fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Kev hloov pauv tseem ceeb rau kev tso cai kuaj ua ntej yug menyuam

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Thawj qhov kev ceeb toom hais txog cov kev pabcuam kuaj menyuam ua ntej yug menyuam (tshaj tawm thaum lub Cuaj Hlis 2022) muaj qhov yuam kev hais txog lub chaw soj nstuam uas tuaj yeem siv los muab kev pabcuam PNS. Thov nco ntsoov tias Alliance cov chaw muab kev pabcuam tuaj yeem thov PNS cov kev pabcuam los ntawm ib lub chaw kuaj mob uas muaj ntawv tso cai, tsis yog cov chaw kuaj mob uas tau cog lus nrog DHCS.   

Raws li lub Cuaj Hlis 19, 2022, Lub Koom Haum tsis tso cai rau cov kev sim no thiab yuav muab pov tseg raws li kev muab kev pabcuam dua qub uas muaj los ntawm CDPH. Cov chaw muab kev koom tes yuav tsum ua haujlwm nrog CDPH rau kev tso cai thiab them rov qab cov kev pabcuam PNS.