fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev pab txhawb noj qab haus huv fab coj cwj pwm rau cov tswvcuab ntawm LGBTQ+

alliance-icon-tus tswv cuab

LGBTQ nkawm niam txiv thiab menyuam yaus zaum ntawm lub rooj zaum hauv lub tiaj ua si luag ntxhi nrog tus dev.

Kev saib xyuas koj qhov kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm yog ib feem tseem ceeb ntawm koj qhov kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo tag nrho! Kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm suav nrog kev noj qab haus huv fab siab ntsws thiab cov kev txhawj xeeb txog kev coj cwj pwm zoo ib yam li kev nyuaj nrog rau kev siv yeeb tshuaj. Muaj ntau cov neeg tws kev nrog rau cov kev txhawj xeeb txog kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm, uas suav nrog cov qib siab uas cov neeg ntawm LGBTQ+ tau tshaj tawm.  

  • 59% ntawm cov neeg laus LGBTQ+ ntsib kev noj qab haus huv fab siab ntsws uas tsis zoo. ¹  
  • 54% ntawm cov tub ntxhais hluas LGBTQ+ tws kev nrog rau kev nyuaj siab. ¹  

Muaj ntau cov laj thawj uas tej zaum cov tib neeg yuav tsis nrhiav kev pab rau kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm. Kev thuam, kev tsis nkag siab txog cov chaw muaj ntaub ntawv lossis cov kev ntsib yav dhau los txog kev ntxub ntxaug yog ob peb qhov piv txwv. Qhov no tuaj yeem tsim ua rau muaj kev nyuaj nrog rau cov kev ua ub ua no txhua hnub, xws li kev ua hauj lwm, lub neej ntawm tsev neeg, saib xyuas tus kheej lossis kev ua si.  

Kev muaj vaj huam sib luag fab kev noj qab haus huv rau peb cov tswvcuab yog qhov tseem ceeb rau peb, Peb ntseeg tias txhua tus tsim nyog tau txais kev hwm thiab kev khuv leej kom muaj lub hlwb thiab lub cev noj qab nyob zoo raws li qhov ua tau. Lub Alliance ua haujlwm los ua kom ntseeg siab tias peb cov tswvcuab yeej nkag siab txog lawv cov kev pab kho mob uas txais tau rau kev noj qab haus huv thiab tau txais kev saib xyuas uas lawv tau txais thaum lawv xav tau. Qhov no suav nrog cov kev pab cuam txoj kev pab kho mob fab kev coj cwj pwm los ntawm Carelon Behavioral Health. 

Peb Behavioral Health Care faib tawm:

  • Paub ntxiv txog tias seb kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm yog dab tsi, nrog rau cov piv txwv ntawm cov kev txhawj txeeb txog kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm.
  • Muaj cov kev pab cuam kho cwj pwm dab tsi rau cov tswvcuab ntawm Alliance.
  • Txoj hauv kev tau txais cov kev pab cuam kho cwj pwm.
  • Cov chaw muaj ntaub ntawv pab txhawb ntxiv.

Yog tias koj xav tau j kev pab kho mob fab kev coj cwj pwm, ces hu rau Carelon Behavioral Health ntawm 855-765-9700. Tus xov tooj hu dawb no tuaj yeem nkag mus siv tau 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib vij.

Puas yog tab tom muaj kev tawm tsam lossis nyob rau hauv kev kub ntxhov? Hu rau 988. Nws tsis yog koj ib leeg xwb. Hu lossis sau ntawv xov tooj rau tus xov tooj muab kev pab tiv thaiv tua tus kheej. 

LGBTQ nkawm niam txiv taug kev hauv puam saib ib leeg thiab luag ntxhi

LGBT Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Teb Chaws muab qhov kev pab tus phooj ywg, cov ntaub ntawv thiab cov chaw muaj ntaub ntawv hauv zos yam tsis xam nqi thiab tsis pub lwm tus paub. LGBT Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Teb Chaws (National Help Center, raws li sau hauv lus Askiv) muaj ntau tus xov tooj maj ceev:

  • Tus Xov Tooj Maj Ceev Hauv Teb Chaws (National Hotline, raws li sau hauv lus Askiv) rau txhua phaum noob nyoog.
  • Tus Xov Tooj Sib Tham Nrog Tub Ntxhais Hluas (Youth Talkline, raws li sau hauv lus Askiv) rau tus uas muaj noob nyoog 25 xyoos thiab hluas dua.
  • Tus Xov Tooj Maj Ceev Rau Neeg Laus (Senior Hotline, raws li sau hauv lus Askiv) rau tus uas muaj noob nyoog 50 xyoos thiab laus dua.
  • Tus Xov Tooj Maj Ceev Pab Txhawb Kev Nthuav Qhia Tus Kheej (Coming Out Support Hotline, raws li sau hauv lus Askiv) rau txhua phaum noob nyoog.

Txhawm rau kawm paub ntxiv, mus saib LGBT Lub Chaw Muab Kev Pab Hauv Teb Chaws (National Help Center, raws li sau hauv lus Askiv) lub vevxais.

¹ Lub Chaw Pab Kev Tshaj Tawm Qhia Tib Neeg Cov Kev Muaj Cai. Xwm Txheej Kev Noj Qab Haus Huv Fab Siab Ntsws Nyob rau hauv LGBTQ Lub Zej Zog..

1

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Shaina Zurlin LCSW PsyD., Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv