fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev pub niam mis zoo rau leej niam thiab menyuam

alliance-icon-tus tswv cuab

leej niam pub niam mis

Lub Yim Hli yog lub Hli Ntawm Kev Pub Niam Mis Hauv Tebchaws! Koj puas tau paub hais tias kev pub niam mis yog qhov zoo rau leej niam thiab tus menyuam tib si? Ntawm no yog qee lus qhia tseem ceeb rau cov leej niam uas tab tom pub mis lossis npaj yuav pub mis rau menyuam.

Cov txiaj ntsig zoo ntawm kev pub niam mis yog dab tsi?

Cov Menyuam Mos

Kev pub niam mis yuav muab kev pib lub neej uas zoo tshaj plaws rau cov menyuam mos. Nws yog txoj kev uas zoo tshaj plaws ntawm cov khoom noj khoom haus zoo rau lub ce los pab rau lawv txoj kev loj hlob thiab kev paub tab.

Ntawm cov menyuam mos thiab menyuam yaus, kua mis ntawm leej niam yuav txhawb lawv lub cev tiv thaiv kab mob. Nws yuav txo lawv qhov kev pheej hmoo ntawm:

 • Kev mob pob ntseg.
 • Kab mob raws plab.
 • Cov kev tsis haum khoom noj khoom haus.
 • Mob hom 2 ntawm cov mob ntshav qab zib.
 • Kab mob rog.
 • Mob khees xaws thaum yau.
 • Kab mob ua rau menyuam mos tuag sai sai.
 • Lwm yam mob.

Kev pub niam mis txhawb nqa:

 • Kev paub tab ntawm lub qhov ncauj zoo.
 • Kev noj tau rau lub cev kom tsis muaj mob.
 • Kev muaj tswv yim.
 • Kev paub tab txog kev xav.

Kev pub niam mis yuav muab kev pib lub neej uas zoo tshaj plaws rau cov menyuam mos. Nws yog txoj kev uas zoo tshaj plaws ntawm cov khoom noj khoom haus zoo rau lub ce los pab rau lawv txoj kev loj hlob thiab kev paub tab.

Cov Leej Niam

Cov leej niam uas pub mis rau menyuam yuav muaj kev pheej hmoo qis dua txog ntawm:

 • Qee hom kab mob khees xaws.
 • Cov kab mob rau lub plawv.
 • Kab mob ntshav qab zib.
 • Kev ntxhov siab.
 • Mob pob txha phom.
 • Muaj Ntshav Siab.

Kev pub niam mis yuav pab ua rau cov leej niam zoo rov qab los ntawm kev mob plab yug menyuam thiab kev yug menyuam sai dua. Nws tseem tuaj yeem pab ua kom cov leej niam poob phaus tom qab lawv cev xeeb tub lawm.

Cov leej niam yuav tuaj yeem tau txais hom kev pab twg yog tias lawv xav pub niam mis rau menyuam?

Kev pub niam mis yog ib tug txheej txheem kev kawm rau tag nrho leej niam thiab menyuam mos tib si. Qee cov menyuam mos tsim nyog muaj sijhawm thiab kev txhawb nqa ntau dua txhawm rau ntxais mis. Qee leej niam muaj kev cov nyom ntau dua lwm leej lwm tus.

Thaum xub thawj, cov niam uas pub niam mis rau menyuam yuav muaj kev meem txom txog kev pub niam mis rau menyuam. Tej zaum lawv yuav ntsib kev nyuaj xws li thaum rov qab mus ua haujlwm lossis mus kawm ntawv lawm. Tej zaum lawv kuj yuav tsim nyog muaj kev pab ntxiv los ntawm tsev neeg thiab tej phooj ywg.

Poj niam tuav nws tus me nyuam mos

Kev Pab Cuam Rau Poj Niam, Menyuam Mos thiab Menyuam Yaus (WIC)

Tsis yog muaj koj ib leeg xwb! WIC (Kev Pab Cuam Rau Poj Niam, Menyuam Mos thiab Menyuam Yaus; WIC, raws li sau hauv lus Askiv) nyob ntawm no txhawm pab koj txog ntawm koj txoj kev pub niam mis rau menyuam. WIC tuaj yeem txuas koj nrog tus kws pab tswv yim rau phaum neeg uas muaj kev pub niam mis rau menyuam. Cov kws pab tswv yim no yog cov leej niam uas pub niam mis uas muaj kev paub dhau los lossis kov yeej cov teeb meem zoo sib xws rau koj. Lawv tuaj yeem pab txhawb nqa koj nyob rau lub sijhawm thiab tom qab koj qhov kev muaj cev xeeb tub.

WIC kuj tseem muaj:

 • Cov kws pab tswv yim txog kev pub mis rau menyuam.
 • Cov kev sib tham txog kev pub niam mis hauv cheeb tsam.
 • Cov kev pab cuam qiv cuab yeej nqus mis.
 • Cov chav kawm txog kev pub niam mis.
 • Cov pab pawg txhawb nqa.
 • Lwm yam kev pab txhawb.

Cov neeg ua haujlwm rau WIC tuaj yeem pab koj npaj txog koj qhov kev rov qab mus ua haujlwm lossis mus kawm ntawv. Koj tuaj yeem kawm paub txog kev tham nrog koj tus tswv haujlwm hais txog koj cov kev muaj cai nqus mis ntawm chaw ua haujlwm.

Koj tuaj yeem tsim nyog rau WIC yog hais tias koj:

 • Tab tom cev xeeb tub, pub niam mis lossis nyuam qhuav yug menyuam.
 • Tau muaj kev nchuav menyuam tsis ntev los no.
 • Muaj ib tug menyuam lossis kev saib xyuas ib tug menyuam uas muaj noob nyoog qis dua 5 xyoos.
 • Muaj nyiaj khwv tau qis mus txog rau theem nruab nrab.
 • Tau txais cov kev pab uas txais tau ntawm Medi-Cal, Nyiaj Ntsuab (CalWORKS TANF [Temporary Assistance for Needy Families; TANF, raws li sau hauv lus Askiv]) lossis Nyiaj Muas Noj (CalFresh SNAP [Supplemental Nutrition Assistance Program; SNAP, raws li sau hauv lus Askiv])..
 • Ua neej nyob hauv California.

Yog xav thov, hu rau lub chaw ua haujlwm WIC hauv koj lub cheeb nroog.

 • Cheeb Nroog Merced: 209-383-4859.
 • Cheeb Nroog Monterey: 831-796-2888 lossis sau ntawv 888-413-2599.
 • Cheeb Nroog Santa Cruz: 831-722-7121.

Cov tswvcuab Alliance

Yog tias koj qhov kev pab kho mob yog muab los ntawm Medi-Cal, koj tseem tuaj yeem tau txais kev pab cuam los ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance).

Koj tuaj yeem tso npe nkag siv rau peb qhov kev pab cuam Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv). Qhov kev pab cuam no pab ua kom cov poj niam tau txais kev saib xyuas ua ntej yug thaum ntxov thiab kev mus kuaj tom qab yug menyuam tas. Muab rau koj yam tsis them nqi dab tsi li.

Cov tswvcuab ntawm Alliance tsim nyog tau txais lub cuab yeej nqus mis pub dawb yog tias:

 • Leej niam lossis tus menyuam muaj teeb meem kho mob uas tiv thaiv kev tu mob ntawm lub mis.
 • Leej niam yuav rov qab mus ua haujlwm lossis mus kawm ntawv thiab xav ceev kev pub niam mis mus ntxiv.

Kuv yuav tsum pub niam mis mus ntev npaum li cas?

Kua mis yog txhua yam uas tus menyuam tsim nyog muaj nyob rau 6 lub hlis xub thawj.

Tom qab 6 lub hlis, koj tuaj yeem pib muab khoom noj tawv rau koj tus menyuam mos ntxiv rau cov kua mis. American Academy of Pediatrics pom zoo kom pub niam mis ntxiv mus txog 2 lub xyoos thiab dhau ntawd.

Kuv tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog ntawm kev txhawb nqa kev pub niam mis nyob rau qhov twg?

Koj tuaj yeem nrhiav kev pab txog kev pub niam mis ntawm lub chaw ua haujlwm WIC hauv koj lub cheeb nroog. Koj tseem tuaj yeem tau txais kev txhawb nqa los ntawm pab pawg saib xyuas kev pub niam mis hauv zos nyob rau koj cheeb tsam. Mus rau lub vevxais hauv qab no rau kev kawm paub ntau ntxiv.

Cheeb Nroog Merced

Cheeb Nroog Monterey

Cheeb Nroog Santa Cruz

Cov xwm txheej kev pub niam mis tom ntej no

Koom nrog peb ntawm cov xwm txheej lub Yim Hli txog kev siab dawb rau tsev neeg no. Ua kev zoo siab rau kev pub niam mis thiab txuas rau cov kev pab txhawb hauv zos!

Cheeb Nroog Merced

Kev Nthuav Tawm Txog Kev Pab Txhawb Tsev Neeg Ntawm Kev Kawm Tiav Kev Pub Niam Mis

Lub Yim Hli Ntuj Tim 26, 2023 hauv Merced

Cheeb Nroog Monterey

Kev Ncig Kom Paub Txog Kev Pub Niam Mis thiab Lub Koom Txoos Kev Noj Qab Haus Huv

Cheeb Nroog Santa Cruz

Pub mis niam Health Fair thiab Taug kev
Lub Yim Hli Ntuj Tim 11, 2023 hauv Watsonville

 Zaj lus no yog sau ua ke nrog cov neeg ua haujlwm WIC uas tuaj ntawm cheeb nroog Merced, Monterey thiab Santa Cruz tuaj. Ua tsaug, WIC!

0

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Adourin Malco, Slywia Klos, Erika Costanzo