fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Cov kev hloov rau qhov kev pab cuam rau pej xeem uas tau npav ntsuab ntawm tsoom fwv (public charge)

alliance-icon-tus tswv cuab

Nyob rau Lub Kaum Ob Hlis Ntuj Tim 23, 2022, Tsoomfwv Meskas tau hloov qee yam txog txoj cai rau qhov kev pab cuam rau pej xeem uas tau npav ntsuab ntawm tsoomfwv. Nws muaj ntau yam kev tiv thaiv ntxiv rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw thiab lawv tsev neeg los txhawm kom tau siv cov txiaj ntsig pab rau pej xeem ntawm tsoomfwv yam tsis muaj kev cuam tshuam rau lawv txoj kev nkag teb chaws. Nws kuj muaj teeb meem tsawg dua rau cov neeg tsiv teb tsaws chaw uas khwv tau nyiaj tsawg los mus ua kom tau txais daim npav ntsuab.

Txoj cai hais txog kev pab cuam rau pej xeem uas tau npav ntsuab ntawm tsoomfwv uas tau hloov tshiab hais tias ntau yam txiaj ntsig pab cuam rau pej xeem ntawm tsoomfwv yuav tsis muab suav nkag rau kev pab cuam rau pej xeem uas tau npav ntsuab ntawm tsoomfwv ntxiv lawm, xws li kev pab kho mob thiab khoom noj khoom haus. Qhov kev npaj kho mob Medi-Cal/Medicaid tsis muab suav rau hauv txoj cai tshiab hais txog kev pab cuam rau pej xeem uas tau npav ntsuab ntawm tsoomfwv tshwj yog hais tias tus neeg ntawd:

  • Nyob rau hauv kev kho mob ntawm chaw kho mob ncua ntev.
  • Nyob rau hauv ib lub tsev laus uas pab tu neeg mob.

Yog koj xav kawm paub ntau ntxiv txog ntawm qhov yuav ncu npe thov li cas rau Medi-Cal, thov mus rau ntawm peb nplooj ntawv Medi-Cal.

Txhua tsev neeg muaj qhov sib txawv. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau:

  • Paub txog koj cov cai.
  • Paub qhov tseeb. Nkag siab hais tias seb txoj cai puas cuam tshuam rau koj.

Kawm paub ntau ntxiv nyob ntawm peb nplooj ntawv them nqi.