fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev siv koob hno kho mob thiab kev zuaj ib ce

alliance-icon-member

Kev siv koob hno kho mob thiab kev zuaj ib ce

Medi-Cal: Ib lub hlis twg cov tswvcuab tuaj yeem tau txais yam saib xyuas mob nkeeg no tau tag nrho ob zaug. Piv txwv, koj tuaj yeem tau txais kev siv koob hno kho mob ib zaug thiab zuaj ib ce ib zaug rau thaum lub sijhawm ib lub hlis, lossis koj tuaj yeem xaiv siv koob hno kho mob ob zaug rau hauv ib lub hlis. Tsis tas yuav xa mus rau lwm qhov chaw, tab sis koj yuav tsum mus kho rau ntawm ib tug kws kho mob uas tau cog lus koom hauv peb thaj chaw muab kev saib xyuas mob nkeeg. Yog koj tus kws kuaj mob pom tias koj yuav tau txais txiaj ntsig zoo los ntawm kev siv koob hno kho mob kom ntau ntxiv lossis zuaj ib ce kom ntau ntxiv txhawm rau tswj xyuas qhov mob, nws yuav xa ib daim ntawv thov tso cai tuaj rau peb.

Kev Pab Saib Xyuas Mob Nkeeg Rau Tom Tsev (In-Home Supportive Services; IHSS, raws li sau hauv lus Askiv):: Cov tswvcuab tuaj yeem tau txais kev saib xyuas ntau txog 20 zaus toj ib lub xyoos ntawm zeeg sijhawm muab kev saib xyuas (Lub Xya Hlis Ntuj 1 txog Lub Rau Hlis Ntuj 30). Nws tus nqi uas yuav tau koom them yog $10 rau qhov mus ib zaug. Koj tus thawj kws kho mob yuav tsum muab ntawv xa mus koj mus thiaj tau txais cov kev saib xyuas mob nkeeg no, thiab koj yuav tsum mus rau ntawm ib tus kws kho mob uas tau cog lus koom rau hauv peb thaj chaw muab kev saib xyuas mob nkeeg. Yog xav paub ntau ntxiv lossis xav nrhiav ib tug kws kho mob nyob ze ntawm koj, hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab rau ntawm 800-700-3874 (TTY: Ntaus 7-1-1).