fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Default

Alliance 2023 Care-Based Incentive Workshop Webinar

Kev tso npe tam sim no qhib rau Alliance's 2023 Care-Based Incentive (CBI) Rhiav Webinar ntawm Sep 14, tav su-1:30 pm

Dab tsi yuav tau tham txog:

  • Tshiab thiab kho tshiab CBI programmatic, FFS thiab soj ntsuam ntsuas zoo li cov tshiab $200 Tus Nqi-Rau-Service Measure for Adverse Childhood Experiences (ACEs) Training and Attestation.
  • Cov cuab yeej sib txuas lus zoo rau cov tswv cuab.
  • Alliance cov peev txheej.

Leej twg yuav tsum tuaj koom:

  • Cov kws kho mob thawj zaug.
  • Cov kws kho mob.
  • Cov neeg ua haujlwm pem hauv ntej thiab cov nqi them nqi, cov neeg ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm.

Nyem rau lub pob sau npe saum toj no lossis hu rau Tus Neeg Pabcuam Kev Sib Raug Zoo ntawm 800-700-3874, ext. 5504 ib.