fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-living-healthy

June 2023 – Member Newsletter Alternative Formats

Large Print:

June 2023 - Member Newsletter Large Print

Audio Edition:

Track 1 – Introduction

Track 2 – Get ahead on back-to-school checkups

Track 3 – New Alliance benefit! Cognitive Health Assessment

Track 4 – Summer food resources

Track 5 – New name, same mental health services

Track 6 – Ask the doctor

Track 7 – More care and support for members

Track 8 – What parents need to know about lead exposure

Track 9 – Prescription drugs

Track 10 – Get rewards for your family’s health care

Track 11 – Update your Medi-Cal!

Track 12 – Committed to your satisfaction

Track 13 – The Alliance is texting members about renewing their Medi-Cal!

Introducción

Adelántese a los chequeos de regreso a la escuela

¡Nuevo beneficio de la Alianza! Examen Médico Cognitivo

Recursos alimentarios de verano

Nuevo nombre, mismos servicios de salud mental

Pregunte a su doctor

Más cuidado y apoyo para miembros

Lo que los padres deben saber sobre la exposición al plomo

Medicinas recetadas

Obtenga recompensas por el cuidado de salud de su familia

¡Actualice su Medi-Cal!

Su satisfacción es nuestro compromiso

¡La Alianza está enviando mensajes de texto a los miembros para que renueven su Medi-Cal!

Taw qhia

Mus kuaj mob ua ntej rov qab-mus-kawm ntawv

Alliance li kev pab tshiab! Kev Kuaj Xyuas Fab Cim Xeeb

Tej chaw muaj khoom noj lub caij ntuj sov

Lub npe tshiab, cov kev pab cuam kev noj qab haus huv fab siab ntsws zoo ib yam

Nug koj tus kws kho mob

Muaj ntau yam kev saib xyuas thiab pab txhawb rau cov tswvcuab

Yam cov niam txiv tsim nyog paub txog ntawm kev nphav raug kuab txhuas

Cov ntawv sau yuav tshuaj

Tau txais cov khoom plig rau koj tsev neeg li kev noj qab haus huv

Hloov kho dua tshiab koj lub Medi-Cal!

Mob siab saib xyuas kom tau raws li koj siab xav

Lub Alliance tab tom sau ntawv rau cov tswvcuab txog ntawm kev txuas sijhawm rau lawv qhov kev pab them nqi ntawm Medi-Cal!