fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Cov menyuam muaj 6 lub hlis txog 5 xyoos tamsis no tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 vav xees

alliance-icon-tus tswv cuab

Cov menyaum muaj 6 lub hlis txog 5 xyoos tamsim no tsim nyog tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob (bivalent) COVID-19 vav xees. Muaj cov tshuaj tiv thaiv kab mob COVID-19 vav xees zoo dua los pab tiv thaiv koj los ntawm tus kab mob coronavirus qub thiab pab koj los ntawm cov kab mob tshiab. 

Txog cov ntaub ntawv tshiab tshaj plaws ntawm tus kab mob COVID-19 vav xees thov mus saib Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv)koob tshuaj txhaj thawj zaug webpage. 

Yog xav paub ntxiv txog seb koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob COVID-19 vav xees twg zoo rau koj thiab koj tsev neeg, mus saib daim ntawv Qhia Txog Cov Sijhawm Mus Txais Koob Tshuaj Txhaj Tiv Thaiv Kab Mob COVID-19. Nws qhia txog seb hom koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob vav xees twg zoo nyob ntawd cov noob nyoog thiab thaum twg yuav tau mus txais ib koob tshuaj txhaj tiv thaiv kab mob. Nws muaj lus qhia txog cov kev mus txais kom raws sijhawm thiab ib daim duab qhia rau cov neeg uas muaj pheej hmoo nyob ntawd nruab nrab lossis siab vim lawv lub cev tsis muaj zog tua kab mob. 

Koj tuaj yeem teem sijhawm txog koob tshuaj txhab ntxiv nyob hauv lub vev xaibVaccines.gov.