fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Pending Department Review

Menyuam Mosliab Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo  

Important Medi-Cal Plan Information

Lwm Txoj Kev Pab Nyiaj Txiag hauv Medi-Cal Delivery System

Tshuaj Rov qab thiab rho tawm

Thov rau Tus Tswv Cuab Tus Tswv Cuab

Cov ntaub ntawv sib qhia Incentive

Enhanced Care Management (ECM) thiab Community Supports Provider FAQs

Kev Hloov Kho Dua Tshiab Lwm Qhov Kev Fajseeb Kho Mob

Lub Alliance's Texting Terms and Conditions

Hyaluronic Acid Derivatives Cov ntaub ntawv tso cai ua ntej thov

Muaj peev xwm ua raws li kev txhawj xeeb

Kev Mus Saib Me Nyuam Zoo rau Hnub Nyoog 15-30 Lub Hlis Lub Neej - Tshawb Nrhiav Cov Lus Qhia

Social Determinates of Health, Diagnosis Accuracy, thiab CPT II Coding Tip Sheet

Kev Mus Saib Xyuas Kev Nkag Mus Ceev Hauv Nroog San Benito

Urgent Visit Access Initiative Mariposa County

Doula Recruitment Program

Daim Ntawv Pom Zoo Tsis Muaj Kev Kho Mob Tsis Muaj Xwm Ceev Me Me

Kev Kuaj thiab Kho Tus Kab Mob COVID-19

Cov Xov Xwm Txog Tus Kab Mob COVID-19

Cov Xov Xwm Txog Cov Koob Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob COVID-19

Carelon Primary Care Provider (PCP) Daim ntawv xa mus

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog (CS) Cov Ntaub Ntawv Qhia

Enhanced Care Management (ECM) Cov Ntaub Ntawv Muab Kev Pabcuam

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob (ECM) thiab Kev Pabcuam Hauv Zej Zog Kev Pabcuam xa mus

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob thiab Kev Pabcuam Zej Zog rau cov tswv cuab

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Pabcuam (ECM) thiab Kev Pabcuam Zej Zog Txhawb Cov Ntaub Ntawv

Cov nyiaj pab tom haujlwm

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob (ECM) thiab Kev Pabcuam Zej Zog Txhawb Kev Kawm

Daim ntawv thov Doula Provider

Cov Kev Pab Uas Txais Tau ntawm Kev Pab Cuam Txog Kev Yug Menyuam

Cov Kev Pab Txhawb Hauv Zej Zog: Cov Kev Pab Cuam Tu Neeg Thiab Tu Tsev thiab Kev Pab Cuam Rau Kev So Ib Vuag rau Cov Neeg Saib Xyuas txog ntawm Kev Xa Mus Rau Kws Kho Mob Pab Saib Xyuas

Daim Foos Hais Txog Kev Xa Mus Rau Kws Kho Mob Rau Cov Hluas Ntawm Pab Pawg Kev Txhim Khu Kev Pab Tswj Kev Tu Xyuas (20 xyoos thiab yau dua)

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Kev Pabcuam Tus Kheej thiab Kev Pabcuam Hauv Tsev thiab Kev Pabcuam Ua Haujlwm rau Cov Neeg Saib Xyuas Kev Xa Mus

Youth Enhanced Care Management Provider Form Referral (hnub nyoog 20 thiab qis dua)

Cov Kev Pab Kho Mob Uas Txais Tau Ntawm Tus Neeg Tuav Ntaub Ntawv rau Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Zej Zog

Daim Ntawv Thov Kev Pab Txhawb Network

Txhua Daim Ntawv Npaj

Kev Pabcuam Niam Txiv Kev Kawm thiab Txhawb Nqa

Community Health Champions

Equity Learning for Health Professionals Program

Linguistic Competence Provider Incentive

Cov Kev Pabcuam Kev Nrhiav Neeg Ua Haujlwm

MA Recruitment Program

Daim ntawv hloov pauv ntawm tus neeg muab kev pabcuam

Healthcare Technology Program

Txoj Kev Mus Saib Xyuas Tsev

Cov koom tes rau Active Living Program

CHW Recruitment Program

Tswvcuab Cov Xov Xwm

Rov ua ntaub ntawv pov thawj

Daim Foos Kev Xa Mus Rau Cov Tswvcuab Ntawm Pab Pawg Kws Tswj Kev Tu Xyuas Uas Muaj Kev Txhim Kho Rau Cov Neeg Laus (21 xyoos thiab tshaj ntawd)

Zej Zog Kev Pab Txhawb: Daim Ntawv Foos Xa Mus Txais Zaub Mov Noj Rau Tswvcuab

Zej Zog Kev Pab Txhawb: Daim Ntawv Foos Xa Mus Txais Kev Pab Vaj Tsev Nyob Rau Tswvcuab

Zej Zog Kev Pab Txhawb: Daim Ntawv Foos Xa Mus Xyuas Seb Puas Muaj Feem thiab Nyob Tau Tom Tsev (Environmental Accessibility and Adaptability; EAA, raws li sau hauv lus Askiv) Rau Tswvcuab

Txoj Kev Pab Cuam Txiaj Ntsig Pab Rau Kev Noj Qab Haus Huv

Kev Pib Noj Qab Haus Huv

Kev Thov Dua Ntsiab Rau Medi-Cal

Linguistic Competence Provider Incentive Attestation

Kev Thov Dua Ntsiab Rau Koj qhov Medi-Cal

Kev Saib Xyuas Kev Kho Mob Uas Muaj Kev Txhim Kho Lawm thiab Kev Txhawb Nqa Zej Zog 

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Environmental Accessibility and Adaptability (EAA) Daim Ntawv Qhia Txog Tus Muab Kev Pab

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Daim Ntawv Qhia Txog Khoom Noj Khoom Haus

Cov Zej Zog Kev Pab Txhawb

Kev Txhim Kho Kev Pab Tswj Kev Tu Xyuas (Enhanced Care Managment; ECM raws li sau hauv lus Askiv)

Kev kuaj mob qog nqaij hlav hauv plab - Kev Tshawb Fawb Ntsuas Cov Lus Qhia

EDI Daim Ntawv Thov Kev Sau Npe

Tus Nqi Pob Tshab Ntawm Alliance Kev Saib Xyuas IHSS

Cov Kev Hloov rau Qhov Kev Pab Cuam Rau Pej Xeem Uas Tau Npav Ntsuab Ntawm Tsoom Fwv (Public Charge)

Thov kom muab cov ntaub ntawv qhia

Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Hauv Tsev Txhawb Kev Pabcuam (IHSS)

Daim Ntawv Ua Hais Kev Tsis Txaus Siab Rau Medi-Cal

Daim Ntawv Thov Tus Muab Nyiaj Portal - Kauj Ruam 2

Cov Koom Txoos Hauv Zej Zog

Pharmacy Forms

Locum Tenens Daim Ntawv Ceeb Toom

Webinars Archive List

Kev Mus Ntsib tus Kws Kho Mob

Kev Tswj Qhov Hnyav Rau Neeg Laus

Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam

Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv)

Kev Pub Niam Mis

Cov Kev Mob Mus Ntev

Kev Mob Ntshav Qab Zib/Kev Pib Mob Ntshav Qab Zib

Kev Mob Hawb Pob

Cov kev tuaj kuaj kuj

Cov Sijhawm Mus Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob thiab Cov Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev Nyob Noj Qab Haus Huv thiab Noj Qab Nyob Zoo

Cov Xov Xwm Tshaj Tawm

Peb nplooj ntawv xeem

2022 PNA Report (Tri-county)

Daim Foos Thov Kom Xa Cov Ntawv Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Rau Lwm Txoj Kev Sib Txuas Lus

Tus Muab Kev Pab Cuam Tshaj Tawm

FSR thiab MRR Hloov Kho Cov Ntawv Pov Thawj

Tus Muab Kev Pabcuam Txheej Txheem Calendar

Muab Xov Xwm Archives

Nyob ib kauj ruam ua ntej kom tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19

Cov lus qhia txog yuav ua li cas thiaj rub tawm tau ib daim ntawv foos 

Zej Zog Cov Ntaub Ntawv Tshaj Tawm

2021 PNA Report (Tri-county)

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tias Tau Pab Zej Zog Npaum Li Cas (Community Impact Reports)

Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Tus Tswv Cuab - IHSS

Daim Ntawv Thov Kev Tsis Txaus Siab rau Tus Tswv Cuab - Medi-Cal

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Neeg Laus Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Cov Neeg Laus (hnub nyoog 21 xyoos thiab tshaj)

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Daim Ntawv Xa Mus Rau Tus Muab Vaj Tsev

Adverse Childhood Experiences (ACEs) Kev Ntsuam Xyuas Hauv Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Cov Lus Qhia

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Nyuaj Siab rau Cov Hluas thiab Cov Neeg Laus

Cov Tswv Cuab lub online account

Tus Kws Kho Mob Tshiab ECM/Cov Zej Zog Txhawb Kev Kawm Sau Npe Sau Npe

Xaus nrog COVID!

Cov txheej txheem Code Lookup Tool (PCL)

Cov Lus Qhia Txog Qhov Kev Pab Cuam Medi-Cal Rx

Lub vev xaib cov lus taw qhia

Medi-Cal Rx

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog

Daim Ntawv Pom Zoo Tus Muab Kev Pab Tshiab

Asthma Education muaj rau koj cov neeg mob Alliance

Kev Tiv Thaiv thiab Kev Tswj Tus Kheej

Diabetes Eye Exam Services Resource List – Hmong

Diabetes Eye Exam Services Resource List – Spanish

Diabetes Eye Exam Services Resource List – English

Cov ntaub ntawv tshuaj tiv thaiv COVID-19 Videos

COVID-19: Cov ntaub ntawv rau cov kws kho mob

Online Cov Kws Qhia Ntawv Qhia Kev Qhia

Asthma Education Benefit Description

Carelon Care Management Referral Form

Carelon Diagnostic Evaluation Form (Medi-Cal)

Txhim kho kev txhaj tshuaj txhua hnub kom tau txais txiaj ntsig zoo thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw

Kev cob qhia tshiab uas tsis yog PCP

Kev cob qhia PCP tshiab

Beacon Health Options Screening Guidelines for Autism

Beacon Health Options Medi-Cal Cov Kws Kho Mob FAQs

Kev Pab Txhawb Me Nyuam Noj Mis thiab Cov Nyiaj Pab Taub Mis

Ua kom koj cov nqi them raws li tus nqi siv CPT Qeb II Coding Tip Sheet

Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv

Seniors thiab Disabilities

Kev Tswj Kev Kho Mob thiab Kev Siv Tshuaj

Complex Case Management thiab Care Coordination

Tobacco Cessation Benefit Description

International Board Certified Lactation Consultants thiab Lub Tuam Txhab Muag Khoom Muag

Kev pab pub mis rau niam mis thiab lub twj tso kua mis tau txais txiaj ntsig Clinical Health Education Benefit

Healthy Breathing for Life Asthma Management Program

Daim ntawv qhia txog kev pub niam mis thiab lactation

Asthma Self-Management Education Checklist

Diabetes Self-Management Education Benefit Description

Daim ntawv xa mus rau Cov Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv

Kev Tswj Kab Mob

Cov Kev Kawm Kev Noj Qab Haus Huv

Cov Ntawv Ceeb Toom Cov Tswv Cuab

Thov rau Daim Ntawv Qhia Txog Tus Tswv Cuab

Daim Ntawv Thov Kev Pab

Daim ntawv thov kev thauj mus los

Daim Ntawv Thov Kev Pab Kho Mob Sab Nraud Tus Kws Kho Mob

Daim Ntawv Thov Cov Khoom Siv Kho Mob Siv Tau ntev

Daim Ntawv Thov Kev Pabcuam Tswvcuab

Allied Health Professional Credentialing Application

Daim Ntawv Thov Kev Kho Mob Tsis Yog Tus Kws Kho Mob

Daim Ntawv Thov Kev Koom Tes Hauv California

Ntaub ntawv rau kab mob COVID-19

Tus Neeg Mob Tsis Txaus Siab/Kev Tsis Txaus Siab Taug Kev Log

Certification Hais txog Lobbying – Exhibit D(F) Att 1 and 2

Certification Hais txog Debarment Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion

Daim Ntawv Thov Kev Pab Thauj Tsheb Thauj Mus Los

Tus Kws Kho Mob Certification Nqe Lus Qhia Txog Kev Kho Mob Xav Tau rau NEMT

Tus kws kho mob Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST)

Daim Ntawv Pom Zoo Tswj Tshuaj (MMA)

Kev kho mob Clearance rau General Anesthesia los yog IV Sedation rau Dental Procedures

Medi-Cal Tus Muab Kev Pabcuam-Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm Portal

Kev pom zoo rau Sterilization lossis Hysterectomy Sample Form

Community Based Adult Services (CBAS) Inquiry Form

Daim ntawv tso cai kho mob mus sij hawm ntev

Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai

Kev Thov Hloov Tus Tswv Cuab (PCR)

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob

California Advance Health Care Direective Form

Daim ntawv xa mus rau Lwm Qhov Kev Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv (OHC).

Tus kws kho mob pom daim ntawv them nyiaj tshaj

Daim Ntawv Qhia Txog Nyiaj Txiag

Kho daim ntawv thov kev thov

FAQ hla dhau / Kev them nyiaj ntxiv

Remittance Advice Piav Codes

Remittance Advice Guide

EDI Companion Guide – 270/271 Cov Lus Qhia

EDI Companion Guide – 276/277 Cov Lus Qhia

EDI Companion Guide – 837/835 Trading Partner Information

EDI Companion Guide - Kev qhia ua lag luam

EDI Cov Lus Qhia Txog Daim Ntawv Sau Npe

HEDIS Code Set

HEDIS FAQ Guide

Tus txheej txheem Reimbursement Rate Request

HEDIS Resources

Kev Sib tham Hauv Vis Dis Aus (Video) lossis Hu Xov Tooj Nrog Kws Kho Mob (Telehealth)

DHCS Medical Record Review (MRR).

Kev Tiv Thaiv Kab Mob: Spore Test Job Aid

DHCS Facility Site Review (FSR) Checklist

FSR Cov Ntsiab Tseem Ceeb: Daim Ntawv Saib Xyuas Ib Ntus

DHCS Cov Lus Qhia Txog Tshuaj Tiv Thaiv Thaum Ntxov COVID-19

COVID-19 Vaccine Administration rau cov kws kho mob

Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas

Kev Tshawb Fawb Txog Kev Siv Tau Hauv Lub Cev

Kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv kho mob

Chaw Saib Xyuas Chaw

Kev Cuam Tshuam Cawv Tsis Zoo thiab Kev Cuam Tshuam Txog Kev Coj Tus Cwj Pwm

Kev Soj Ntsuam Kev Noj Qab Haus Huv

Kev ntsuas kev noj qab haus huv thawj zaug

Cov Kev Txhawb Zog Rau Tus Tswvcuab

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv

HEDIS

Kev Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Tswj Hwm Kab Mob

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Muab Kev Pabcuam Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj

Kev Txais Kev Kho Mob Kom Raws Sijhawm

Txoj Kev Muab Kev Kawm Qhia Rau Cov Kws Pab Kho Mob Tshiab

Cov Ntawv Pov Thawj Kev Pov Thawj thiab Cov Cai

Yuav Koom Tau Li Cas

Vim Li Cas Ho Koom Nrog

Cov Kev Pab Kho Mob

Koom Nyob Hauv Peb Pab Pawg Koom Tes

Cov Ntsiab Lus Txhais

Kev Kho Mob Khoom Noj Khoom Haus Therapy Benefit Quick Reference Guide

Kev Thov Kev Tso Cai Kho Mob (TAR)

Cov ntaub ntawv tso cai ua ntej thov rau Cov Tshuaj Txhaj Tshuaj

Synagis nqe lus hais txog kev xav tau kev kho mob

Daim Ntawv Thov Kev Pabcuam Portal Account

Kev Tso Cai Ua Ntej

Daim Ntawv Qhia Tshuaj Ua Ntej Tso Cai lossis Kauj Ruam Kev Kho Mob Exception Request Form

Pharmacy Formulary

Kev Pabcuam Pharmacy

Alliance Care IHSS Daim Ntawv Qhia Txog Cov Kev Pab Kho Mob Uas Txais Tau thiab Cov Kev Fajseeb Kho Mob

Alliance Care IHSS Daim Ntawv Qhia Txog Cov Kev Kho Mob Uas Pab Them Rau

Alliance Kev Saib Xyuas IHSS Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab

Lus Qhia Txog Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 rau Cov Tswvcuab Medi-Cal

A to Z Glossary of Spanish & Hmong Terms

Cov Kev Pab Txhais Lus Zoo Daim Ntawv Pov Thawj Zoo

Tus Neeg Txhais Lus Kev Pabcuam Tus Muab Kev Pabcuam Ceev Qhia

Daim ntawv thov tus neeg txhais lus ntsej muag ntsej muag

Cov Kev Pab Cuam Fab Kab Lis Kev Cai thiab Lus Hais

Daim Ntawv Thov Pab Pawg Pab Tswv Yim Rau Cov Kev Pab Cuam Tswv Cuab

Ntshav Lead Test Flyer

Kev nyuaj siab Tool Kit

USPSTF Cov Lus Pom Zoo rau Kev Saib Xyuas Thaum Ntxov

Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Thaum Muaj Xwm Ceev Mus Saib Xyuas Daim Ntawv Qhia Qhia

Daim Qhia Txog Cov Kev Kho Mob Uas Pab Them Rau

Medi-Cal Phau Ntawv Qhia Siv Rau Tswv Cuab

Alliance Cov Cai Rau Lwm Txoj Hauv Kev Mus Txais Tau Kev Pab Kho Mob (Alliance Alternative Access Standards)

Cov kev coj ua zoo tshaj plaws los txo tus neeg mob tsis pom daim ntawv qhia

Ambulatory Care Sensitive Admissions Tip Sheet

Kev Mus Saib Menyuam Zoo Nyob Hauv Thawj 15 Lub Hlis Ntawm Lub Neej Phau Ntawv Qhia

Kev siv dej cawv tsis zoo rau cov hluas thiab cov neeg laus daim ntawv qhia

Tuberculosis (TB) Risk Assessment – Exploratory Measure Tip Sheet

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Thaum Muaj Xwm Ceev

Maternity Care: Prenatal Tip Sheet

Maternity Care: Postpartum Tip Sheet

Daim Ntawv Qhia Tag Nrho-Cause Readmissions Tip Sheet

Kev tshuaj ntsuam txhuas hauv cov ntawv qhia me nyuam

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Pib Pib

Ntshav Qab Zib HbA1c Tswj Tsis Zoo> 9% Daim Ntawv Qhia

Kev tshuaj ntsuam xyuas kev loj hlob hauv thawj 3 Xyoo Daim Ntawv Qhia

Tswj Cov Ntshav Siab - Tshawb Nrhiav Cov Lus Qhia

Kev txhaj tshuaj: Cov Me Nyuam (Combo 10) Daim Ntawv Qhia

Kev kuaj mob chlamydia hauv cov poj niam - Kev Tshawb Fawb Kev Ntsuas Cov Lus Qhia

Phau Ntawv Qhia Txog Kev Saib Xyuas Menyuam Yaus thiab Cov Hluas

Cervical Cancer Screening Tip Sheet

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Me Nyuam thiab Cov Tub Ntxhais Hluas BMI

Daim Ntawv Qhia Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Lub Cev

Daim ntawv thov ntawm Fluoride Varnish Tip Sheet

Asthma Medication Ratio Tip Sheet

Antidepressant Tshuaj Management Tip Sheet

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv: Cov neeg laus - Daim Ntawv Qhia Ntsuas Ntsuas

Programmatic Measure Benchmarks & Performance Improvement

Tus neeg muab kev pabcuam Portal Tus Neeg Siv Qhia

Tus Muab Kev Pabcuam Portal Quick Reference

Tus Muab Kev Pabcuam Portal Cov lus nug nquag nug

Dab tsi tshiab rau Qhov Kev Pabcuam Saib Xyuas Raws Li Txoj Haujlwm Pabcuam

CBI Technical Specifications

90-Hnub Kev xa mus ua tiav - Daim Ntawv Qhia Ntsuas Ntsuas

Cov Xov Xwm Qhia Rau Kws Kho Mob

Phau Ntawv Rau Tus Kws Kho Mob

Cov Chaw Pabcuam

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv: Daim Ntawv Qhia Cov Hluas

Care-Based Incentive (CBI) Summary

Care-Based Incentive Resources

Care-Based Incentive

Kev Pab Saib Xyuas Kho Mob Kom Zoo

Kev Pab Tswj Kho Mob

Cov Kev Pab Rau Neeg Zej Zog

Neeg zej zog muaj kev noj qab haus huv

Nyob Nrog Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo

Kev Tswj Tus Kab Mob

Pawg Tawm Pab Tswv Yim Rau Tsev Neeg Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyaum Yaus (WCMFAC)

Webinars thiab Kev cob qhia

Muab Kev Pabcuam

Txoj Haujlwm Peev

Cov koom tes rau Healthy Food Access Program

Kev Pabcuam Kev Nrhiav Neeg Ua Haujlwm

Yuav Thov Li Cas

Rau Cov Zej Zog

Txoj Kev Nyiaj Txiag

Cov Chaw Haujlwm Muab Kev Kho Mob Ceev hauv Lub Cheeb Nroog Merced

Cov Chaw Haujlwm Muab Kev Kho Mob Ceev hauv Lub Nroog Santa Cruz

Daim Ntawv Thov Nkag Qhov Kev Npaj Kho Mob Rau Cov Menyuam Yaus Pab Neeg Tawm Tswvyim Los Pab Cov Tsev Neeg

Txoj Cai Rau Kev Tsis Cais Kev Npaj Kho Mob