fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-living-healthy

September 2022 – Member Newsletter Alternative Formats

Large Print:

September 2022 - Member Newsletter Large Print

Audio Edition:

Track 1 – Introduction

Track 2 – September is National Childhood Obesity

Track 3 – COVID-19 treatments

Track 4 – 2022 Population Needs Assessment

Track 5 – Doctors recommend second COVID-19 Vaccine booster dose

Track 6 – What you need to know about other health coverage

Track 7 – Did you know that the Alliance offers Language Assistance Services

Track 8 – Let your voice be heard

Track 9 – Protecting your privacy

Track 10 – Keep your Medi-Cal insurance

Track 11 – Formulary updates

Track 12 – Protect yourself and your loved ones this flu season

Introducción

Septiembre es el mes nacional de concientización sobre la obesidad infantil

Tratamientos para el COVID-19: Qué son y cuándo usarlos

Evaluación de necesidades de la población 2022

Los doctores recomiendan la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19

Lo que debe saber sobre su otra cobertura de salud

¿Sabía que la Alianza ofrece Servicios de Asistencia con el Idioma?

¡Deje que se escuche su voz!

Protegiendo su privacidad

Conserve su seguro de Medi-Cal

Actualizaciones del formulario

Protéjase y proteja a sus seres queridos esta temporada de gripe

Taw qhia

Lub cuaj hlis ntuj yog lub hlis uas qhia kom paub txog kev rog ntawm cov menyuam yaus uas nyob hauv lub teb chaws no

Cov kev tus kab kho mob COVID-19: Nws yog dab tsi thiab thaum twg mam siv nws

Yuav tau ua kev ntsuam xyuas pej xeem xyoo 2022

Cov kws kho mob li lus qhia txog cov tshuaj txhaj ntxiv rau kab mob COVID-19 koob thib ob

Koj yuav tsum pab dab tsi txog lwm cov kev faj seeb kho mob

Koj puas tau paub tias Alliance muaj Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus?

Cia kom hnov koj lub suab!

Kev pov thaiv koj li ntiag tug

Ceev koj lub Medi-Cal kev tuav povhwm cia

Cov kev hloov kho dua tshiab daim ntawv teev cov tshuaj noj

Pov thaiv koj tus kheej thiab tus neeg koj hlub nyob rau lub caij muaj khaub thuas