fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-living-healthy

March 2023 – Member Newsletter Alternative Formats

Large Print:

March 2023 - Member Newsletter Large Print

Audio Edition:

Track 1 – Introduction

Track 2 – Adverse childhood experiences (ACEs) and toxic stress

Track 3 – Did you know about our health education programs?

Track 4 – Language Assistance Services

Track 5 – Your voice matters!

Track 6 – Colorectal cancer screenings

Track 7 – How to get healthy food for your family

Track 8 – How long should you have to wait?

Track 9 – Keep your health on track with preventive care visits!

Track 10 – Update your Medi-Cal!

Introducción

Experiencias adversas en la infancia (ACE) y el estrés tóxico

¿Sabía sobre nuestros programas de educación para la salud?

Servicios de asistencia con el idioma

¡Su opinión cuenta!

Pruebas de detección de cáncer colorectal

Cómo obtener alimentos saludables para su familia

¿Cuánto tiene que esperar?

¡Mantenga su salud por el buen camino con las consultas de cuidados preventivos!

¡Actualice su Medi-Cal!

Taw qhia

Cov kev tau ntsib yam tsis zoo thaum yog menyuam yaus (ACEs) thiab cov kev ntxhov siab npau taws

Koj puas tau paub txog ntawm peb cov kev pab cuam qhia txog kev noj qab haus huv?

Cov Kev Pab Cuam Ntsig Txog Lus

Koj kev tawm ncauj tawm lus yog qhov tseem ceeb!

Kev ntsuam xyuas mob khees xaws hauv txoj hnyuv

Txoj hauv kev mus txais khoom noj zoo rau koj tsev neeg

Koj yuav tsum tau tos ntev npaum li cas?

Tswj koj txoj kev noj qab haus huv kom zoo nrog rau cov kev mus ntsib los pab tiv thaiv mob!

Hloov kho dua tshiab koj li Medi-Cal!