fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kev txhawb nqa kev mob nkeeg fab kev coj cwj pwm rau cov tswvcuab hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino) 

alliance-icon-tus tswv cuab

Lub Alliance txhawb nqa kev coj cwj pwm kev noj qab haus huv ntawm peb cov tswv cuab Hispanic thiab Latino.

Raws li kev hawm txog lub Hli Ua Kev Zoo Siab rau Hais Neeg Mev (Lub Cuaj Hli Ntuj Tim 15-Lub Kaum Hli Ntuj Tim 15), peb xav qhia cov kev pab cuam thiab cov kev pab txhawb uas txhawb nqa cov kev tsim nyog muaj txog kev kho cwj pwm ntawm peb cov tswvcuab hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino).

Nyob rau daim ntawv ntsuam xyuas hauv tebchaws xyoo 2021 hais txog kev kho cwj pwm¹:

  • Tsuas yog 36% ntawm cov hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino) xwb thiaj tau txais cov kev pab cuam kho mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws piv rau cov Hais Neeg Dawb Uas Tsis Yog Mev(52%). Tag nrho ob pawg hais neeg tau tshaj tawm txog mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws nyob rau tib qib.
  • Kev tua tus kheej yog lub laj thawj ua rau tuag thib peb ntawm cov hais neeg Mev (Hispanic thiab Latino) uas muaj noobnyoog 10-24 xyoos thiab cov txiv neej noob nyoog 25-34 xyoos.

Kev saib xyuas koj tus mob nkeeg fab kev coj cwj pwm yog ib feem tseem ceeb ntawm koj txoj kev noj qab haus huv tag nrho. Kev mob nkeeg fab kev coj cwj pwm xam muaj mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws thiab cov kev txhawj xeeb txog kev siv yeeb tshuaj lossis kev coj cwj pwm nyuaj. Muaj ntau cov laj thawj uas tej zaum cov tib neeg yuav tsis nrhiav kev pab rau kev mob nkeeg fab kev coj cwj pwm. Qee leej neeg kuj yuav xav tias lawv tus kws kho mob tsis nkag siab lawv lossis lawv cov kab lis kev cai. Lossis tej zaum yuav muaj kev saib tsis taus fab kab lis kev cai txog qhov yuav tau txais kev saib xyuas. 

Ntau leej neeg thoob plaws txhua haiv neeg tawm tsam nrog cov kev txhawj xeeb txog kev mob nkeeg fab kev coj cwj pwm. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau nrhiav kev pab kom sai! 

Yuav nrhiav kev pab cuam kho mob fab kev coj cwj pwm tau li cas 

Yog tias koj muaj kev ntshaus siab, ntxhov siab, nyuaj siab lossis tawm tsam nrog kev siv yeeb tshuaj, tsis yog muaj koj ib leeg xwb! Peb tuaj yeem xa koj mus rau cov chaw pab txhawb kom pab tau koj.  

  • Xav tau kev pab txog mob kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws lossis kev coj cwj pwm ces hu rau Carelon Behavioral Health ntawm 855-765-9700. Tus xov tooj hu dawb no muaj rau siv ib hnub 24 xuab moos, 7 hnub  ib vij.
  • Xav tau kev pab cuam txog kev siv yeeb tshuaj, ces tiv tauj rau koj lub cheeb nroog qhov chaw ua haujlwm txog Mob Nkeeg Fab Kev Coj Cwj Pwm:
    Cheeb Nroog Merced: 888-334-0163
    Cheeb Nroog Monterey:: 888-258-6029
    Cheeb Nroog Santa Cruz: 800-952-2335

Xav tau xov xwm thiab chaw pab txhawb ntau ntxiv, ces mus saib hauv peb nplooj ntawv Behavioral Health Care.

Yog tias koj lossis ib tug neeg hauv tsev neeg tab tom tawm tsam lossis muaj kev kub ntxhov, ces hu xov tooj lossis sau ntawv rau 988. Tus Xov Tooj Tham Txog Kev Tua Tus Kheej thiab Kev Kub Ntxhov 988 muaj rau siv ua lus Askiv thiab lus Mev. 
Yog tias koj muaj xwm txheej ceev fab kev mob nkeeg, ces hu rau 911 lossis mus rau hoob kho mob xwmtxheej ceev uas ze tshaj plaws.  

Alliance cov tswv cuab tuaj yeem tau txais kev kho mob hlwb

Ib tug tswvcuab qhov keeb kwm kab lis kev cai thiab yam lus hais yog qhov tseem ceeb rau lawv txoj kev pab kho mob. Peb hwm cov kab lis kev cai ntawm peb cov tswvcuab Alliance. Txhua leej txhua tus muaj txoj cai tau txais kev pab kho mob zoo uas haum rau txhua tus neeg txoj kab lis kev cai. 

Yog vim li ntawd peb thiaj ua kom ntseeg tau hais tias peb cov tswvcuab zoo siab nrog lawv cov kws kho mob ntawm qhov kev pab kho mob. No yog qee yam kev pab cuam uas peb muab:

Kev Pab Cuam Txhais Lus 

Koj puas tau paub hais tias peb muaj kev pab txhais lus thiab txhais ntaub ntawv? Yog xav tau kev pab kom tau tus neeg txhais lus lossis sau cov lus qhia ua koj yam lus, thov hu rau Alliance Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3874, txuas rau 5580. Yog tias koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tug xov tooj tshwj xeeb kom tau ib tug neeg txhais lus uas hais tau koj yam lus, muaj rau koj siv yam tsis tau them nqi dab tsi li.  

Hloov koj tus thawj kws kho mob

Koj tuaj yeem hloov koj tus kws kho mob yog koj hnov tau tias koj tus kws kho mob tam sim no tsis nkag siab txog koj cov kev tsim nyog muaj. Tshawb xyuas peb qhov kev tshaj tawm, Ua kom sib raug zoo nrog koj tus kws kho mob, kom tau lus qhia ntxiv. Koj tuaj yeem siv Cov Chaw Pabcuam txhawm rau tshawb nrhiav ib tug kws kho mob hauv koj cheeb tsam. Phau Ntawv Teev Npe Cov Kws Kho Mob sau cov lus uas cov neeg ua haujlwm hauv tus kws kho mob lub chaw ua haujlwm hais tau. Koj kuj tseem tuaj yeem xaiv tau hais tias yuav poj niam los txiv neej los ntawm koj tus kws kho mob thiab seb lawv puas txuas cov sijhawm ua haujlwm hauv chaw ua haujlwm. 

Xav hloov koj tus kws kho mob, siv peb daim foos oos lais lossis hu rau Kev Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874 (TTY: Hu rau 711), thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m., hnub Monday txog hnub Friday. Qhov Chaw Pab Cuam Tswvcuab muaj cov neeg ua haujlwm uas hais tau lus Mev yog tias yam lus ntawd yog yam lus uas koj nyiam. 

¹ Hauv Paus: SAMHSA 

0

Koj puas pom cov ntaub ntawv no pab tau?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rau

Kristin Rath yog Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij ntawm Central California Alliance for Health (the Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv, suav nrog kev tshuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog Alliance txij thaum 2019. Nws tuav Master of Arts thiab Master of Science degree hauv kev sib txuas lus.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Shaina Zurlin LCSW PsyD., Tus Thawj Coj Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv