fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Nov yog yam koj yuav tau paub txog ntawm mob sawv hlwv liab (monkeypox)

alliance-icon-member

Tej zaum koj yeej hnov hais txog tus kab mob vais lav sib kis uas hu ua sawv hlwv liab (monkeypox) lawm. Nov yog qee yam tseem ceeb uas cov neeg txawj ntse paub txog kab mob sawv hlwv liab tam sim no.

Qhov zej tsoom yuav pheej hmoo txog tus kab mob sawv hlawv liab kuj muaj tsawg. Nws yog ib tus kab mob tshwm sim muaj tsawg. Kab mob sawv hlwv liab tuaj yeem kis rau txhua leej. Feem ntau lawm pom muaj nyob rau cov txiv neej uas sib deev nrog txiv neej.

Cov tsos mob

Cov tsos mob Cov tsos mob ntawm sawv hlwv liab tuaj yeem pib los ntawm cov tsos mob ua npaws. Koj yuav ua npaws, tsis muaj zog, mob ua qog o thiab mob raws ib ce. Tom qab 1 txog 3 hnub, koj yuav hnov mob los sis khaus. Qhov no yuav pom muaj nyob rau sis nyob ze rau qhov chaw mos, qhov quav, los sis qhov chaw uas muaj qhov sib chwv. Nws tuaj yeem pom muaj nyob rau lwm qhov chaw ntawm lub cev xws li ob sab tes, ob sab taw, hauv siab thiab lub ntsej muag.

Txoj hauv kev uas mob sawv pob liab kis mus

Mob sawv pob liab kis los ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus neeg los ntawm:

  • Tawv nqaij sib chwv nrog rau qhov mob khaus.
  • Kev sib deev los sis kev sib chwv, suav nrog rau hniav.
  • Tsev neeg kev sib chwv los sis sib koom chaw pw nrog lwm tus neeg.
  • Kev chwv tej phuam da dej, tej khaub ncaws uas tsis tau ntxhua los sis chaw pw.
  • Qee xwm txheej kuj yog los ntawm kev nyob ua ke ntev.

Koj yuav tsis kis mob sawv hlwv liab los ntawm kev sib tham nrog lwm tus neeg los sis kev taug kev nrog lwm tus neeg uas kis tau mob lawm.

Txoj hauv kev zam kom txhob

  • Zam kev nyob nrog lwm tus neeg uas muaj cov tsos mob xws li mob los sis khaus ib ce.
  • Muaj kev nyiam huv tas li.
  • Koj tuaj yeem mus txhaj tshuaj tiv thaiv koj tus kheej tawm tsam mob sawv hlwv liab yog koj nphav tau lawm.

Rau lus qhia ntxiv, mus saib California Chav Hauj Lwm ntsig txog Zej Tsoom Kev Noj Qab Haus Huv lub vev xaib.