fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Ua zoo ceev faj kev hu xov tooj los ntawm cov neeg dag ntxias

alliance-icon-member

Nyob hauv lub Alliance, peb cog lus yuav muab txoj kev pab kho mob uas zoo rau koj. Qhov no txhais tau tias peb mob siab txog kev tiv thaiv cov lus qhia txog koj tus kheej. Peb xav kom koj paub tiv thaiv koj cov lus qhia kom txhob raug kev dag ntxias “vishing.”

Kev dag ntxias “Vishing” yog ib qho kev txhaum hauv lub koospistawj uas muaj thaum ib tug neeg dag ntxias koj kom koj qhia cov lus tseem ceeb txog koj tus kheej thaum tham xov tooj. Yog koj qhia koj cov lus qhia txog koj tus kheej rau tus neeg tsis yog, ces tej zaum nws yuav muaj peev xwm nkag hauv koj cov avkhauj lossis muag cov lus qhia txog koj rau cov tub sab.

Txawm yog koj muaj siab tsis ntseeg me ntsis xwb, nws zoo tshaj yog koj khwb xov tooj dua li qhia koj cov lus qhia txog koj rau ib tug neeg dag ntxias. Yog koj txais ib co lus kaw suab thiab xav tias yog ib qho kev dag ntxias, tsis txhob rov qab hu nws.

Yuav ua li cas tiv thaiv tau koj tus kheej kom tsis txhob raug kev dag ntxias vishing

Tej lub sijhawm, nws yuav nyuaj los paub tseem seb ib tug xov tooj hu tuaj puas yog ib qho kev dag ntxias vishing. Qhov zoo yog nws muaj tej yam uas koj muaj peev xwm ua kom tiv thaiv koj tus kheej. Qhov no yog ib txoj kev los paub tias thaum twg muaj ib qho kev dag ntxias vishing thiab paub ua li cas kom tiv thaiv koj tus kheej.

Tej co xov tooj uas tej zaum yog kev dag ntxias

Nws muaj ib co yam ntxwv thaum cov neeg dag ntxias hu tuaj uas yuav tau saib xyuas zoo:

  • Yog tias muaj tib neeg hu tuaj rau koj yam siv ib tug naj npawb xov tooj uas koj tsis paub lossis koj tsis xav tias tus ntawd yuav hu tuaj rau koj. Tej zaum qhov no yog ib qho kev dag ntxias vishing. Tsis txhob qhia tej lus qhia uas tseem ceeb lossis yog hais txog koj ntiag tug. Muab xav zoo zoo ua ntej koj sib tham ntxiv. Yog tias xwm txheej no ua rau koj xav tias yog ib qho tsis zoo, cia li khwb xov tooj.
  • Yog tias muaj tib neeg hu tuaj thiab thov kom koj qhia cov lus qhia tseem ceeb. Cov lus qhia tseem ceeb muaj xws li koj tej npe siv thiab tej lus zais, tej avkhauj nyiaj txiag tej lej lossis tej lej xaus saus (social security; SSN; raws li sau hauv lus Askiv). Yog tias ib tug tham xov tooj thov koj qhia cov lus no, tej zaum lawv yuav sim nyiag koj ntiag tug lossis koj cov nyiaj.
  • Yog tias tus neeg uas hu tuaj thov kom koj qhia cov lus qhia kom paub tias koj yog leej twg ua ntej yuav tham xov tooj ntxiv. Yog muaj xwm txheej li no, koj yuav tsum ceev faj ntxiv. Cov neeg dag ntxias xav kom koj ua tej yam sai thiab qhia tseg txog koj cov lus qhia txog koj. Txawm tias tus neeg uas hu tuaj rau koj zoo li nws muaj siab tiag los, qhov ntawd tsis txhais tias koj yuav ntseeg taus nws.
  • Yog tias tus neeg uas hu tuaj tsis qhia tias nws yog leej twg lossis nws ua haujlwm qhov twg. Yog koj nug, ib tug neeg ua haujlwm rau lub Alliance yeej yuav qhia koj nws lub npe thiab nws lub luag haujlwm lub npe. Peb pab pawg neeg yeej yuav kam teb cov lus nug txog koj txoj kev tham xov tooj. Yog tias koj tham xov tooj thiab tus uas hu tuaj tsis tshua teb koj tej lus nug lossis tsis kam teb hlo li, tej zaum nws yog ib tug neeg dag ntxias.

Yuav ua li cas

Ntawm no yog tej yam yus ua tau los tiv thaiv koj tus kheej kom txhob raug kev dag ntxias:

  • Ua zoo xyuas koj paub tseem tias lub koom haum hu tuaj yog leej twg. Nrhiav tus naj npawb xov tooj lossis lub koom haum lub npe. Ib txhia neeg dag ntxias ua txuj tias lawv hu tuaj ntawm ib lub koom haum tiag tiag kom lawv thiaj li ntxias tau koj. Koj yuav tsum ceev faj yog tias yog ib lub koom haum uas koj tsis tau hnov txog. Tej zaum qhov no txhais tias lub koom haum tsis yog tiag, thiab lawv txoj kev hu tuaj yog ib qho kev dag ntxias.
  • Khwb xov tooj. Yog koj txhawj tias koj nrog ib tug neeg dag ntxias tham xov tooj, cia li khwb xov tooj. Tsis txhob rov qab hu tus naj npawb xov tooj, hu lub Alliance los saib seb puas yog peb hu tuaj. Koj hu tau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswcuab ntawm 800-700-3874, hnub Monday txog Friday, 8 a.m. txog 5:30 p.m.
  • Tsis txhob teb xov tooj. Yog koj tsis paub tus naj npawb xov tooj uas hu tuaj rau koj, tsis txhob teb xov tooj. Cia tus uas hu tuaj mus rau chaw kaw suab thiab mloog zaj lus tom qab. Ces, koj mamli xav seb koj puas xav rov qab hu mus.

Ceeb toom qhia thaum neeg dag ntxias hu tuaj

Yog koj xav tias tej zaum neeg dag ntxias tau hu tuaj rau koj, cia li ceeb toom qhia txog tus neeg dag ntxias rau lub Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab.

Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab
800-700-3874
hnub Monday txog Friday, 8 a.m. txog 5:30 p.m.