fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Medi-Cal rau Cov Menyuam Yaus thiab Cov Tub Ntxhais Hluas: Yam koj yuav tsum paub

alliance-icon-member

Cov menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas (noob nyoog qis dua 21 xyoos) nkag rau Medi-Cal tau txais kev pab cuam dawb thiab txhawb nqa kom nyob lossis noj qab haus huv. Qhov no nrog kev kuaj xyuas, tau kev tshuaj tiv thaiv kab mob, kuaj ntsuam xyuas kev noj qab haus huv thiab kev kho mob rau lub cev, lub hlwb thiab kev kho hniav.

Cov kev pab kho mob uas txais tau no siv lub npe hu ua Kev Kuaj Mob Raws Caij Nyoog thiab Kuaj Thaum Tseem Yaus, Kev Tshuaj Ntsuam Xyuas Kab Mob thiab Kev Kho Mob (Early and Periodic Screening, Diagnostic and Treatment). Tam sim no nws yog hu ua Medi-Cal rau Cov Menyuam Yaus thiab Cov Tub Ntxhais Hluas.

Kawm paub ntau ntxiv nyob ntawm peb peb nplooj ntawv Kev Kuaj Xyaus (Checkups Page).