab lus no yog los ntawm Lub Chaw Tiv Thaiv Kab Mob thiab Tiv Thaiv (CDC) lub vev xaib.

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Dianna Diallo MD, Tus Thawj Coj Kho Mob