fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Qhov chaw nyab xeeb: Txhawb tsev kawm ntawv thiab chaw saib xyuas kom muaj kev raug mob-ntaub ntawv

Cov tsev kawm ntawv raug mob thiab cov chaw saib xyuas muaj kev nyab xeeb thiab kev txhawb nqa rau cov tub ntxhais hluas. Kawm paub txog cov cib fim thiab cov teeb meem rau kev kho mob uas paub txog kev raug mob. 

Koom nrog Office of the California Surgeon General (OSG) rau kev cob qhia online tshiab. 

Qhov chaw nyab xeeb: Txhawb tsev kawm ntawv thiab chaw saib xyuas kom muaj kev raug mob-ntaub ntawv
Kev cob qhia virtual, nyob + kaw
Lub Cuaj Hli 7, 2023 thaum tav su txog 1:00 teev tsaus ntuj
Sau npe 

Qhov kev cob qhia no yog rau cov kws qhia ntawv, cov neeg ua haujlwm hauv tsev kawm ntawv thiab cov kws kho mob thaum ntxov rau: 

  • Paub thiab teb rau kev raug mob thiab kev ntxhov siab hauv cov menyuam yaus. 
  • Qhia tawm tswv yim tsim kom muaj kev nyab xeeb thiab txhawb nqa kev kawm ib puag ncig. 

Kev nthuav qhia yuav ua raws li cov lus nug thiab lus teb. 

Lub hom phiaj kev kawm 

  • Txhais cov ntsiab lus tseem ceeb ntsig txog kev nyuaj siab, kev raug mob thiab kev nyuaj siab ntxhov plawv thiab lawv cov kev cuam tshuam rau kev noj qab haus huv ntawm cov menyuam yaus thiab cov hluas. 
  • Sib tham txog qhov tshwm sim tau, lub cib fim thiab cov teeb meem ntawm kev muab kev kho mob uas raug mob hauv kev kawm thiab kev saib xyuas. 

 

Yog xav paub ntxiv, suav nrog ACEs cov txheeb cais thiab cov npe ntawm cov neeg nthuav qhia, mus saib hauv ACEs Aware lub vev xaib.