fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Kawm paub txog cov nyiaj pab tshiab thiab tsis tu ncua!

Kawm txog Alliance's Medi-Cal Capacity Grant Program thiab ob txoj hauv kev nyiaj txiag tshiab ntawm no cov ntaub ntawv webinar yav tom ntej. Lub Alliance cov nyiaj pab kev pab cuam nqis peev hauv kev kho mob thiab cov koom haum hauv zej zog hauv Mariposa, Merced, Monterey, San Benito thiab Santa Cruz counties.  

Lub webinar tseem yuav hais txog cov peev txheej nyiaj txiag tshiab muaj rau daim ntawv thov nyiaj pab tom ntej Hnub kawg rau lub Xya Hli 16, 2024.    

Sau npe rau kev sib kho los ntawm xaiv hnub hauv qab no: 

Yog xav paub ntxiv, thov mus saib peb muab lub vev xaibHu rau [email protected] rau cov lus nug.