fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev Hais Kom Rov Qab Xa Tej Khoom Kho Mob rau Kev Pw Tsaug Zog thiab Tej Khoom Siv Ua Pa

alliance-icon-member

Ib yam khoom siv kho mob uas raug hais kom rov qab xa raug tshaj tawm los ntawm Phillips rau tej khoom siv pab ua kom tsaug raug peb lwm thiab siv ua pa. Ib yam khoom siv kho mobb uas raug hais kom rov qab xa tshwm sim rau thaum lub chaw tsim yam khoom los sis Feem Tswj Xyuas Khoom Noj thiab Tshuaj (FDA, raws li sau hauv lus Askiv) tau pom tias muaj ib qho teeb meem uas tuaj yeem cuam tshuam rau tus neeg mob li kev nyab xeeb thiab kev noj qab haus huv.

Yam khoom siv uas raug hais kom xa rov qab yog yam dab tsi?

Qhov hais kom xa rov qab no yog siv rau Phillips tej khoom siv raws li nram qab no:

  • Bi-Level Positive Airway Pressure (Bi-Level PAP).
  • Continuous Positive Airway Pressure (CPAP).
  • Tej khoom pab ua pa uas siv hluav taws xob.

Tej khoom siv feem ntau yog thawj hom ntawm DreamStation tej khoom.

Xav saib daim ntawv ceeb toom kom xa rov qab, thov mus saib hauv Phillips lub website. (Nco tseg: Lub website no tsuas muaj sau ua lus As Kiv nkaus xwb.)

Koj yuav tsum tau ua dab tsi?

  • Yog tab tom ib yam khoom siv Bi-Level PAP los sis ib yam khoom siv CPAP:
    Hu rau koj tus kws khomob xub thawj (PCP, raws li sau hauv lus Askiv).  Nug koj tus kws kho mob yog koj yam khoom siv raug hais kom xa rov qab ces mam txiav txim siab ua ke tias qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev kho mob txuas ntxiv yog dab tsi.
  • Yog koj tab tom siv ib lub tshuab pab ua pa pab rau txoj sia uas siv hluav taws xob:
    Hu rau koj tus kws PCP. Txhob tso tseg los sis hloov koj qhov kev kho mob kom mus txog rau thaum uas koj tau tham nrog koj tus kws PCP lawm.

Yog koj xav tau kev pab mus ntxiv, thov hu rau lub Alliance Lub Tsev Hauj Lwm Loj Pab Cuam Tswv Cuab rau ntawm tus xov tooj 800-700-3874 (TTY: 711).

Muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj.