fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Pej Xeem Kev Noj Qab Haus Huv Kev Kho Mob Kub Ceev

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Raws li qhov tshwm sim los ntawm qhov tshwm sim txuas ntxiv ntawm Tus Kab Mob Coronavirus 2019 (COVID-19) kis thoob qhov txhia chaw, Tus Tuav Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv thiab Tib Neeg Azar tau txuas ntxiv qhov xwm txheej kev noj qab haus huv hauv tebchaws rau 90 hnub ntxiv, pib txij 10/23/20. Kev kub ntxhov thoob tebchaws txuas ntxiv uas tso cai rau kev txuas ntxiv ntawm kev hloov pauv uas tau tso cai los daws qhov kev sib kis ntawm COVID-19.

Yog xav paub ntxiv thiab kawm paub ntxiv txog Public Health Emergency and Response thov mus saib: https://www.phe.gov/emergency/news/healthactions/phe/Pages/covid19-2Oct2020.aspx