fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Yuav tiv thaiv koj tus menyuam li cas kom txhob muaj kev raug tus kab mob lead

alliance-icon-tus tswv cuab

Tus kab mob lead tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij rau cov menyuam yaus thiab cov poj niam cev xeebtub. Tsis muaj tsis muaj nqi txhuas ntawm tus kab mob lead uas muaj kev nyab xeeb. Kev raug txhuas tuaj yeem ua rau kev loj hlob qeeb thiab teeb meem kev coj tus cwj pwm, tshwj xeeb tshaj yog rau cov menyuam yaus hnub nyoog qis dua rau xyoo. Qhov no yog vim cov menyuam yaus no loj hlob sai thiab nyiam muab khoom rau hauv lawv lub qhov ncauj. Cov poj niam cev xeeb tub kuj tseem yuav tsum zam kom tsis txhob raug lead, vim lawv tus menyuam tuaj yeem cuam tshuam thiab.  

Kev muaj kuab txhaum ntawm tus kab mob lead tshwm sim thaum cov kab mob lead sib ntxiv ntau zuj zus tuaj hauv lub cev txog ntau hlis lossis ntau xyoos. Cov menyuam yaus uas muaj kuab txhaum ntawm tus kab mob lead ib txwm tsis pom zoo li muaj mob. Txawm li cas los xij, qee leej yuav mob taub hau qee zaum, mloog zoo li nkees-nkees, coj tsis tus lossis muaj teeb meem rau kev mob siab mloog lossis kev kawm. 

Qhov xov xwm zoo yog hais tias cov kuab txhaum ntawm keeb txhuas yog yam pov thaiv tau! Koj tuaj yeem tiv thaiv koj tsev neeg los ntawm kev paub txog yam uas ua rau muaj kuab txhaum ntawm tus kab mob lead thiab yuav ua li cas thiaj zam tau kev raug keeb txhuas.  

Kuv tus menyuam yuav tuaj yeem raug tus kab mob lead tau li cas?  

Muaj ntau lub hauv paus uas ua rau muaj cov kab mob lead rau hauv cov menyuam yaus lub cev.  

 • Muaj cov xim kab mob lead nyob rau hauv cov tsev uas tsim ua ntej xyoo 1978.  
 • Cov hmoov txhuas uas tawm los thaum cov xim qub tawg pleb thiab tev tawm.   
 • Av.   
 • Kav dej.   
 • Haus dej haus.   
 • Qee cov khoom noj thiab tshuaj uas tuaj sab nrauv tuaj rau Teb Chaws Mes Kas.  
 • Qee yam khoom ua si. Xyuas kom meej tias koj cov menyuam tsis ua si nrog: 
  • Cov khoom ua si uas tau muab kho rov qab los. 
  • Cov khoom ua si uas tau tsim ua ntej xyoo 1978. 
 • Greta thiab azrcón. Cov no yog cov tshuaj kho mob uas ib txwm muaj ntawm haiv neeg Hispanic rau cov teeb meem kev zom zaub mov uas muab rau cov menyuam mos thiab cov menyuam yaus. Greta thiab azrcón yog yam txaus ntshai heev vim tias cov tshuaj no muaj txhuas siab txog 90%.  

Lus Qhia: Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) daim nplooj ntawv hais txog Kev Pov Thaiv Kuab Txhaum Tus Kab Mob LeadRau Menyuam Yaus (Childhood Lead Poisoning Prevention) yuav muab xov xwm ntau ntxiv txog tej chaw uas koj yuav pom muaj txhuas ntawm tsev.

Yog koj xav hais tias koj tus menyuam tau raug cov kab mob lead lawm, ces coj nws mus ntsib nws tus kws kho mob tam sim ntawd txhawm rau kuaj cov kab mob lead.

 Kuv yuav tiv thaiv kuv tsev neeg li cas kom thiaj tsis raug tus kab mob lead?  

Cov kev nqis tes ua hauv qab no tuaj yeem pab tiv thaiv tau koj tsev neeg kom txhob raug tus kab mob lead.   

 • Tshem cov khoom phom sij uas tej zaum yuav muaj keeb txhuas nyob rau hauv thiab nyob ib puag ncig ntawm lub tsev.   
 • Nco ntsoov hais tias koj thiab koj tsev neeg yuav tau ntxuav tes tas li.  
 • Tswj ciam rau lub sij hawm uas koj cov menyuam ua si hauv av.   
 • Nco ntsoov cia koj tus menyuam noj cov zaub mov uas muaj keeb hlau, calcium thiab vitamin C ntau. Cov khoom noj khoom haus zoo tuaj yeem pab txo qhov kev nqus tau tus kab mob lead kom qeeb.   

Hais kom koj tus menyuam tus kws kho mob muab cov xov xwm qhia txog kev raug tus kab mob lead rau koj. Koj tus menyuam yuav tsum tau kuaj cov kab mob lead thaum muaj noob nyoog 1 thiab 2 xyoos. Yog tias koj tus menyuam loj dua tuaj thiab yeej ib txwm tsis tau txais kev kuaj tus kab mob lead li, ces yuav tsum tau coj nws mus kuaj tsis pub dhau noob nyoog 6 xyoos.  

Yog xav paub ntxiv txog qhov yuav tiv thaiv koj tsev neeg li cas kom txhob raug tus kab mob lead, mus saib CDC daim nploog ntawv hais txog Kev Pov Thaiv Kuab Txhaum Tus Kab Mob LeadRau Menyuam Yaus (Childhood Lead Poisoning Prevention). 

0

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Britta Vigurs, Tus Kws Pab Tswv Yim Txhim Kho Kev Txhim Kho Zoo