fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-newsroom-2

Peb tab tom npaj rov qab qhib chav lis hauj lwm ua

alliance-icon-newsroom

Lub Alliance tab tom npaj rov qab qhib tsev lis hauj lwm dua ra hauv Merced, Monterey thiab Santa Cruz tsis pub dhau Lub Ob Hlis Ntuj Xyoo 2022. Lub Alliance yuav ua raws li chaw saib xyuas zej tsoom kev noj qab haus huv cov lus qhia los mus qhia txog lub sij hawm rov qab npaj qhib peb cov tsev lis hauj lwm, vim tus kab mob COVID-19 muaj tsawg zuj zus lawm thiab ua kom muaj kev noj qab haus huv thiab kev nyab xeeb rau peb cov tswv cuab, cov neeg ua hauj lwm thiab cov qhua tuaj saib xyuas.

Hauv qab no yog ob peb yam uas koj tuaj yeem ua tau hauv ooslais:

Yog tias koj muaj lus nug, thov hu rau lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874, hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj tshwj xeeb los nrhiav neeg txhais lus uas hais tau koj yam lus uas tsis tau them nqi li.

Hais txog tus Xov Tooj Pab Cov Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711).


Linda Gorman is the Communications Director at Central California Alliance for Health (the Alliance). She oversees the Alliance’s strategic communications plan across all channels and audiences, identifying opportunities to raise awareness about the Alliance and key health topics. Linda has been with the Alliance since 2019 and has over 20 years of marketing and communications experience in the not-for-profit, insurance, and health care sectors. She holds a Master of Arts degree in Communications and Leadership.