fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Hloov kho cov txheej txheem npog ntsej muag

alliance-icon-member

Please continue to follow safety measures to avoid getting or spreading the virus.

Ua lawv raws cov lus taw qhia txog daim ntawb npog qhov ncauj.

  • Lub Cov Chaw Tswj thiab Pov Thaiv Kab Mob (CDC, raws li sau hauv lus Askiv) tau hloov tshwm swm cov lus qhia tia suav daws yuav tsum npog qhov ncauj qhov ntswg thaum nyob tej qhov chaw uas muaj coob tus tib neeg nyob ua ke rau hauv tsev,txawm tia koj twb tau txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob lawm thiab los tsis tau.
  • Yog tia koj tsis tau mus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob tiav huv si,koj yuav tsum tau ua raws li cov lus ceeb toom qhia npog qhov ncauj qhov ntswg thiab koj tus kheej yuav tau txav kev deb lwm tus thaum nyob ua ke nrog coob tus neeg rau hauv tsev.
  • Txhua lub sijhawm yuav tsum ua raws li cov lus ceeb toom qhia los ntawm tsoom fwv teb chaws, lub xeev, zej zos, haiv neeg, lossis thaj chaw covcai, suav nrog kev ua lag luam hauv zej zos thiab chaw ua haujlwm.
  • Koj tau raug pom tias koj tau txais tagnrho cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob tom qab koj tau txais koob ob ntawm ob koob tshuaj lossis thaum muaj ib koob tshuaj xwb.
  • Kom koj muaj kev nyab xeeb, thov nco ntsoov mus nyeem txog thiab ua lawv raw lis California cov lus qhia npog qhov ncauj qhov ntswg thiab cov lus txhib yuav tsum tau rau lub caij nyoog tam sim no..

 

Nyeem ntxiv Cov Lus Qhia Txog Tus Kab Mob COVID-19 rau Cov Tswvcuab