fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev kho cwj pwm thiab cov hnub so haujlwm

alliance-icon-tus tswv cuab

Tus niam hluas tuav tus me nyuam thiab saib dhau mus hauv chav ua noj

Lub caij so haujlwm yuav muaj ntau yam kev lom zem tau ua. Txawm li cas los, muaj coob leej neeg kuj tseem muaj tus mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws lossis kev siv yeeb tshuaj nyob rau lub sijhawm no.

Nws yuav yog ib qho nyuaj rau kev siv cov hnub so haujlwm, tshwj xeeb tshaj mas yog tias koj tau muaj kev ploj plam tsis ntev los no lossis kev ntxhov siab loj hauv lub neej. Qee leej kuj yuav:

 • Hnov tau tias kho siab.
 • Ntxhov siab rau qee cov neeg hauv tsev neeg.
 • Hnov tau tias muaj kev nyuaj siab ntxhov plawv nrog tej yam uas yuav tsum tau ua kom tiav.

Yog tias ib qho twg ntawm cov xwm txheej no muaj qhov zoo li koj paub hais tais tsis yog koj ib leeg xwb.. Koj puas muaj kev tu siab, kev ntxhov siab, kev nyuaj siab lossis tab tom muaj kev siv yeeb tshuaj? Qhov no tuaj yeem yog ib lub sijhawm zoo uas pib tau txais kev pab kho cwj pwm.

Yog tias koj yog ib tug tswvcuab ntawm lub Alliance, yuav muaj cov kev pab cuam uas koj tuaj yeem tau txais rau tus mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas siab puas ntsws thiab kev siv yeeb tshuaj.

Kuv tuaj yeem tau txais kev txhawb nqa rau yam twg?

No yog qee yam kev txhawj xeeb txog kev kho cwj pwm uas koj tuaj yeem tau txais kev pab rau:

 • Kev npau taws.
 • Kev ntshai.
 • Kev ntxhov siab.
 • Tej teeb meem kev loj hlob.
 • Qhov nyuaj txog kev fim nrog tej kev hloov pauv hauv lub neej, kev chim siab thiab kev nyuaj siab.
 • Kev siv yeeb tshuaj lossis haus dej cawv.
 • Kev txhawj xeeb txog kev hom khiav thiab kev noj haus.
 • Kev tos siab thiab kev ploj plam.
 • Kev Nyuaj Siab.
 • Kev raug mob.

Yog tias koj lossis ib tus neeg hauv koj tsev neeg tab tom muaj kev tawm tsam lossis nyob rau kev kub ntxhov, hu lossis ntaus ntawv xov tooj rau 988. Yog xav paub ntxiv txog qhov kev pab cuam no, mus saib lub vev xais rau 988 Tus Xov Tooj Tham Txog Kev Xav Tua Tus Kheej & Lub Neej Muaj Kev Kub Ntxhov (Suicide & Crisis Line).

Yog tias koj muaj ib qho xwmtxheej ceev nrog kev noj qab haus huv, hu rau 911 lossis mus rau lub chav kho mob xwmtxheej ceev uas nyob ze tshaj.

Mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws thiab yuav nrhiav kev pab li cas

Lub Tsev Kho Mob Kev Nyuaj Siab lossis Puas Siab Puas Ntsws Hauv Tebchaws kwv yees tias muaj tshaj ib ntawm tsib leej neeg laus ntawm Neeg Meskas ua neej nyob nrog tus mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws. Raws li ib qhov kev tshawb fawb xyoo 2014, 64% ntawm cov neeg uas muaj tus mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws hais tias cov hnub so haujlwm ua rau lawv tus mob heev dua qub tuaj.

Tsis txhob tos kom txog thaum tau txais kev pab. Medi-Cal cov tswvcuab tuaj yeem tau kev saib xyuas mob nkeeg los ntawm lub chaw koom tes, Carelon Kev Noj Qab Haus Huv. Muaj ntau yam kev pab cuam uas Carelon tuaj yeem pab koj nrhiav. Qhov no xam muaj kev kho ib leeg kheej, ib tsev neeg lossis ib pab pawg. Muaj cov kev pab cuam rau menyuam yaus, cov hluas thiab cov laus.

Muaj ntau yam kev pab cuam uas Carelon tuaj yeem pab koj nrhiav. Qhov no xam muaj kev kho ib leeg kheej, ib tsev neeg lossis ib pab pawg. Muaj cov kev pab cuam rau menyuam yaus, cov hluas thiab cov laus.

Hu rau Carelon ntawm 855-765-9700 (TTY: Ntaus 711). Koj tuaj yeem hu tau ib hnub 24 xuab moos, 7 hnub ib vij. Thaum koj hu, Carelon tuaj yeem pab tau koj:

 • Nkag siab txog cov kev pab rau kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws uas koj txais tau.
 • Nrhiav cov kws pab kho kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws uas nyob hauv koj cheeb tsam.
 • Teem sijhawm mus ntsib.

Tus txiv neej laus zaum ntawm lub rooj noj mov tham hauv xov tooj ntawm tes

Kev siv yeeb tshuaj thiab yuav nrhiav tau kev pab li cas

Rau cov kev pab cuam siv yeeb tshuaj, koj tuaj yeem tiv tauj koj lub cheeb nroog lub chaw saib xyuas kev pab cuam kho cwj pwm ncaj qha:

Lub Cheeb Nroog Tus Xov Tooj Hu Tau 24-Teev Qhov Chaw Nyob
Cheeb Noorg Merced 888-334-0163 301 E. 13th St.
Merced, CA 95340
Cheeb Noorg Monterey 888-258-6029 1200 Aguajito Road
Monterey, California, 93940
Cheeb Noorg Santa Cruz 800-952-2335 1400 Emeline Avenue, Bldg. K.
Santa Cruz, CA 95060 NWS

Kawm paub ntxiv txog cov kev pab cuam saum peb lub page hais txog kev kho cwj pwm.

Cov Kev Pab Txhawb

Cov zaj lus no muaj cov lus qhia rau kev tswj koj cov kev nyuaj siab nyob rau hnub so haujlwm.

Lub caij so haujlwm no, tej zaum koj yuav ua ntau yam rau lwm leej lwm tus. Tsis txhob hnov qab saib xyuas koj tus kheej! Yuav thov kev pab los nws tsis ua li cas.

Los ntawm peb txhua leej nyob rau ntawm Alliance, peb xav kom koj muaj ib lub caij so haujlwm uas muaj kev zoo siab thiab muaj dag zog!

0

Koj puas pom cov ntaub ntawv no pab tau?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Shaina Zurlin, LCSW, PsyD, Behavioral Health Director