fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Vim li cas koj tus menyuam thiaj yuav tsum tau txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom ncav sijhawm

alliance-icon-tus tswv cuab

Daim duab npog ntsej muag, tus poj niam hluas hauv tus kws kho mob qhov chaw ua haujlwm hnav lub taub hau, lub tsho lub tsho thiab lub tsho khuam lub tsho tuav cov poj niam hluas rau ntawm ceg tawv. Ib tug poj niam kws kho mob nrog daim npog ntsej muag thiab daim npog ntsej muag tab tom thov kev pab cuam rau tus menyuam sab caj npab.

Kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo ntawm peb cov menyuam yog ib yam uas peb txhua tus puav leej mob siab rau. Ib txoj kev ntawm cov hau kev uas tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws los mus tiv thaiv cov menyuam kom txhob muaj mob hnyav thiab txhob muaj kab mob yog los ntawm cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Vim li cas nws thiaj tseem ceeb heev uas yuav tsum muaj kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj tus menyuam kom ncav sijhawm?

Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv cov menyuam mosliab thiab menyuam yaus los ntawm cov kev mob uas yuav mob mus ntev.

Cov kev mob nkeeg no tuaj yeem xam muaj kev dig muag, kev tsis hnov lus, kev puas tsuaj rau lub hlwb thiab kev tag sim neej tib si. Nws yog ib qho yooj yim heev rau cov menyuam moslaib thiab menyuam yaus uas tau mob hnyav los ntawm qee yam kab mob, tuaj yeem nrog rau kev mob khaub thuas. Kev muaj mob hnyav tuaj yeem ua rau muaj teeb meem mob nkeeg nyob rau yav tom ntej. Cov menyuam yaus uas muaj noob nyoog qis dua 5 xyoos uas muaj mob khaub thuas yuav muaj feem mus rau tom tsev kho mob loj ntau dua cov neeg laus.

Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob yuav tiv thaiv cov menyuam yaus nyob rau lub sijhawm uas tsim nyog muaj

Nws muaj ib qho kev teev sijhawm mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas qhia txog yam tshuaj tiv thaiv uas koj tus menyuam tsim nyog muaj thiab lub sijhawm uas yuav tau mus txais rau. Qhov kev teev sijhawm yuav yog raws koj tus menyuam qhov kev tiv thaiv kab mob raws noob nyoog. Nws kuj tseem yog raws qhov uas koj tus menyuam muaj feem kis tau tus kab mob li cas thiab. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj tus menyuam kom ncav sijhawm yuav pab tiv thaiv kom lawv tsis tau tej kab mob uas tiv thaiv tau.

Peb muaj ib daim ntawv qhia txog kev noj qab nyob zoo rau cov menyuam moslaib los mus pab kom koj paub txog cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tus menyuam mosliab yuav tsum tau thaum muaj noob nyoog 0-12 lub hlis. Nws me thiab haum ntim rau hauv hnab tsos kom koj thiaj li nqa tau nrog koj thaum koj mus ntsib koj tus menyuam mosliab tus kws kho mob. Yog xav tau daim ntawv qhia txog kev noj qab nyob zoo ntawm menyuam moslaib, ces hu rau peb Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3874, ext. 5580 (TTY: Ntaus 711).

Tau txais cov npav khoom plig uas muaj tag nrho txog rau $250 los ntawm kev ua kom paub meej hais tias koj tus menyuam tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev kuaj mob raws sijhawm suav txij noob nyoog 0-21.​  Mus xyuas hauv peb nplooj ntawv rau tswvcuab kom paub ntau ntxiv.

Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kuj tseem tuaj yeem tiv thaiv tau lwm leej lwm tus thiab

Cov menyuam yaus uas tsis tau txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem kis kab mob mus rau lwm tus, xws li cov menyuam mosliab uas yug tshiab, cov neeg laus uas muaj noob nyoog siab thiab cov neeg uas muaj kev mob nkeeg uas yuav mob mus ntev. Kev tswj koj tus menyuam cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom ncav sijhawm yuav tiv thaiv koj tus menyuam thiab cov neeg uas nyob ib puag ncig ntawm nws.

Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tuaj yeem tiv thaiv kom tsis tau qhaj haujlwm thaum muaj mob

Thaum ib tug menyuam twg muaj mob lawm cov niam-txiv thiab cov neeg saib xyuas yuav tau siv sijhawm lossis qhaj haujlwm los mus saib xyuas tus menyuam. Kev qhaj haujlwm tuaj yeem ua rau poob tau nyiaj khwv thiab muaj kev ntxhov siab rau tsev neeg. Tej zaum cov menyuam hlob kuj yuav tau qhaj kev mus kawm ntawv, kev ua si xws li ncaws pob thiab lwm yam dejnum vim lawv nyob nrog lwm tus tsis tau.

Tham nrog koj tus menyuam tus kws kho mob txog ntawm cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tus menyuam yuav tsum tau. Kev tswj kom txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv rau koj tus menyuam kom ncav sijhawm yuav ntxiv kev tiv thaiv thaum nws loj hlob thiab yuav pab ua kom nws tsis muaj mob.

Nyob rau ntawm lub Alliance, peb lub hom phiaj yog “tibneeg muaj kev noj qab haus huv, neeg zej zog muaj kev noj qab haus huv.” Qhov ntawd yuav pib los ntawm kev pab peb cov tswvcuab kom muaj cov lus pab qhia thiab kev txais tau cov kev pab saib xyuas uas lawv tsim nyog muaj kom thiaj li nyob tau tsis muaj mob tshaj plaws raws li qhov yuav ua tau.

Hais txog tus contributor:

Kristin Rau

Kristin Rath yog Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij ntawm Central California Alliance for Health (the Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv, suav nrog kev tshuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog Alliance txij thaum 2019. Nws tuav Master of Arts thiab Master of Science degree hauv kev sib txuas lus.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Hilary Gillette-Walch, Clinical Decision Quality Manager