fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-living-healthy

September 2023 – Member Newsletter Alternative Formats

Large Print:

September 2023 - Member Newsletter Large Print

Audio Edition:

Track 1 – Introduction

Track 2 – You don’t have time for the flu!

Track 3 – September is National Childhood Obesity Awareness Month

Track 4 – Wellness for all: Talking with your doctor

Track 5 – Keeping healthy during and after pregnancy

Track 6 – Teens and depression

Track 7 – What you need to know about other health coverage

Track 8 – Prescription drugs

Track 9 – Let your voice be heard!

Track 10 – Protecting your privacy

Track 11 – Living healthy with diabetes

Track 12 – The Alliance is texting members when it is time to renew your Medi-Cal!

Introducción

¡No tiene tiempo para la gripe!

Septiembre es el mes Nacional de Concientización Sobre la Obesidad Infantil

Bienestar para todos: Hable con su doctor

Cómo mantenerse saludable durante y después del embarazo

Adolescentes y depresión

Lo que debe saber sobre otra cobertura de salud

Medicinas recetadas

¡Hágase oír!

Protección de su privacidad

Llevar una vida saludable con diabetes

¡La Alianza envía mensajes de texto a los miembros cuando es momento de renovar su Medi-Cal!

Taw qhia

Koj tsis muaj sijhawm rau khaub thuas!

Lub Cuaj Hlis Ntuj Yog Lub Hli Paub Txog Menyuam Txog Kevvrog Dhau Thoob Teb Chaws

Noj qab nyob zoo rau txhus tus: Sib tham nrog koj tus kws kho mob

Ua kom noj qab haus huv ncua sijhawm thiab tom qab cev xeeb tub

Cov hluas thiab kev txhawj xeeb

Yam koj yuav tau paub txog ntawm lwm yam peb kev fajseeb kho mob

Tshuaj noj siv ntawv yuav

Ua kom muaj tus hnov txog koj lub suab!

Kev pov thaiv koj kev yog ntiag tug

Ua neej nyob noj qab haus huv nrog cov kab mob ntshav qab zib

Lub Alliance yuav sau ntawv rau cov tswvcuab tias thaum twg txog sijhawm los txuas sijhawm rau koj li Medi-Cal!