fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Ua kom sib raug zoo nrog koj tus kws kho mob

alliance-icon-tus tswv cuab

Thaum koj nrog koj tus kws kho mob tham, puas zoo li lawv pom thiab hnov koj cov lus? Koj puas muaj kev ntseeg siab tias koj tus kws nkag siab txog yam uas koj xav tau? 

Peb nkag siab hais tias kev tsim kev ntseeg siab yuav siv sijhawm ntev. Kev tsim kev ntseeg siab thiab kev sib txuas lus zoo nrog koj tus kws kho mob tuaj yeem pab ua kom koj tau txais feem ntau txhua yam ntawm koj qhov kev kho mob. Peb xav kom koj muaj peev xwm:

  • Hais tau koj tej kev txhawj xeeb yam muaj kev nyab xeeb.
  • Xav kom koj muaj cov lus pab qhia uas koj xav tau los mus xaiv qhov kev kho mob uas zoo tshaj plaws rau koj.

Peb qhov kev cog lus rau koj

Peb cog lus rau kev ua kom muaj kev ncaj ncees ntawm kev kho mob rau peb cov tswvcuab.

Kev ncaj ncees ntawm kev kho mob txhais tau hais tias txhua leej txhua tus muaj lub hwv tsam ncaj ncees thiab haum kom nyob tsis muaj mob npaum li qhov yuav ua tau.

Peb cog lus rau kev ua kom muaj kev nkag siab txog yam uas tiv thaiv kev ncaj ncees ntawm kev kho mob.

Peb nug nqe lus nug hais tias, “Yuav ua li cas thiaj ntseeg tau hais tias txhua tus tswvcuab Alliance tau txais qhov kev pab kho mob uas zoo tshaj plaws npaum li qhov yuav ua tau?”

Peb daws cov teeb meem thiab tshem cov teeb meem uas thaiv txoj kev pab ntawm peb cov neeg ua haujlwm, cov kws kho mob, cov neeg koom tes hauv zej zog thiab koj.

Peb cog lus yuav nqis tes ua txhawm kom koj thiaj li tuaj yeem nyob tau yam tsis muaj mob thiab nyob noj qab haus hu tshaj plaws ntawm koj tus kheej.

Peb tshem cov teeb meem uas thaiv txoj hau kev ntawm peb cov tswvcuab txoj kev noj qab haus huv. Peb xav kom koj qhov kev mus txais kev pab kho mob muaj xws li koj txoj kab lis kev cai thiab muaj neeg hais koj hom lus. Peb nrhiav muab ib qhov chaw nyab xeeb kom koj tuaj yeem loj hlob tau kom paub tau txog qhov yooj yim rau uas koj yog thiab mus txog rau koj cov hom phiaj ntawm koj li kev noj qab haus huv.

Ib feem loj ntawm koj qhov kev mus txais kev pab kho mob yog kev mus ntsib koj tus kws kho mob. Yog li ntawd, koj yuav nrhiav tau ib tug kws kho mob uas koj sib raug zoo tau li cas, thiab koj yuav nrhiav sijhawm tau li cas nrog koj tus kws kho mob yam qhib siab lug thiab yooj yim tau li cas? Nyeem mus ntxiv kom tau qee cov lus pab qhia.

Xaiv tus kws kho mob zoo rau koj

Yog tias koj nkag tshiab rau lub Alliance thiab xav nrhiav ib tug kws kho mob, koj tuaj yeem mus saib hauv peb nplooj ntawv Find a Doctor los pib.

Lus Qhia: Peb ntawv teev npe muaj cov ntaub ntawv hais txog cov kws kho mob txog kev yog poj niam txiv neej thiab yam lus uas lawv hais. Koj tuaj yeem nrhiav ib tug kws kho mob uas koj hnov tau tias koj yuav swm nrog.

Koj tuaj yeem mus saib hauv peb muaj txhais lus los pab, nrog rau:

  • Cov neeg txhais lus.
  • Tej ntaub ntawv sau tseg hauv koj hom lus.
  • Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau.

Puas yog yuav tau xaiv ib tug kws kho mob tshiab?

Koj tuaj yeem mus saib hauv peb nplooj ntawv Xaiv Ib Tus Thawj Kws Kho Mob  los thov hloov koj tus kws kho mob.

Mus ntsib koj tus kws kho mob kom raws sijhawm yam tsis tu ncua

Kev mus ntsib koj tus kws kho mob kom raws sijhawm yam tsis tu ncua tuaj yeem pab ua kom neb sib paub kom koj thiaj tuaj yeem tau txais kev pab kho mob zoo tshaj plaws. Koj tus kws kho mob tuaj yeem saib koj qhov keeb kwm kho mob thiab nkag siab txog koj cov kev xav tau.

Lus Qhia: Koj yuav tsum hu rau koj tus kws kho mob ua ntej txhua zaus uas yuav mus ntsib txhawm rau sijhawm teem caij mus ntsib. Tej zaum lawv kuj yuav muaj tej sijhawm teem caij mus ntsib hauv vis di saus lossis cov sijhawm uas yuav haum rau koj tshaj plaws. Koj tus kws kho mob muaj nyob rau hauv koj daim Alliance Npav ID Tswvcuab. Yog tias koj mloog tau tias tab tom muaj mob lossis muaj lus nug ceev uas tsis nyob rau koj tus kws kho mob lub sijhawm ua haujlwm, ces hu rau Lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob ntawm 844-971-8907 (TTY: Ntaus 711) los tham nrog ib tug kws tu neeg mob. Npav ID Tswvcuab.

Yog tias koj mloog tau tias tab tom muaj mob lossis muaj lus nug ceev uas tsis nyob rau koj tus kws kho mob lub sijhawm ua haujlwm, ces hu rau Lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob ntawm 844-971-8907 (TTY: Ntaus 711) los tham nrog ib tug kws tu neeg mob.

Kev tham nrog koj tus kws kho mob

Ntawm no yog qee yam uas koj tuaj yeem tham nrog koj tus kws kho mob nyob rau lub sijhawm uas koj mus ntsib. Ua ntej koj yuav mus ntsib, koj tuaj yeem sau cov lus nug rau koj tus kws kho mob cia lossis sau cov lus nco tseg txog yam uas koj xav tham txog. Koj kuj tseem tuaj yeem sau cov lus nco tseg txog yam uas koj tus kws kho mob qhia rau koj kom koj tuaj yeem muab tau cov lus pab qhia ntawd rov qab coj los saib dua tom qab koj mus ntsib tag los.

Ua ntej koj yuav mus ntsib koj tus kws kho mob, nug koj tus kheej hais tias:

  • Dab tsi yog yam uas kuv tab tom ntsia pom lossis xav tau kom kuv tus thawj kws kho mob kuaj xyuas? (Piv txwv: “Kuv lub pob ntseg sab lauj mob txhua zaus uas kuv tshuab ntswg.”)
  • Nws pib thaum twg los lawm? (Piv txwv: “Nws tau pib thaj tsam li ib asthiv los lawm thaum kuv pib tau tus khaub thuas.”)
  • Dab tsi yog yam ua rau nws zoo dua tuaj lossis mob heev dua tuaj? (Piv txwv: “Nws zoo li heev dua tuaj thaum kuv tshuab ntswg thiab zoo li zoo dua tuaj nyob rau thaum sawv ntxov tom qab kuv da dej tag.”)
  • Kuv muaj lus nug dab tsi thiab kev txhawj txog dab tsi? (Piv txwv: Nug koj tus kws kho mob, “Thaum twg kuv mam pib zoo zuj zus?” lossis “Cov tshuaj puas muaj qhov ua rau muaj mob lwm yam tuaj?”)

Lus Pab Qhia: Yog tias koj tawm ntawm koj tus kws kho mob qhov chaw ua haujlwm mus lawm thiab ho xav txog cov lus nug uas koj muaj txog ntawm yam uas koj tau tham txog, ces koj tuaj yeem hu rau koj tus kws kho mob qhov chaw ua haujlwm los thov rau cov lus pab qhia ntxiv.

Yog tias koj tsis txaus siab rau koj tus kws kho mob

Yog tias koj tsis txaus siab rau ib tug kws kho mob twg lossis tus kws kho mob qhov chaw ua haujlwm, ces qhov zoo tshaj plaws yog nrog lawv tham ua ntej. Qhia rau ib tus neeg hauv qhov chaw ua haujlwm paub txog yam uas tshwm sim kom sai li sai tau. Thov kev pab ntawm lawv los mus kho qhov teeb meem.

Lub Alliance los kuj nyob rawv ntawm no pab koj, yog li ntawd yeej meem hu rau peb kom tau kev pab. Koj tuaj yeem foob ib qho kev tsis txaus siab, uas kuj tseem muab hu ua lus tsis txaus siab, yog tias koj tsis txaus siab nrog qhov uas koj tus kws kho mob lossis koj tus kws kho mob qhov chaw ua haujlwm ua rau koj. Tom qab uas koj foob ib qhov lus tsis txaus siab rau peb, ib tug neeg ua haujlwm ntawm Alliance mamli tshuaj xyuas koj qhov teeb meem.

Puas muaj lus nug?

Yog tias koj muaj lus nug,peb nyob ntawm no los pab koj! Thov hu rau Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 800-700-3874. Yog koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas hais koj hom lus yam tsis tau them nqi rau koj. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711). Koj kuj tuaj yeem mus xyuas hauv tshooj tswvcuab ntawm peb lub vev xais kom pom tag nrho cov kev pab cuam uas peb muaj pub.

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Jessica Hampton, Enhanced Care Management Manager