fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Muab qhov kev pib txog kev noj qab haus huv rau koj tus menyuam rau lub xyoo kawm ntawv los ntawm kev kuaj mob! 

alliance-icon-tus tswv cuab

Saib daim viv di o hauv qab no kom kawm paub txog hais tias seb qhov kev kuaj mob ua ntej yuav rov qab mus kawm ntawv pab tau koj tus menyuam li cas kom pib tau kev noj qab haus huv rau lub xyoo kawm ntawv tshiab! 

Viv di o ntaub ntawv:

Koj puas paub tias cov tsev kawm ntawv feem ntau xav kom cov tub ntxhais yuav tsum muaj lawv cov koob tshuaj tiv thaiv ua ntej xyoo kawm ntawv tshiab?

Nco ntsoov npaj koj tus menyuam kom nws txhij. Koj tuaj yeem pib tau los ntawm kev hu rau koj tus menyuam tus kws kho mob. Nug tej yam tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tus menyuam yuav tsum tau txhaj thiab ua kev teem caij sib tshib. Qhov no kuj yog lub sijhawm zoo rau koj tus menyuam kom tau txais lawv qhov kuaj xyuas. Kev kuaj xyuas yog ib feem tseem ceeb ntawm koj tus menyuam txoj kev loj hlob.

Cov kev teem caij sib tshib tuaj yeem ua tau ua ntej, yog li ntawd hu rau koj tus menyuam tus kws kho mob tam sim no.

Mus saib peb peb nplooj ntawv Kev Kuaj Xyaus (Checkups Page) kom paub ntau ntxiv txog kev kuaj mob rau menyuam yaus thiab cov tub ntxhais hluas. 

Koj tus menyuam tuaj yeem tau txais ib daim npav khoom plig rau kev mus ntsib kws kho mob ntawm peb qhov kev pab cuam rau Healthy Start Program; raws li sau hauv lus Askiv!

0

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.