fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Lub Cheeb Nroog Merced yuav muaj cov chaw kuaj mob los txhaj tshuaj tiv thaiv lub asthiv tom ntej no

alliance-icon-member

Los peb tagnrho pab cov menyuam yaus los pib lub xyoo tshiab kawm ntawv kom zoo! Nyob rau hnub Saturday asthiv tom ntej no, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 6, Lub Cheeb Nroog Merced cov niam txiv thiab cov kws saib xyuas menyuam yaus coj tau lawv cov menyuam yaus mus txais lawv cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv ua ntej yuav pib lub xyoo tshiab kawm ntawv.

  • Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas yuav tsum tau mus txais: Cov menyuam yaus uas yuav pib kawm ntawv ntxov, qib pib xyaum kawm thiab qib xya yuav tsum tau txais ib co koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ua ntej lawv yuav pib lub xyoo tshiab kawm ntawv.
  • Cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19: Kev coj cov menyuam yaus mus txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv yog ib yam uas zoo tshaj los tiv thaiv lawv kom tsis txhob mob lossis mus tsis tau kawm ntawv vim kis tau tus kab mob COVID-19. Cov menyuam yaus uas muaj 6 lub hlis thiab laus dua txais tau koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.

Cov kev sib sau no yog tuaj tau dawb:

Lub Chaw Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob nyob rau tom Golden Valley Health Centers

Hnub Saturday, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 6
Thaum 9 a.m.-2 p.m.

847 West Childs Avenue, Merced, CA 95341

Ua kom koj tus menyuam txais tau cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv uas yuav tsum tau txais ua ntej pib lub xyoo kawm ntawv. Yog xav paub ntxiv txog seb hom koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob twg yuav tsum tau txais, mus xyuas daim ntawv qhia txog cov sijhawm mus txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob saum lub CDC vevxais. .

Lub Cheeb Nroog Merced Lub Chaw Pab Saib Xyuas Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv kuj yuav qhib rau lub asthiv no los mus muab cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob. Mus xyuas lawv daim ntawv qhia txog cov sijhawm qhib rau lub chaw kuaj mob kom paub ntau ntxiv.

Ib Qho Kev Sib Sau Rau Kev Rov Mus Kawm Ntawv nyob rau tom Castle Family Health Centers

Hnub Saturday, Lub Yim Hlis Ntuj Tim 6
Thaum 9 a.m.-12 p.m.

3605 Hospital Road, Atwater, CA 95301

Qhov kev sib sau no yuav muaj:

  • Kev txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob.
  • Cov hnab ev ntawv yam pub dawb.
  • Cov npov muab khoom noj yam pub dawb.
  • Kev ntsuam xyuas lub cev ua ntej yuav ncaws lossis ntaus pob thiab cov kev ntsuam xyuas menyaum kev noj qab haus huv.

Mus xyuas cov lus qhia ntxiv saum peb nplooj ntawv nyob hauv Fev (Facebook). Yog xav paub ntxiv, hu rau 209-726-1235. (TTY: Ntaus 711).

Mus nrhiav cov lus qhia ntxiv txog cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19, cov chaw mus kuaj thiab kho nyob ntawm peb nplooj ntawv qhia txog tus kab mob COVID-19 rau cov tswvcuab.