fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Tej kev phom sij ntawm kev siv tshuaj tshaj los ntawm opioids thiab benzodiazepines  

alliance-icon-tus tswv cuab

Kev siv tshuaj tshaj los ntawm kev noj tshuaj opioids thiab benzodiazepines ua ke yog ib qhov teeb meem loj thoob plaws Tebchaws Meskas. Txawm hais tias koj tus kws kho mob yuav sau cov tshuaj no los qhov tseem ceeb yuav tsum paub txog qhov txaus ntshai ntawm kev noj tshuaj ntau dhau lossis noj lwm yam tshuaj nrog nyob rau tib lub sij hawm. Qhov tseem ceeb kuj tseem yuav tsum tau paub txog hais tias yuav ua li cas yog tias noj tau tshaj lawm. Qhov no xam muaj kev yuav siv naloxone li cas.

Opioids thiab benzodiazepines yog dab tsi? 

Opioids yog cov tshuaj muaj zog uas pab tswj qhov mob thiab hnoos hnyav. Cov tshuaj ntawd yuav raug muab siv thaum lwm yam kev kho mob lossis lwm yam tshuaj tsis tuaj yeem daws tau qhov mob txaus. Cov kev piv txwv ntawm opioids xam muaj oxycodone (OxyContin®), hydrocodone (Vicodin®), codeine thiab morphine. 

Benzodiazepines (qee zaum hu ua “benzos”) yog cov tshuaj muaj zog txhawm rau pab kho kev ntxhov siab, kev pw tsis tsaug zog thiab mob qaug dab peg. Cov tshuaj benzodiazepines xam muaj diazepam (Valium), alprazolam (Xanax) thiab clonazepam (Klonopin). 

Dab tsi yog cov kev phom sij ntawm kev noj tshuaj opioids thiab benzodiazepines? 

Txhua yam tshuaj ntawm nws tus kheej tuaj yeem ua rau muaj kev phom sij vim kev siv mus rau qhov tsis yog thiab kev ua txhaum cai, kev quav tshuaj, kev siv tshaj thiab kev tuag. Kev noj tag nrho ob yam tshuaj ua ke nyob rau tib lub sijhawm tuaj yeem muaj kev pheej hmoo loj heev. Cov tshuaj ntawd tuaj yeem ua rau koj tsaug zog heev thiab nres kev ua pa, ua rau tuag taus. 

Kuv yuav tsum tau ceev faj cov yam ntxwv mob twg?

Hu rau 911 tam sim ntawd yog hais tias koj lossis ib tug neeg twg uas koj tab tom saib xyuas muaj cov yam ntxwv mob xws li: 

  • Kiv taub hau tsis thooj ib txwm lossis muaj kev kiv taub hau. 
  • Muaj kev tsaug zog heev heev.
  • Ua pa qeeb lossis ua pa nyuaj.  
  • Kev tsis meej pem, qhov uas tus neeg tsis teb lossis tsis teb rov qab thooj ib txwm, lossis koj tsis tuaj yeem tsa tau nws hnov.   

Naloxone yog tshuaj dab tsi?

Naloxone yog ib hom tshuaj uas thim kev noj tshuaj opioid tshaj. Naloxone tuaj yeem ua rau rov qab ua pa tau li qub yog tias tus neeg ua pa tau qeeb lossis nres kev ua pa vim muaj kev siv tshuaj opioid tshaj. Naloxone yog ib hom tshuaj uas nyab xeeb. Nws tsuas thim cov tshuaj tshaj rau cov neeg uas muaj tshuaj opioids hauv lawv lub cev. Naloxone tuaj yeem muab tau raws kev tsuag tshuaj rau qhov ntswg lossis raws kev txhaj tshuaj. 

Kuv puas tuaj yeem muab tau naloxone rau ib tug neeg twg uas tau siv tshuaj tshaj?  

Tuaj yeem. Cov tsev neeg uas muaj cov neeg uas lawv hlub uas tawm tsam nrog kev quav tshuaj opioid yuav tsum muaj naloxone nyob ze. Txawm hais tias tau muab naloxone rau lawm los kav tsij hu rau 911 tam sim ntawd kom tau txais kev pab.


Yog tias koj muaj lus nug dab tsi txog kev noj tshuaj opioids lossis benzodiazepines ces tham nrog koj tus kws kho mob thaum koj mus ntsib nws lwm zaus. Koj kuj tseem tuaj yeem hu rau tus Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob ntawm 844-971-8907 (xov tooj ntaus ntawv rau cov neeg tsis hnov lus thiab hais tsis tau lus (teletypewriter, TTY): Ntaus 711). Tus Xov Tooj Pab Qhia Ntawm Kws Tu Neeg Mob muaj rau siv ib hnub 24 xuab moos, ib lim tiam 7 hnub pub dawb rau koj.