fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Pojniam cov teeb meem kev noj qab haus huv

alliance-icon-tus tswv cuab

Tus niam cev xeeb tub tuav tus menyuam me thaum ua noj hmo.

Ncua ntawm tsev neeg, txoj haujlwm thiab txhua cov luag haujlwm ntawm lub neej, nws yog qhov nyuaj uas yuav muab koj li kev noj qab haus huv saib ua qhov tseem ceeb. Alliance pab txhawb cov pojniam txhua phaum noob nyoog txhawm rau ua cov kauj ruam los txhim kho lawv li kev noj qab haus huv. Koj li kev noj qab haus huv fab lub cev ntiaj ntsug thiab fab siab ntsws yog qhov tseem ceeb!

Pojniam Lub Vij Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Thoob Teb Chaws Yog Lub Tsib Hlis Ntuj Tim 14-20. Qhov no yog ob peb txoj hauv kev uas yuav los saib xyuas koj li kev noj qab haus huv thawm xyoo. Tau faib tawm qhov no los ntawm Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob.

Tau txais cov kev tuaj kuaj li ib txwm

Qhov kev tuaj kuaj cuag ncua nrog koj tus kws kho mob pab tau koj tsim tau qhov kev tso siab thiab kev sib txuas lus zoo xwv koj thiaj li tau txais koj qhov kev saib xyuas kev noj qab haus huv kom zoo tshaj plaws.

Cov kev tuaj kuaj kuj pab tau koj:

 • Tiv thaiv tau kab mob.
 • Ua kom muaj kev noj qab nyob zoo.
 • Tau txais tswv yim ntawm kev kho mob.
 • Taug qab txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab txais cov ntawv sau yuav tshuaj uas koj xav tau.

Hu koj tus kws kho mob kom teem sijhawm.

Cov kev mus kuaj xyuas

Thaum uas koj nyob rau hauv kev teem caij tuaj kuaj nrog koj tus kws kho mob, koj tuaj yeem tau txais cov kev kuaj kev noj qab haus huv tseem ceeb. Cov kev mus kuaj xyuas yuav pab kuaj saib cov teeb meem kev noj qab haus huv ua ntej koj muaj cov tsos mob.

Tej zaum koj yuav tuaj kuaj nrog koj tus kws kho mob hais txog kev kuaj:

 • Kab mob khees xaws rau lub ncauj qho tsev menyuam. Kev kuaj kab mob HPV lossis kev kuaj ncauj qho tsev menyuam tuaj yeem pab thaiv tau kab mob khees xaws lossis nrhiav pom tus kab mob ntawd thaum xub thawj. Yog tias koj yog cov pojniam uas muaj noob nyoog 21 xyoos lossis laus tshaj ntawd, ces tham nrog koj tus kws kho mob hais txog kev kuaj kab mob khees xaws rau ncauj qhov tsev menyuam. Rau ntaub ntawv kev paub ntxiv, mus saib Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau hauv lus Askiv) lub vevxaib.
 • Kab mob khees xaws hauv lub mis. Cov pojniam uas muaj noob nyoog 50-74 xyoos uas muaj kev kab mob khees xaws hauv lub mis qib feem nrab ces tsim nyog yuav tau txais kev kuaj tsom saib lub mis txhua - txhua 2 xyoos. Yog tias koj twb muaj noob nyoog 40 txog 49 xyoos lawm, ces tham nrog koj tus kws kho mob hais txog kev kuaj kab mob khees xaws rau lub mis yam tsawg kawg yog ib xyoo rau ib zaug.
 • Kab mob khees xaws rau txoj hnyuv laus. Yog tias koj twb muaj noob nyoog 45 txog 75 xyoos lawm, ces koj tsim nyog yuav tau kuaj kab mob khees raws rau txoj hnyuv laus ib xyoo ib zaug. Peb teb cov lus nug li ib txwm hais txog kev kuaj kab mob khees xaws rau txoj hnyuv laus nyob rau hauv peb nqe lus Nug Tus Kws Kho Mob (Ask the Doctor).

Poj niam tawm dag zog sab nraud hauv pab pawg qoj ib ce.

Kev tawm dag zog thiab noj qhov khoom noj uas muaj kev noj qab nyob zoo

Kev noj zaub mov zoo thiab lub cev ua kom lub cev muaj peev xwm txo cov kev rog tus mob ntsig txog kev rog. Tias yog vim li cas Alliance muab cov nyiaj pab cuam rau cov tswvcuab kom koom nrog Txoj Kev Pab Cuam Soj Qab Xyuas Qhov Hnyav Ntawm Lub Cev (Wellness that Works).

CDC muaj qee cov lus qhia nyob rau hauv lawv lub vev xaib. Koj tuaj yeem nrhiav tau cov ntaub ntawv kev paub ntxiv:

Saib xyuas koj li kev noj qab haus huv fab siab ntsws

Koj li kev noj qab haus huv fab kev coj cwj pwm yog ib feem tseem ceeb ntawm koj li kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo xam tag nrho. Alliance cov tswvcuab tuaj yeem tau txais cov kev pab cuam kev noj qab haus huv fab siab ntsws los ntawm peb tus khub, Carelon Behavioral Health.

Koj tuaj yeem tau txais cov kev pab hais txog cov kev txhawj xeeb xws li:

 • Kev npau taws.
 • Kev ntxov siab, kev ntshai thiab kev xav tias yuav tsum tau ua (obsessive complusiv discorder; OCD, raws li sau hauv lus Askiv).
 • Kev txawj ntse thiab kev loj hlob qeeb, kev tsis nyob tsis taus/kev nyob mloog tsis taus (attention-deficit/hyperactivity disorder; ADHD, raws li sau hauv lus Askiv) tthiab (attention-deficit disorder; ADD, raws li sau hauv lus Askiv).
 • Kev ntxhov siab.
 • Qhov nyuaj txog kev fim nrog tej kev hloov pauv hauv lub neej, kev chim siab thiab kev nyuaj siab.
 • Kev siv yeeb tshuaj lossis haus dej cawv.
 • Ib ce siv dag zog ntau dhau thiab kev noj zaub mov tsis zoo.
 • Kev tos siab thiab kev ploj plam.
 • Kev Nyuaj Siab.
 • Kev nyuaj siab los ntawm ib yam uas tau tshwm sim.
 • Yav dhau los (post-traumatic stress disorder, PTSD, raws li sau hauv lus Askiv).

Yog tias koj tab tom muaj ib yam cwj pwm raws li cov hais no, nws tsis yog koj ib leeg xwb. Nws muaj ntau cov tib neeg uas yuav tsum tau txais kev txhawb nqa rau cov kev txhawj xeeb no nyob rau lawv lub neej.

Hu rau tus xov tooj hu dawb ntawm Carelon Behavioral Health tau 24 teev rau ib hnub, 7 hnub rau ib asthiv: 855 765 9700.

Kawm paub ntxiv txog cov kev pab cuam saum peb lub lub nplooj ntawv Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Fab Kev Coj Cwj Pwm..

Kev saib xyuas ua ntej yug menyuam thiab tom qab yug menyuam

Alliance muab Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv). Kev pab cuam no pab cov pojniam uas cev xeeb tub kom tau txais kev saib xyuas ua ntej yug menyuam lossis tom qab yug menyuam Cov neeg qhia txog kev noj qab haus huv yuav qhia cov ntaub ntawv hais txog:

 • Kev saib xyuas kev noj qab haus huv ua ntej yug menyuam thiab tom qab yug menyuam.
 • Kev pub niam mis.
 • Kev saib xyuas menyuam yaus.
 • Kev tu menyuam.

Puas muaj lus nug?

Peb saib xyuas txog peb cov tswvcuab! Yog tias koj xav nug cov lus nug txog cov kev pab cuam uas muaj rau koj, ces hu rau peb. Koj tuaj yeem hu rau Cov Chaw Muab Kev Pab Cuam Tswvcuab Ntawm Alliance ntawm 800 700 3874, hnub Monday txog hnub Friday, 8 a.m.txog 5:30 p.m.

Yog koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas hais koj hom lus yam tsis tau them nqi rau koj. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711).

1

Koj puas pom cov ntaub ntawv no pab tau?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Andrea Swan, Kev Txhim Kho Zoo thiab Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Pej Xeem (RN)