fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Ua pa yooj yim dua: Yuav ua li cas tswj tau koj tus mob hawb pob

alliance-icon-tus tswv cuab

tub hluas siv lub tshuab nqus pa rau mob hawb pob

Tus mob hawb pob yog ib tug mob phom sij uas cuam tshuam tau neeg coob tus muaj tsis hais cov laus cov hluas huv si. Ua tau rau yus ua pa nyuaj thiab kuj ua tau rau yus hnoos, hawb pob, thiab ua tau rau lub hauv siab ceev tuaj. Tiam sis yog muaj cov kev pab zoo ntxim, koj hwj xwm tau koj tus mob hawb pob no thiab ua pa yooj yim dua!

Tus mob hawb pob yod dabtsi?

Tus mob hawb pob yog ib tug mob uas cuam tshuam rau cov hlab pa hauv koj ob lub ntsws. Cov hlab no xa pa mus los thaum koj ua pa. Thaum koj muaj tus mob hawb pob no, cov hlab no o thiab mob, ua nyuaj rau cov kev ua pa tawm mus los.

Dabtsi thiaj ua rau yus kawj mob hawb pob?

Tsis paub meej qhov ua rau mob hawb pob, tab sis nws feem ntau khiav hauv tsev neeg. Qee yam uas tuaj yeem ua rau mob hawb pob yog: 

 • Kev ua xua rau paj ntoos, plua plav lossis tsiaj dander. 
 • Cua txias. 
 • Kev tawm dag zog. 
 • Haus luam yeeb. 
 • Cov kev pab ntawm qhov ntswg xws li mob khaub thuas lossis ua npaws.

Yuav tswj kuv tus mob hawb pob li cas? 

Kev twsj tus mob hawb pob mas twb yog yus tswj cov tsos mob thiab tiv thaiv kom txhob muaj ib thaj hawb pob loj heev. Muaj ntau txoj kev tswj tus mob hawb pob.

Cov Tshuaj Kho Mob

Cov tshuaj hawb pob kheev siv yog: 

 • Cov tshuaj tswj. Cov no tau noj txhua hnub los tiv thaiv cov tsos mob hawb pob thiab ua kom lub ntsws nyob ntsiag to. Lawv tuaj nyob rau hauv daim ntawv ntawm inhalers los yog tshuaj thiab pab txo o nyob rau hauv cov hlab ntsha. Piv txwv xws li Pulmicort (budesonide), Flovent (fluticasone) thiab Singulair. 
 • Cov tshuaj txo tsos mob. Yuav siv tej no thaum nyuaj ua pa. Cov no pib ua haujlwm sai kom cov nqaij ntshiv ib ncig ntawm cov hlab ntsha muag nthas tuaj thiab ua kom yooj yim dua ua pa. Piv xam li suav nrog rau albuterol thiab levalbuterol. 
 • Cov tshuaj txo tsos mob. Yuav siv tej no thaum nyuaj ua pa. Cov no pib ua haujlwm sai kom cov nqaij ntshiv ib ncig ntawm cov hlab ntsha muag nthas tuaj thiab ua kom yooj yim dua ua pa. Piv xam li suav nrog rau albuterol thiab levalbuterol. 

Tus kws kho mob poj niam qhia tus neeg mob siv lub tshuab nqus pa rau kev mob ntsws asthma

Kev hloov kev ua neej

Tej zaum yog tias niaj hnub hloov ub no ntawm kev coj ua neej nyob yuav pab koj tswj tus mob hawb pob. 

 • Zam tej yam uas txawm ua rau koj mob loj tuaj. Kawm seb tej yam twg thiaj ua rau cov tsos mob ntawm koj tus mob hawb pob pib tshwm thiab sim nrhiav kev zam tej yam ntawd. Qhov no txhais tias tej zaum yuav tau nyob twj ywm hauv tsev tej hnub uas muaj huab feem ntau lossis zam tsis txhob nyob ze cov pa luam yeeb. 
 • Kev tawm dag zog Kev tawm dag zog lub cev tsis tu ncua yog qhov tseem ceeb rau txhua tus neeg, suav nrog cov neeg mob hawb pob. Tham nrog koj tus kws kho mob txog yuav ua li cas thiaj li ua tau kom tsis txhob ua rau koj cov tsos mob hawb pob. 
 • Taug qab txog koj cov tsos mob. Ua zoo taug qab txog koj cov tsos mob thiab qhov uas ua ntsuas kev ua pa li cas siv lub ntsuas pa mus los lossis ib phau ntawv uas niaj hnub sau cia tias ua pa zoo npaum li cas. Qhov no yuav pab tau koj tus kws kho mob paub yog tias koj tus mob hawb pob haj yam phem tuaj thiab seb puas yuav tsum hloov dabtsi ntawm qhov kev npaj tu koj.

Lus Qhia: Peb Txoj Kev Pab Cuam Kom Noj Qab Haus Huv (Healthier Living Program) pab tau cov tswvcuab ntawm lub Alliance hwjxwm tej kev mob nkeeg uas kav ntev. Lub Alliance cov tswvcuab uas tuaj koom hoob kawm 6 vij no yuav txais tau ib daim npav khoom plig $50 mus rau lub khw Target! Mus saib peb nplooj ntawv txog Txoj Kev Pab Cuam Txiaj Ntsig Pab rau Kev Noj Qab Haus Huv yog xav paub ntau ntxiv.

Ib qhov kev npaj tus mob hawb pob yog dabtsi thiab pab tau li cas?

Nrog koj tus kws kho mob koom tes tsim ib qho kev npaj tu mob hawb pob. Qhov kev npaj no yuav pab tau koj paub tias koj yuav tsum ua li cas yog tias koj cov tsos mob hawb pob haj yam phem tuaj lossis koj muaj ib thaj mob hawb pob loj. Koj qhov kev npaj tu mob hawb pob yuav muaj tej lus qhia ua tej yam xws li: 

 • Thaum koj noj koj cov tshuaj. 
 • Thaum twg mus nrhiav kev pab kho mob. 
 • Yuav tswj koj cov tsos mob li cas. 

Lus Qhia: Yog tias koj muaj lus nug lossis kev txhawj xeeb txog koj tus mob hawb pob lossis koj cov tshuaj, nrog koj tus kws kho mob tham. Koj tus kws kho mob nyob ntawd los pab koj tswj koj tus mob hawb pob thiab noj qab nyob zoo. Peb muaj tswv yim yuav ua li cas zoo siab nrog koj tus kws kho mob tham.

0

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Kristin Rath

Kristin Rath yog Tus Kws Kev Sib Txuas Lus Tshwj Xeeb ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab nyob zoo, suav nrog kev kuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog lub Alliance txij thaum xyoo 2019. Nws tuav daim ntawv Master of Arts thiab Master of Science hauv kev sib txuas lus.