fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-community-news

Pab txoj sia. Mus Txais ib Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Khaub Thuas.

alliance-icon-community

Tam sim no nws tseem ceeb dua nej zaus rau lub Alliance cov tswvcuab mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas. Kev mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas tuaj yeem tiv thaiv tau koj los ntawm kev mob hnyav, kev tau mus pw hauv tsev kho mob loj lossis tej zaum ua rau tuag tau. Tej zaum koj kuj yuav pab tau cov neeg koj hlub txoj sia vim koj yuav pab tiv thaiv kom txob muaj kev sib kis ntawv tus mob khaub thuas.

Nyob rau lub sijhawm uas muaj kev sib kis ntawm tus kab mob COVID-19, koj tuaj yeem tiv thaiv tau koj tus kheej thiab koj tsev neeg los ntawm tus mob khaub thuas. Qhov no yuav ua rau koj txoj kev txhawj xeeb tsawg zog txog cov kab mob ua pa. Tsis txob cia kom phom sij – mus txais ib koob txhaj tshuaj tiv thaiv khaub thuas hnub no!

Cov Lus Qhia Tseeb Ntawm Kev Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Khaub Thuas

Cov Xov Xwm Hais Txog Zej Zog Tshiab

Ncuv npe los txais qhov ntawv xov xwm The Beat 

Welcome to The Beat, our bi-monthly newsletter for community partners who share our vision of healthy people and healthy communities. Stay up to date on the activities, services and programs that positively impact the health of the communities we serve.

* indicates required