fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Peb hais koj hom lus!

alliance-icon-tus tswv cuab

Koj puas paub tias koj tuaj yeem tau txais kev pab txhais lus txhawm rau pab rau koj qhov kev kho mob? Cov kev pab cuam no yog muab pab dawb rau koj xwb!

Alliance cov tswvcuab hais tau ntau tshaj 29 yam lus. Peb cov tswvcuab sawv cev tau rau txhua yam kab lis kev cai nyob thoob ntiaj teb.

Peb xav pab koj nrhiav, nkag siab thiab siv cov ntaub ntawv thiab cov kev pab cuam uas koj xav tau txhawm rau txiav txim siab txog tej kev pab kho mob.

Peb muaj cov kev pab cuam los pab cov neeg uas:

 • Hais tau lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv. Qhov no xam muaj Kev Txhais Lus Piav Tes (American Sign Language; ASL, raws li sau hauv lus Askiv).
 • Lag ntseg lossis tsis hnov lus zoo.
 • Muaj kev puas qhov muag uas ua rau muaj qhov nyuaj rau kev nyeem cov ntaub ntawv uas luam tawm.

Koj puas muaj ib lub sij hawm uas nkag siab txog cov ntaub ntawv kuaj mob nkeeg nyuaj heev? Tsis yog muaj koj ib leeg xwb!

Alliance cov kws kho mob thiab cov neeg ua haujlwm nyob ntawm no pab koj. Peb xav kom koj muaj peev xwm tau txais txiaj ntsig zoo tshaj plaws ntawm koj txoj kev kho mob.

Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab

Koj tuaj yeem nyeem cov nplooj ntawv hais txog tswvcuab saum peb lub vevxais ua yog

 • Lus Askiv.
 • Lus Mev.
 • Lus Hmoob.

Peb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab kuj hais tau cov lus no thiab. Yog tias koj hu rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab, koj tuaj yeem tham tau nrog ib tug neeg sawv cev ua hais lus Askiv, lus Mev lossis lus Hmoob. Koj tuaj yeem hu tau rau peb nrog cov lus nug txog koj qhov kev npaj kho mob.

Hu rau 800-700-3874 (TTY: Ntaus 711), thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m., hnub Monday txog Friday.

Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711).

Cov kws kho mob uas nkag siab koj

Thaum tib neeg muaj ib lub sijhawm uas nkag siab lawv tus kws kho mob nyauj, lawv muaj feem yuav:

 • Plam kev teem caij.
 • Tsis tau txais qhov kev saib xyuas uas lawv xav tau.

Peb ua haujlwm nrog cov kws kho mob txhawm rau ua kom yooj yim dua rau koj kom tau txais kev saib xyuas uas haum rau koj tej kab lis kev cai thiab yam lus. Peb kuj tseem ua haujlwm hnyav kom paub tseeb tias peb cov kws kho mob sawv cev tau rau ntau haiv neeg ntawm peb cov tswvcuab.

Koj tuaj yeem mus ntsib tus kws kho mob uas hais tau lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv. Koj nrhiav tau cov kws kho mob no hauv koj Cov Chaw Pabcuam lossis thaum koj hu mus rau Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab.

Cov neeg txhais lus

Yog tias koj muaj teeb meem tham nrog koj tus kws kho mob, peb tuaj yeem pab tau. Koj tsis thas siv koj tsev neeg lossis phooj ywg los txhais lus rau koj.

Koj tuaj yeem muaj tau tus neeg txhais lus uas tau kawm los lawm txhawm rau pab koj ntawm koj tus kws kho mob qhov kev teem caij! Koj kuj tseem tuaj yeem thov txog ib tug neeg txhais lus ASL.

Thaum koj hu mus teem caij nrog koj tus kws kho mob lub chaw ua haujlwm, qhia rau lawv paub tias koj xav tau yam lus twg.  Feem ntau, tus neeg txhais lus yuav pab koj hauv xov tooj. Tus neeg txhais lus tim ntsej tim muag los kuj tau siv thiab. Alliance yuav tsum pom zoo qhov xwm txheej tim ntsej tim muag ua ntej.

Cov ntawv luam loj, lwm yam lus thiab lwm yam qauv ntawv

Koj tuaj yeem thov txog cov ntaub ntawv hais txog koj qhov kev kho mob hauv:

 • Ntawv luam loj.
 • Lus kaw suab.
 • Cov qauv siv tshuab hluav taws xob uas nkag siv tau.
 • Lwm yam qauv.

Koj kuj tseem tuaj yeem thov tau cov ntaub ntawv sau ua lwm yam lus uas tsis yog lus Askiv.

 • Xav kom tau txais kev pab cuam txhais lus lossis cov ntaub ntawv ua lwm yam lus, hu rau Alliance Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3874, ext.5580.
 • Xav thov txog cov ntaub ntawv ua lwm yam qauv, hu rau Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874 (TTY: Ntaus 711), thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m., hnub Monday txog Friday.

Kawm paub ntau ntxiv nyob ntawm peb nplooj ntawv hais txog kev pab txhais lus.

0

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.