fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Daim ntawv teev npe txhaj tshuaj tiv thaiv tau pib txij Lub Ib Hlis 1

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

AB 1797, tsab cai lij choj California tshiab pib txij Lub Ib Hlis 1, 2023, xav kom cov kws kho mob nkag mus txhaj tshuaj tiv thaiv lawv tus kheej nrog rau tus neeg mob cov haiv neeg thiab haiv neeg rau hauv California Immunization Registry (CAIR).

Yog xav paub ntxiv txog qhov yuav tsum tau muaj thiab cov txheej txheem rau npe, mus saib hauv CAIR website thiab AB 1797 Immunization Registry FAQ page.

Puas muaj lus nug? Hu rau CAIR Help Desk ntawm [email protected] lossis 800-578-7889.