fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Nrhiav ib qho kev pab cuam rau koj thiab ua kom tau txais cov khoom plig

alliance-icon-tus tswv cuab

Peb tau hloov tshiab qee qhov rau peb lub vevxais kom yooj yim rau cov tswvcuab los mus nrhiav cov lus qhia hais txog cov hoob kawm txog kev noj qab haus huv, cov khoom plig thiab kev mus ntsib kho mob txhua xyoo rau cov menyuam yaus thiab cov neeg laus. Mus xyuas peb nplooj ntawv Kev Nyob Noj Qab Haus Huv thiab Noj Qab Nyob Zoo los mus nrhiav cov kev pab cuam nyob noj qab haus huv uas haum rau koj. Cov kev pab cuam no muaj yam tsis tau them nqi rau Alliance cov tswvcuab.

Peb muaj ntau yam kev pab cuam, xws li cov uas txhawb nqa:

  • Cov leej niam thiab cov menyuam mosliab.
  • Cov neeg uas muaj cov mob uas yuav mob mus ntev.
  • Kev tswj tuav qhov hnyav ntawm lub cev.
  • Kev txiav haus luam yeeb.

Koj kuj tuaj yeem txais tau cov npav khoom plig thiab cov khoom plig rau qhov kev koom rau hauv cov kev pab cuam thiab kev tau mus ntsib kho mob txhua xyoo. Mus xyuas peb Nqi Zog Rau Kev Nyob Noj Qab Haus Huv thiab Noj Qab Nyob Zoo. yog xav paub ntau ntxiv.