fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis cawm tau txoj sia 

alliance-icon-tus tswv cuab

poj niam luag ntxhi

Kev saib xyuas koj txoj kev noj qab haus huv yog qhov zoo tshaj plaws uas koj tuaj yeem ua tau rau koj tus kheej txhua hnub! Teem sijhawm rau koj qhov kev kuaj mob niaj xyoos nrog koj tus kws kho mob thiab txhua yam kev mus kuaj xyuas mob uas koj tsim nyog muaj. Ib qho kev mus kuaj xyuas mob tseem ceeb rau cov poj niam yog kuaj xyuas txog tus kab mob khees xaws rau lub mis. 

Tus kab mob khees xaws rau lub mis yog dab tsi? 

Tus kab mob khees xaws rau lub mis yog ib hom kab mob khees xaws uas pib rau hauv lub mis. Tus kab mob khees xaws pib thaum cov keeb nqaij txawv txav pib loj hlob yam tsis muaj kev tswj tau. Tus kab mob khees xaws rau lub mis yog hom kab mob khees xaws uas muaj ntau tshaj plaws zeeg ob ntawm cov poj niam hauv Tebchaws Meskas. Txawm hais tías tus kab mob khees xaws rau lub mis ib txwm cuam tshuam rau poj niam xwb los cov txiv neej yeej tuaj yeem muaj tau tus kab mob khees xaws rau lub mis. Kev kuaj pom thaum ntxov yog qhov tseem ceeb rau kev kho mob. 

Lus qhia: Cov lus uas yuav tau paub

Kev mus kuaj xyuas yog ib qho kev sim lossis kev ntsuam xyuas uas muab siv los nrhiav ib tug kab mob hauv cov neeg uas tsis muaj yam ntxwv mob. Kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis yuav nrhiav tau cov yam ntxwv mob ntawm khees xaws ua ntej cov yam ntxwv mob yuav tshwm sim (xws li muaj ib lub pob hauv lub mis). 

Kev kuaj pom thaum ntxovtxhais tau hais tias kev nrhiav thiab kev kuaj tau tus kab mob ntxov dua qhov uas koj tos kom pib muaj cov yam ntxwv mob. 

Vim li cas kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis thiaj li tseem ceeb? 

Muaj ntau leej poj niam uas tus kab mob khees xaws rau lub mis yeej tsis muaj yam ntxwv mob li. Qhov no yog qhov uas vim li cas kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis ib xyoos ib zaug nrog koj tus kws kho mob yog ib qho tseem ceeb heev. Kev yees duab lub mis (Mammograms) yog ib txoj hauv kev kuaj xyuas kab mob khees xaws mis. Nws yog qhov uas ua thaum thaij duab hluav taws xob (X-ray) rau ob lub mis. Alliance cov tswvcuab tuaj yeem tau txais ib zaug kev kuaj mis pub dawb uas yog ib feem ntawm cov kev mus ntsib txhawm rau kev kho mob tiv thaiv.  

Yog tias koj xav tau kev pab txog kev nrhiav ib tug kws kho mob, hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874, hnub Monday txog Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj tshwj xeeb txhawm rau nrhiav ib tug neeg txhais lus uas hais tau koj yam lus yam tsis them nqi dab tsi. Tus Xov Tooj Pab Cov Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711). 

poj niam tau mammogram

Cov poj niam yuav txo lawv txoj kev pheej hmoo txog tus kab mob khees xaws rau lub mis tau li cas? 

Hom kev ua neej nyob thiab caj ces yog ob yam uas feem ntau cuam tshuam rau cov poj niam txoj kev pheej hmoo txog tus kab mob khees xaws rau lub mis hauv lub neej. Cov piv txwv ntawm cov kev hloov pauv txog hom kev ua neej nyob uas pab txo kev pheej hmoo txog tus kab mob khees xaws rau lub mis yog:

  • Kev ceev kom lub cev nyob rau qhov hnyav uas haum rau qhov tsis muaj mob.
  • Kev ua kom lub cev tau ua haujlwm tas li. Qhov no tuaj yeem ua tau yooj-yooj yim uas yog taug kev txhua hnub. 
  • Kev hauv dej cawv uas ntau dhau.

Txawm hais tias koj tsis tuaj yeem hloov koj li caj ces, koj tuaj yeem mus kuaj xyuas seb koj puas muaj qhov kev pheej hmoo siab dua. Nco ntsoov qhia koj tus kws kho mob txog txhua tus neeg hauv tsev neeg uas tau muaj ib hom twg ntawm tus kab mob khees xaws.  

Leej twg thiaj yuav tsum tau mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis?

  • Cov poj niam uas muaj hnub nyoog 40 txog 44 xyoos tuaj yeem pib kuaj cov tshuaj mammogram txhua xyoo.
  • Cov poj niam hnub nyoog 45 txog 54 xyoos yuav tsum tau kuaj mammogram txhua xyoo.
  • Cov poj niam hnub nyoog 55 xyoos thiab laus dua tuaj yeem hloov mus rau qhov mammogram txhua xyoo.

Cov poj niam uas muaj kev pheej hmoo siab txog tus kab mob khees xaws rau lub mis yuav tsum pib mus kuaj xyuas thaum muaj noob nyoog 30 xyoos. Yog tias koj muaj lus nug txog qhov uas thaum twg koj thiaj yuav tsum muaj kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau lub mis, nug koj tus kws kho mob. 

Koj paub txog koj lub cev zoo tshaj plaws! Yog tias muaj dab tsi tsis zoo lossis koj muaj ib qho kev txhawj xeeb, nco ntsoov qhia koj tus kws kho mob.  

Kuv tuaj yeem kawm paub ntau ntxiv txog kev mus kuaj xyuas tus kab mob khees xaws rau mis tau li cas?

Lub Chaw Tswj Hwm Kab Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau hauv lus Askiv) thiab cov vevxais muaj txhua yam ntau ntxiv hais txog tus kab mob khees xaws rau lub mis thiab cov kev mus kuaj xyuas. cov vevxais muaj txhua yam ntau ntxiv hais txog tus kab mob khees xaws rau lub mis thiab cov kev mus kuaj xyuas.

1

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.