fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Siv Daim Ntawv Menyuam Mosliab Qhia Txog Kev Noj Qab Haus Huv kom nco qab txog koj tus menyuam mosliab cov teem caij

alliance-icon-tus tswv cuab

 

Niam tuav menyuam

Tej zaum qhov uas yuav tau nco qab txog koj tus menyuam mosliab cov teem caij mus ntsib tus kws kho mob thiab txhaj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob ua tau rau yus sab heev. Peb muaj ib daim ntawv qhia kev thiaj li yooj yim zog. 

Qhov tshiab Menyuam Mosliab Daim Ntawv Qhia Txog Kev Noj Qab Nyob Zoo   uas qhia koj tias koj tus menyuam mosliab toob kas dabtsi thiaj noj qab haus huv li zoo tau. Pib suav ntawm thaum xub yug menyuam los mus rau thaum nws muaj 12 lub hlis, daim ntawv qhia kev tias thaum txog sijhawm coj koj tus menyuam mosliab mus ntsib rau ib qho kev ntsuam xyuas. Koj kuj siv tau daim ntawv qhia kev xyuas pom tias thaum txog sijhawm coj koj tus menyuam mosliab mus txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob.  

Daim ntawv qhia kev kuj qhia tias koj tus menyuam mosliab yuav tsum muaj peevxwm ua tau tej yam twg thaum nruab thawj xyoo. Tej no pab ntsuam xyuas tias menyuam loj hlob zoo.    

Cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob thiab cov kev mus ntsib rau ib qho kev ntsuam xyuas menyuam kev noj qab haus huv pab tiv thaiv koj tus menyuam kom noj qab nyob zoo    

Thaum mus ntsib rau ib qho kev ntsuam xyuas menyuam kev noj qab haus huv, koj tus menyuam mosliab tus kws kho mob yuav kuaj seb lawv puas nyob zoo thiab txhaj lawv cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob. Thaum cov teem caij no, koj nug tej lus twg txog koj tus menyuam mosliab kev noj qab nyob zoo los tau. Siv daim ntawv qhia kev mas pom tej lus uas koj nug tau koj tus menyuam mosliab tus kws kho mob.    

Daim ntawv qhia kev kuj muaj ib qho teem caij thaum twg thiaj yuav tsum txhaj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj tus menyuam mosliab.    

Yooj yim heev rau cov menyuam mosliab kis mob loj, tab txawm tus kab mob khaub thuas. Yog vim li ntawd thiaj tseem ceeb txhaj cov koob tshuaj tiv thiav kab mob rau cov menyuam mosliab raws sijhawm.    

Cov koob tshuaj uas pab tiv thaiv ntawm tej yam no:    

  • Kev dig muag.    
  • Plam kev hnov ntsej.  
  • Kev puas hlwb.      
  • Kev tag sim neej.    

Qhov uas txhaj cov koob tshuaj tiv thiav rau koj tus menyuam mosliab kuj pab tiv thaiv kom cov kab mob txhob sib kis thiab. Ua li ntawd thiaj pab kom luag noj qab nyob zoo thiab. Koj kawm tau ntxiv txog qhov no ntawm peb nplooj ntawv “Por qué su niño necesita mantenerse al día con las vacunas. . 

Tau txais khoom plig rau kev nyob raws sijhawm 

Ua ib feem ntawm peb qhov kev pab cuam Kuv Pib Noj Qab Haus Huv Healthy Start Program; raws li sau hauv lus Askivkoj yuav tau txais cov khoom plig thaum coj koj tus menyaum mosliab mus kuaj raws sijhawm. Yog koj coj koj tus menyuam mosliab mus kuaj rnog lawv tus kws kho mob rau zaum ua ntej lawv tseem tsis tau muaj 15 lub hlis, koj yuav tau txais ib daim npav khoom plig uas muab $50 rau lub khw Target.  

Cov niam tshiab, peb xav pab nej kom txais tau cov kev a buas nej xav tau thiab. Peb qhov kev pab cuam Txoj Kev Pab Cuam Kom Cov Leej Niam thiab Menyuam Mosliab Noj Qab Haus Huv (Healthy Moms and Healthy Babies Program; HMHB, raws li sau hauv lus Askiv) pab cov niam ua ntej thiab tom qab yug menyuam. Qhov kev pab cuam no pab tswvyim thiab muab txoj hmoo tau txais cov khoom plig  

Yog koj yog ib tug tswvcuab ntawm lub Alliance, koj txais tau ib Daim Ntawv Menyuam Mobliab Qhia Txog Kev Noj Qab haus Huv uas luam tawm uas ntim tau hauv lub hnab ris! Yuav tau ib daim luam ntawv, hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv rau ntawm 800-700-3874, ext. 5580. Muab pub dawb rau cov tswvcuab ntawm lub Alliance thiab xa ntawv tau tuaj rau koj lub tsev.  

Cov me nyuam loj hlob

 

Hais txog tus contributor:

Aiyana Moya

Aiyana Moya ua haujlwm ua tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau cov ntaub ntawv, koom nrog cov zej zog uas Alliance pabcuam. Nws tau ua haujlwm hauv kev sib txuas lus thiab kev tshaj xov xwm kev lag luam rau ntau tshaj 6 xyoo. Aiyana tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb nrog me me hauv Kev Sau Ntawv Sau.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Desirre Herrera, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm Zoo thiab Kev Noj Qab Haus Huv