fbpx ua
Blog-header-graphic_4

Nyob Zoo, Noj Qab Haus Huv!

Nyeem kom pab qhia rau koj nyob lub neej zoo thiab ua rau koj txoj kev noj qab nyob zoo.

Kev pab txhawb noj qab haus huv fab coj cwj pwm rau cov tswvcuab ntawm LGBTQ+

Kev saib xyuas koj qhov kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm yog ib feem tseem ceeb ntawm koj qhov kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo tag nrho. Lub Alliance muaj cov chaw muaj ntaub ntawv tshwj xeeb rau peb cov tswvcuab ntawm LGBTQ+.

Nyeem Ntxiv...
Poj niam tom khw ua liaj ua teb

Yuav ua li cas kom tau zaub mov zoo rau koj tsev neeg lub caij ntuj sov no

Kev pub mov rau koj tsev neeg yuav kim dua nrog cov menyuam tawm ntawm tsev kawm ntawv. Cov kev pabcuam rau khoom noj khoom haus rau lub caij ntuj sov no tuaj yeem pab koj tau zaub mov zoo rau koj tsev neeg.

Lub Rau Hli yog Lub Hlis Immigrant Heritage

Lub Rau Hli yog Lub Hlis Immigrant Heritage! Nov yog lub sijhawm ua kev zoo siab rau txhua txoj kev uas cov neeg tuaj txawv teb chaws muab rau thiab koom nrog hauv peb cov zej zog.

Yuav tiv thaiv koj tus menyuam li cas kom txhob muaj kev raug tus kab mob lead

Cov hmoov txhuas tuaj yeem muaj kev phom sij rau cov menyuam yaus thiab cov poj niam cev xeeb tub. Koj tuaj yeem tiv thaiv koj tsev neeg los ntawm kev paub yuav ua li cas tiv thaiv kev kis kab mob.

Me nyuam mob hawb pob

Ua pa yooj yim dua: Yuav ua li cas tswj tau koj tus mob hawb pob

Kawm paub yuav ua li cas tswj kev mob hawb pob nrog cov tshuaj, kev hloov hauv kev ua neej thiab kev sib tham nrog koj tus kws kho mob. Ua pa yooj yim dua nrog cov lus qhia no!

Hluas nkauj ntawm kws kho mob

Ua kom cov ntxhais hluas noj qab nyob zoo: Kev tshuaj ntsuam Chlamydia

Thaum kuaj xyuas, cov kws kho mob yuav pom zoo kom kuaj mob chlamydia thiab lwm yam kab mob STDs uas yog ib feem ntawm kev kho mob rau cov hluas.

Tus kws kho mob qhia tshuaj

Nug koj tus kws kho mob: Kev ntsuam xyuas mob khees xaws hauv txoj hnyuv

Nyob hauv Tebchaws Meskas, mob khees xaws hauv txoj hnyuv yog hom mob khees xws thib peb uas nquag muaj rau cov txiv neej thiab cov poj niam. Lub Peb Hlis yog Lub Hlis Paub Txog Mob Khees Xaws Hauv Txoj Hnyuv, thiab nws yog lub sijhawm zoo rau kev ntsuam xyuas.