fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Tseem tos 2022 Kev Ntsuam Xyuas Txhua Xyoo

Xyoo 2021 Txoj Kev Npaj Thiab Cov Hom Phiaj Los Pab Cov Tswvcuab (Bridge Plan)

2021 PNA Report (Tri-county)

2022 PNA Report (Tri-county)

90-Hnub Kev xa mus ua tiav - Daim Ntawv Qhia Ntsuas Ntsuas

A to Z Glossary of Spanish & Hmong Terms

Hais Txog Alliance

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Neeg Laus Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Cov Neeg Laus (hnub nyoog 21 xyoos thiab tshaj)

Kev Tswj Kev Nyuaj Siab

Adverse Childhood Experiences (ACEs) Kev Ntsuam Xyuas Hauv Cov Menyuam Yaus thiab Cov Hluas Cov Lus Qhia

Txhua Daim Ntawv Npaj

Alliance Cov Cai Rau Lwm Txoj Hauv Kev Mus Txais Tau Kev Pab Kho Mob (Alliance Alternative Access Standards)

Alliance Care IHSS Daim Ntawv Qhia Txog Cov Kev Kho Mob Uas Pab Them Rau

Alliance Kev Saib Xyuas IHSS Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab

Tus Nqi Pob Tshab Ntawm Alliance Kev Saib Xyuas IHSS

Alliance Care IHSS Daim Ntawv Qhia Txog Cov Kev Pab Kho Mob Uas Txais Tau thiab Cov Kev Fajseeb Kho Mob

Alliance Care Cov Kev Pab Tu Neeg Hauv Tsev (In-Home Supportive Services; IHSS, raws li sau hauv lus Askiv)

Alliance Hnub Caiv

Alliance Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus

Allied Health Professional Credentialing Application

Kuv Puas Tsim Nyog Tau Txais?

Kuv Puas Tsim Nyog Tau Txais?

Ambulatory Care Sensitive Admissions Tip Sheet

Antidepressant Tshuaj Management Tip Sheet

Daim ntawv thov ntawm Fluoride Varnish Tip Sheet

Cov Kev Pom Zoo rau Kev Kho Mob

Kev Mob Hawb Pob

Asthma Education Benefit Description

Asthma Education muaj rau koj cov neeg mob Alliance

Asthma Medication Ratio Tip Sheet

Asthma Self-Management Education Checklist

Daim Ntawv Thov Kev Tso Cai

Beacon Health Options Medi-Cal Cov Kws Kho Mob FAQs

Beacon Health Options Screening Guidelines for Autism

Cov Kev Pab Kho Mob Uas Txais Tau

Cov Kev Pab Kho Mob Uas Txais Tau

Cov kev coj ua zoo tshaj plaws los txo tus neeg mob tsis pom daim ntawv qhia

Ntshav Lead Test Flyer

Daim Ntawv Qhia Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob Lub Cev

Kev Pub Niam Mis

Daim ntawv qhia txog kev pub niam mis thiab lactation

Kev Pab Txhawb Me Nyuam Noj Mis thiab Cov Nyiaj Pab Taub Mis

Kev pab pub mis rau niam mis thiab lub twj tso kua mis tau txais txiaj ntsig Clinical Health Education Benefit

California Advance Health Care Direective Form

Daim Ntawv Thov Kev Koom Tes Hauv California

Txoj Haujlwm Peev

Kev Pab Cuam Tswj Kev Tu Xyuas

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob

Care-Based Incentive

Care-Based Incentive (CBI) Summary

Carelon Care Management Referral Form

Carelon Diagnostic Evaluation Form (Medi-Cal)

Carelon Primary Care Provider (PCP) Daim ntawv xa mus

CBI Technical Specifications

Central California Alliance for Health

Certification Hais txog Debarment Suspension, Ineligibility and Voluntary Exclusion

Certification Hais txog Lobbying – Exhibit D(F) Att 1 and 2

Cervical Cancer Screening Tip Sheet

Cov Kev Hloov rau Qhov Kev Pab Cuam Rau Pej Xeem Uas Tau Npav Ntsuab Ntawm Tsoom Fwv (Public Charge)

Cov kev tuaj kuaj kuj

Phau Ntawv Qhia Txog Kev Saib Xyuas Menyuam Yaus thiab Cov Hluas

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Me Nyuam thiab Cov Tub Ntxhais Hluas BMI

Kev kuaj mob chlamydia hauv cov poj niam - Kev Tshawb Fawb Kev Ntsuas Cov Lus Qhia

Xaiv Koj Tus Kws Kho mob

Cov Kev Mob Mus Ntev

CHW Recruitment Program

Cov Kev Pab Kho Mob

Kev kuaj mob qog nqaij hlav hauv plab - Kev Tshawb Fawb Ntsuas Cov Lus Qhia

Community Based Adult Services (CBAS) Inquiry Form

Cov Koom Txoos Hauv Zej Zog

Community Health Champions

Cov Ntaub Ntawv Qhia Tias Tau Pab Zej Zog Npaum Li Cas (Community Impact Reports)

Zej Zog Cov Ntaub Ntawv Tshaj Tawm

Cov Kev Pab Rau Neeg Zej Zog

Cov Zej Zog Kev Pab Txhawb

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog (CS) Cov Ntaub Ntawv Qhia

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Environmental Accessibility and Adaptability (EAA) Daim Ntawv Qhia Txog Tus Muab Kev Pab

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Daim Ntawv Xa Mus Rau Tus Muab Vaj Tsev

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Daim Ntawv Qhia Txog Khoom Noj Khoom Haus

Kev Pabcuam Hauv Zej Zog: Kev Pabcuam Tus Kheej thiab Kev Pabcuam Hauv Tsev thiab Kev Pabcuam Ua Haujlwm rau Cov Neeg Saib Xyuas Kev Xa Mus

Complex Case Management thiab Care Coordination

Daim Foos Thov Kom Xa Cov Ntawv Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Rau Lwm Txoj Kev Sib Txuas Lus

Kev pom zoo rau Sterilization lossis Hysterectomy Sample Form

Tiv Toj Rau Peb

Tswj Cov Ntshav Siab - Tshawb Nrhiav Cov Lus Qhia

Kho daim ntawv thov kev thov

Ntaub ntawv rau kab mob COVID-19

Kev Kuaj thiab Kho Tus Kab Mob COVID-19

COVID-19 Vaccine Administration rau cov kws kho mob

Cov Xov Xwm Txog Cov Koob Tshuaj Tiv Thaiv Tus Kab Mob COVID-19

Lus Qhia Txog Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19 rau Cov Tswvcuab Medi-Cal

Lus Qhia Txog Koob Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob Rau Medi-Cal Cov Tswvcuab Daim ntawv qhia

Cov ntaub ntawv tshuaj tiv thaiv COVID-19 Videos

COVID-19: Cov ntaub ntawv rau cov kws kho mob

Daim Ntawv Qhia Txog Nyiaj Txiag

Xaus nrog COVID!

Cov Kev Pab Cuam Fab Kab Lis Kev Cai thiab Lus Hais

Data Sharing Incentive

Kev Kho Hniav thiab Kuaj Qhov Muag

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Nyuaj Siab rau Cov Hluas thiab Cov Neeg Laus

Kev nyuaj siab Tool Kit

Tus tsim tawm Application

Developer Questionnaire

Developer Resources

Kev tshuaj ntsuam xyuas kev loj hlob hauv thawj 3 Xyoo Daim Ntawv Qhia

DHCS Facility Site Review (FSR) Checklist

DHCS Medical Record Review (MRR).

DHCS Cov Lus Qhia Txog Tshuaj Tiv Thaiv Thaum Ntxov COVID-19

Diabetes Eye Exam Services Resource List – English

Diabetes Eye Exam Services Resource List – Hmong

Diabetes Eye Exam Services Resource List – Spanish

Diabetes Self-Management Education Benefit Description

Kev Mob Ntshav Qab Zib/Kev Pib Mob Ntshav Qab Zib

Ntshav Qab Zib HbA1c Tswj Tsis Zoo> 9% Daim Ntawv Qhia

Kev Tswj Kab Mob

Daim ntawv thov Doula Provider

Tshuaj Rov qab thiab rho tawm

Daim Ntawv Thov Cov Khoom Siv Kho Mob Siv Tau ntev

EDI Daim Ntawv Thov Kev Sau Npe

EDI Cov Lus Qhia Txog Daim Ntawv Sau Npe

EDI Companion Guide – 270/271 Cov Lus Qhia

EDI Companion Guide – 276/277 Cov Lus Qhia

EDI Companion Guide – 837/835 Trading Partner Information

EDI Companion Guide - Kev qhia ua lag luam

Kev Txhim Kho Kev Pab Tswj Kev Tu Xyuas (Enhanced Care Managment; ECM raws li sau hauv lus Askiv)

Enhanced Care Management (ECM) thiab Community Supports Provider FAQs

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Pabcuam (ECM) thiab Kev Pabcuam Zej Zog Txhawb Cov Ntaub Ntawv

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob (ECM) thiab Kev Pabcuam Hauv Zej Zog Kev Pabcuam xa mus

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob (ECM) thiab Kev Pabcuam Zej Zog Txhawb Kev Kawm

Enhanced Care Management (ECM) Cov Ntaub Ntawv Muab Kev Pabcuam

Txhim Kho Kev Tswj Xyuas Kev Kho Mob thiab Kev Pabcuam Zej Zog rau cov tswv cuab

Equity Learning for Health Professionals Program

Daim ntawv thov tus neeg txhais lus ntsej muag ntsej muag

Chaw Saib Xyuas Chaw

Daim Ntawv Qhia Txog Qhov Tsheeb

Kev Npaj Rau Tsev Neeg

Rau Cov Zej Zog

Rau Cov Tswvcuab

Rau Cov Kws Kho Mob

FSR thiab MRR Hloov Kho Cov Ntawv Pov Thawj

FSR Cov Ntsiab Tseem Ceeb: Daim Ntawv Saib Xyuas Ib Ntus

Txoj Kev Nyiaj Txiag

Cov Xov Xwm Txog Tus Kab Mob COVID-19

Mus Txais Kev Kho Mob

Cov Ntsiab Lus Txhais

Cov nyiaj pab tom haujlwm

Daim Ntawv Ua Hais Kev Tsis Txaus Siab

Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Hauv Tsev Txhawb Kev Pabcuam (IHSS)

Daim Ntawv Ua Hais Kev Tsis Txaus Siab Rau Medi-Cal

Kev Nyob Noj Qab Haus Huv thiab Noj Qab Nyob Zoo

Kev Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv thiab Kev Tswj Hwm Kab Mob

Cov Kev Kawm Kev Noj Qab Haus Huv

Cov Kev Npaj Kho Mob

Daim ntawv xa mus rau Cov Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv

Kev Pabcuam Kev Noj Qab Haus Huv

Txoj Kev Pab Cuam Txiaj Ntsig Pab Rau Kev Noj Qab Haus Huv

Healthcare Technology Program

Healthy Breathing for Life Asthma Management Program

Neeg zej zog muaj kev noj qab haus huv

Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv)

Kev Pib Noj Qab Haus Huv

Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam

HEDIS Code Set

HEDIS FAQ Guide

HEDIS Resources

Txoj Kev Mus Saib Xyuas Tsev

Yuav Thov Li Cas

Yuav Koom Tau Li Cas

Yuav Koom Tau Li Cas

Yuav Koom Tau Li Cas

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv

Cov Sijhawm Mus Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob thiab Cov Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv: Daim Ntawv Qhia Cov Hluas

Kev txhaj tshuaj tiv thaiv: Cov neeg laus - Daim Ntawv Qhia Ntsuas Ntsuas

Kev txhaj tshuaj: Cov Me Nyuam (Combo 10) Daim Ntawv Qhia

Menyuam Mosliab Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo  

Kev Tiv Thaiv Kab Mob: Spore Test Job Aid

Cov Ntaub Ntawv Kev Qhia Tawm

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv Pib Pib

Kev ntsuas kev noj qab haus huv thawj zaug

Cov lus qhia txog yuav ua li cas thiaj rub tawm tau ib daim ntawv foos 

Cov Lus Qhia Txog Kev Fajseeb Kho Mob

International Board Certified Lactation Consultants thiab Lub Tuam Txhab Muag Khoom Muag

Tus Neeg Txhais Lus Kev Pabcuam Tus Muab Kev Pabcuam Ceev Qhia

Cov Kev Pab Txhais Lus Zoo Daim Ntawv Pov Thawj Zoo

Cov Lus Qhia Txog Qhov Kev Pab Cuam Medi-Cal Rx

txoj hauj lwm

Koom Nyob Hauv Peb Pab Pawg Koom Tes

Kev tshuaj ntsuam txhuas hauv cov ntawv qhia me nyuam

Cov Thawj Coj

Linguistic Competence Provider Incentive

Linguistic Competence Provider Incentive Attestation

Locum Tenens Daim Ntawv Ceeb Toom

Daim ntawv tso cai kho mob mus sij hawm ntev

MA Recruitment Program

Kev Pab Tswj Kho Mob

Kev Tswj Tus Kab Mob

Maternity Care: Postpartum Tip Sheet

Maternity Care: Prenatal Tip Sheet

Txhim kho kev txhaj tshuaj txhua hnub kom tau txais txiaj ntsig zoo thaum lub sijhawm COVID-19 kis thoob qhov txhia chaw

Ua kom koj cov nqi them raws li tus nqi siv CPT Qeb II Coding Tip Sheet

Medi-Cal

Daim Qhia Txog Cov Kev Kho Mob Uas Pab Them Rau

Medi-Cal Phau Ntawv Qhia Siv Rau Tswv Cuab

Medi-Cal Tus Muab Kev Pabcuam-Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Kev Tshaj Tawm Portal

Medi-Cal Rx

Kev kho mob Clearance rau General Anesthesia los yog IV Sedation rau Dental Procedures

Khoom Siv Kho Mob

Kev Kho Mob Khoom Noj Khoom Haus Therapy Benefit Quick Reference Guide

Kev tshuaj xyuas cov ntaub ntawv kho mob

Daim Ntawv Pom Zoo Tswj Tshuaj (MMA)

Daim Ntawv Tsis Txaus Siab Tus Tswv Cuab - IHSS

Daim Ntawv Thov Kev Tsis Txaus Siab rau Tus Tswv Cuab - Medi-Cal

Npav ID Tswvcuab

Cov Kev Txhawb Zog Rau Tus Tswvcuab

Tswvcuab Cov Xov Xwm

Cov Ntawv Ceeb Toom Cov Tswv Cuab

Cov Tswv Cuab lub online account

Daim Foos Thov Them Nyiaj Rov Qab Rau Tswvcuab

Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab

Daim Ntawv Thov Pab Pawg Pab Tswv Yim Rau Cov Kev Pab Cuam Tswv Cuab

Lub Zeem Muag, Lub Luag Haujlwm thiab Cov Kev Tseem Ceeb

Kev cob qhia tshiab uas tsis yog PCP

Kev cob qhia PCP tshiab

Daim Ntawv Pom Zoo Tus Muab Kev Pab Tshiab

Tus Kws Kho Mob Tshiab ECM/Cov Zej Zog Txhawb Kev Kawm Sau Npe Sau Npe

Txoj Kev Muab Kev Kawm Qhia Rau Cov Kws Pab Kho Mob Tshiab

Cov Xov Xwm

Daim Ntawv Thov Kev Kho Mob Tsis Yog Tus Kws Kho Mob

Txoj Cai Rau Kev Tsis Cais Kev Npaj Kho Mob

Daim Ntawv Ceeb Toom Txog Kev Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub Txog

Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob

Online Cov Kws Qhia Ntawv Qhia Kev Qhia

Kev Pab Cuam Saum Ooslais (Online)

Thov Rau Ib Daim Npav ID, Ib Phau Ntawv Rau Tus Tswvcuab thiab Ib Phau Ntawv Teev Npe Cov Kws Kho Mob

Daim Ntawv Thov Kev Pabcuam Tswvcuab

Daim ntawv xa mus rau Lwm Qhov Kev Pov Hwm Kev Noj Qab Haus Huv (OHC).

Lwm Cov Kev Pab Cuam

Peb nplooj ntawv xeem

Daim Ntawv Thov Kev Pab Kho Mob Sab Nraud Tus Kws Kho Mob

Kev Tswj Kev Kho Mob thiab Kev Siv Tshuaj

Kev Pabcuam Niam Txiv Kev Kawm thiab Txhawb Nqa

Cov koom tes rau Active Living Program

Cov koom tes rau Healthy Food Access Program

FAQ hla dhau / Kev them nyiaj ntxiv

Tus Neeg Mob Tsis Txaus Siab/Kev Tsis Txaus Siab Taug Kev Log

Pharmacy Forms

Kev Pabcuam Pharmacy

Kev Tshawb Fawb Txog Kev Siv Tau Hauv Lub Cev

Tus Kws Kho Mob Certification Nqe Lus Qhia Txog Kev Kho Mob Xav Tau rau NEMT

Tus kws kho mob Orders for Life-Sustaining Treatment (POLST)

Daim Ntawv Qhia Tag Nrho-Cause Readmissions Tip Sheet

Cov Nqi Uas Yuav Tau Them

Cov Tshuaj Raws Daim Ntawv Xaj Yuav Tshuaj thiab Cov Kev Txais Tau Tshuaj

Kev Tiv Thaiv Kev Tiv Thaiv Thaum Muaj Xwm Ceev Mus Saib Xyuas Daim Ntawv Qhia Qhia

Daim Ntawv Qhia Txog Kev Tiv Thaiv Thaum Muaj Xwm Ceev

Kev Tiv Thaiv thiab Kev Tswj Tus Kheej

Thawj Qhov Kev Kho Mob

Kev Tso Cai Ua Ntej

Cov ntaub ntawv tso cai ua ntej thov rau Cov Tshuaj Txhaj Tshuaj

Cov Lus Thov Txwv Tsis Pub Lwm Tus Paub

Tus txheej txheem Reimbursement Rate Request

Programmatic Measure Benchmarks & Performance Improvement

Kev Thov Hloov Tus Tswv Cuab (PCR)

Cov Ntawv Pov Thawj Kev Pov Thawj thiab Cov Cai

Daim Ntawv Qhia Txog Tus Muab Kev Pabcuam Cov Ntaub Ntawv Pov Thawj

Tus Muab Kev Pab Cuam Tshaj Tawm

Tus Muab Kev Pabcuam Txheej Txheem Calendar

Tus kws kho mob pom daim ntawv them nyiaj tshaj

Daim ntawv hloov pauv ntawm tus neeg muab kev pabcuam

Daim Ntawv Thov Kev Pab

Phau Ntawv Rau Tus Kws Kho Mob

Daim Ntawv Thov Kev Pab Txhawb Network

Cov Xov Xwm Qhia Rau Kws Kho Mob

Muab Xov Xwm Archives

Cov Xov Xwm Tshaj Tawm

Kws Kho Mob Lub Chaw Tswj Xyuas Tswvcuab Cov Ntaub Ntawv

Daim Ntawv Thov Tus Muab Nyiaj Portal - Kauj Ruam 2

Kev Pabcuam Kev Nrhiav Neeg Ua Haujlwm

Muab Kev Pabcuam

Cov Rooj Sib Tham Qhib Rau Pej Xeem

Kev Mus Ntsib tus Kws Kho Mob

Rov ua ntaub ntawv pov thawj

Cov ntaub ntawv tswj hwm

Remittance Advice Piav Codes

Remittance Advice Guide

Thov rau Tus Tswv Cuab Tus Tswv Cuab

Thov rau Daim Ntawv Qhia Txog Tus Tswv Cuab

Thov kom muab cov ntaub ntawv qhia

Kev Thov Rau Tus Neeg Sawv Cev Rau Koj

Seniors thiab Disabilities

Social Determinates of Health, Diagnosis Accuracy, thiab CPT II Coding Tip Sheet

Social Media Code of Conduct

Lub Khws muag tshuaj SortPak

Nyob ib kauj ruam ua ntej kom tsis txhob kis tau tus kab mob COVID-19

Nyob Nrog Txoj Kev Noj Qab Nyob Zoo

Kev Soj Ntsuam Kev Noj Qab Haus Huv

Kev Npaj Tswv Yim Ua Tiav Xyoo 2022-2026

Synagis nqe lus hais txog kev xav tau kev kho mob

Kev Sib tham Hauv Vis Dis Aus (Video) lossis Hu Xov Tooj Nrog Kws Kho Mob (Telehealth)

Lub Alliance's Texting Terms and Conditions