fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Peb yam yuav teem sijhawm rau Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab

alliance-icon-tus tswv cuab

Tus tub hluas ntsib tus kws kho mob hauv chav kho mob.

Yog tías koj yog ib tug tswvcuab tshiab, peb pom zoo tais koj mus ntsib koj tus kws kho mob tshiab tsis pub dhau 120 hnub rau Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab.

Ntawm no yog peb yam ua teem tseg lub sijhawm rau Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab.

1. Koj tus kws kho mob tuaj yeem paub koj thiab muaj cov kev saib xyuas uas koj xav tau.

Lub hom phiaj ntawm New Patient Exam yog los pab koj tus kws kho mob kawm txog koj keeb kwm kev noj qab haus huv thiab kev xav tau. Qhov no yog ib lub sijhawm zoo uas yuav pib tham nrog koj tus kws kho mob. Tej zaum koj tus kws kho mob yuav:

  • Nug koj ib co lus nug txog koj kev mobntawm koj tug nkeeg.
  • Nug kom koj teb kom tiav ib lo lus nug.
  • Qhia rau koj txog kev kawm ntawv rau kev noj qab haus huv thiab kev pab uas yuav pab tau koj.

Qhov zoo tshaj mas koj yuav tsum nqa koj cov tshuaj kho mob thiab koj cov nqe lus nug nrog koj thaum koj mus kuaj mob. Npaj tham nrog koj tus PCP txog yam kev kho mob uas koj xav kho thiab yam koj txhawj xeeb txog.

Qhov kev ntsuam xyuas no tej zaum yuav muaj xws li kev ntsuam xyuas ib cev, tau txais txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev tshuaj ntsuam mob.

2. Koj yuav tau txais koj cov lus teb.

Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab.yog ib lub sijhawm zoo los nug koj tus kws kho mob tej lus nug los yog tham txog tej kev txhawj xeeb txog koj txoj kev noj qab haus huv.

Koj tus kws kho mob yuav ua haujlwm nrog koj kom koj tsis txhob mob.

3. Teem sijhawm rau Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab. yog ib qho yooj yim (thiab thaum tsis muaj nqi rau koj).

Koj tus kws kho mob cov xov xwm nyob rau koj Daim Npav ID Ua Tswv Cuab Ntawm Alliance.

Alliance Member Card 

Thaum koj hu mus teem sijhawm, qhia rau tus neeg uas teb xov tooj tais koj yog ib tug tswvcuab ntawm lub Alliance. Muab koj tus Alliance ID nab npawb. Nqa koj daim npav BIC thiab koj daim ID npav ntawm lub Alliance nrog koj mus ntsib kws kho mob.

Koj puas xav tau kev pab teem sijhawm rau Kev Ntsuam Xyuas Rau Ib Tug Neeg Mob Tshiab? Tsis ua li cas! Hu rau Kev Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711).

1

Koj puas pom cov ntaub ntawv no pab tau?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.