fbpx
Blog-header-graphic_4

Nyob Zoo, Noj Qab Haus Huv!

Nyeem kom pab qhia rau koj nyob lub neej zoo thiab ua rau koj txoj kev noj qab nyob zoo.

Kev kho cwj pwm thiab cov hnub so haujlwm

The holiday season can be full of fun things to do. However, many people also struggle with their mental health during this time.

Nyeem Ntxiv...
women smiling

Kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis cawm tau txoj sia 

Ib qho kev mus kuaj xyuas kab mob niaj xyoos tseem ceeb rau cov poj niam yog kuaj xyuas txog tus kab mob khees xaws rau lub mis. Kawm paub ntxiv txog kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis thiab seb nws yuav pab ua kom cov poj niam noj qab nyob zoo.

Peb hais koj hom lus!

Koj puas paub tias koj tuaj yeem tau txais kev pab txhais lus txhawm rau pab rau koj qhov kev kho mob? Cov kev pab cuam no yog muab pab dawb rau koj xwb!

Kev txhawb nqa kev mob nkeeg fab kev coj cwj pwm rau cov tswvcuab hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino) 

Raws li kev hawm txog lub Hli Ua Kev Zoo Siab rau Hais Neeg Mev, peb xav qhia cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb uas txhawb nqa cov kev tsim nyog muaj txog kev kho cwj pwm ntawm peb cov tswvcuab hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino).

Pab ua kom koj tus menyuam qhov hnyav tab tom

Qhov xov xwm zoo yog tias tuaj yeem tiv thaiv qhov kev rog thaum yau. Nyeem tsab ntawv no kom kawm paub ntxiv txog kev tsis them nqi rau kev pab koj tus menyuam qhov kev hyuav.

Kev pub niam mis zoo rau leej niam thiab menyuam

Koj puas tau paub hais tias kev pub niam mis yog qhov zoo rau leej niam thiab tus menyuam tib si? Ntawm no yog qee lus qhia tseem ceeb rau cov leej niam uas tab tom pub mis lossis npaj yuav pub mis rau menyuam.

A family walking

Vim li cas cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tseem ceeb heev rau txhua tus neeg muaj noob nyoog 

Kawm paub ntxiv vim li cas thiaj li paub txog cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj kev zoo tshaj los tiv thaiv koj tus kheej thiab koj tsev neeg los ntawm kev tiv thaiv kab mob.