fbpx
Blog-header-graphic_4

Nyob Zoo, Noj Qab Haus Huv!

Nyeem kom pab qhia rau koj nyob lub neej zoo thiab ua rau koj txoj kev noj qab nyob zoo.

Pojniam cov teeb meem kev noj qab haus huv

Alliance pab txhawb cov pojniam txhua phaum noob nyoog txhawm rau ua cov kauj ruam los txhim kho lawv li kev noj qab haus huv. Koj li kev noj qab haus huv fab lub cev ntiaj ntsug thiab fab siab ntsws yog qhov tseem ceeb!

Nyeem Ntxiv...

Koj li kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws tseem ceeb!

Kev saib xyuas koj qhov kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws yog ib feem tseem ceeb ntawm koj qhov kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo thoob plaws. Cov tswvcuab Alliance Medi-Cal tuaj yeem tau txais kev pab saib xyuas kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws los ntawm lub chaw uas koom tes nrog peb, Carelon Behavioral Health.

Ua kom nyob tsis muaj mob nyob rau thaum muaj cev xeeb tub thiab tom qab yug tag

Cov teeb meem kev noj qab haus huv hnyav tuaj yeem tshwm sim txog ib xyoos tom qab muaj menyuam. Paub cov cim ceeb toom ceev ceev thiab mloog koj lub cev.

Nug koj tus kws kho mob: Kev ntsuam xyuas mob khees xaws hauv txoj hnyuv

In the United States, colorectal cancer is the third most common cancer found in men and women. March is Colorectal Cancer Awareness Month, and it’s a good time to get a screening.

Cov kev tuaj kuaj pab tau koj thiab koj tsev neeg kom ua lub neej nyob muaj kev noj qab nyob zoo.

Kev mus ntsib tus kws kho mob tsis yog rau thaum koj mob xwb. Cov kev tuaj kuaj yeej pab koj thiab koj tsev neeg kom ua lub neej nyob muaj kev noj qab nyob zoo.

Vim li cas koj tus menyuam thiaj yuav tsum tau txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom ncav sijhawm

Kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo ntawm peb cov menyuam yog ib yam uas peb txhua tus puav leej mob siab rau. Ib txoj kev ntawm cov hau kev uas tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws los mus tiv thaiv cov menyuam kom txhob muaj mob hnyav thiab txhob muaj kab mob yog los ntawm cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Ua kom sib raug zoo nrog koj tus kws kho mob

Thaum koj nrog koj tus kws kho mob tham, puas zoo li lawv pom thiab hnov koj cov lus? Koj puas muaj kev ntseeg siab tias koj tus kws nkag siab txog yam uas koj xav tau?