fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Pab ua kom koj tus menyuam qhov hnyav tab tom

alliance-icon-tus tswv cuab

tus tub luag ntawm lub koob yees duab

Ua li cas kuv thiaj paub hais tias kuv tus menyuam rog?

Ib tug menyuam yog rog yog hais tias lawv lub cev nstuas saib puas muaj nqaij rog (body mass index; BMI; raws li sau lus Askiv) nyob rau qhov 95 feem pua. BMI yuav nrog koj tus menyuam lub noob nyoog, kev hnyav thiab qhov kev siab. Xav kawm paub ntxiv nrog koj tus menyuam tus kws kho mob tham.

Qhov Kev Hnyav thiab Noj Qab Haus Huv Cov Teeb Meem

Lub Cuaj Hlis Ntuj yog lub hli paub txog menyuam txog kev rog dhau thoob teb chaws. Raws li Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control and Prevention; CDC; raws li sau hauv lus Askiv)qhia, ib nyob hauv tsib tus menyuam nyob hauv Tebchaws Meskas yog rog dhau.

Menyuam qhov kev hnyuav dhau yuav ua rau cov menyuam pheej hmoo muaj teeb meem txoj kev pab kho mob xws li:

  • Mob hom 2 ntawm cov mob ntshav qab zib.
  • Muaj Ntshav Siab.
  • Cov kab mob rau lub plawv.

Qhov xov xwm zoo yog tias tuaj yeem tiv thaiv qhov kev rog thaum yau.

Nyeem tsab ntawv no kom kawm paub ntxiv txog kev tsis them nqi rau kev pab koj tus menyuam qhov kev hyuav.

Dab tsi ua rau kev rog thaum yau?

Muaj ob peb yam uas koj tus menyuam yuav muaj feem ntau dua rau qhov kev hnyuav. Raws li Mayo Clinic, cov no muaj xws li:

  • Muaj calorie lossis muaj khoom noj uas qab zib siab heev.
  • Tsis muaj kev tawm dag zog tas li.
  • Kev Nyuaj Siab.

 Cov tub hluas khiav hauv qab ib qho yeeb yuj parachute ntawm ib thaj teb

Pab kom koj tus menyuam qhov kev nhyav tab tom

No yog peb lub tswv yim los pab koj tus menyuam qho kev hnyuav.

  • Tawm dag zog. Mus ncig zej zog, mus caij tsheb kauj vab lossis tawm mus ua si sab nrauv.
  • Txhob saib this viv ntau dhau. Tseg sijhawm saib this viv (xws li tua kees ua si lossis saib TV) ob teev lossis tsawg dua ntawd kom ntau ntxiv.
  • Npaj pluas noj kom zoo. Yuav thiab muab tej zaub, tej txiv hmab txiv ntoo thiab tej khoom noj uas muaj hmoov nplej kom ntau ntxiv.

Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob kuj muaj ntaub ntawv qhia cov niam txiv kev pab cov menyuam thiab cov tub ntxhais hluas kom muaj qhov kev hnyuav tab tom. Mus xyuas CDC lub vevxais rau kev nyeem ntxiv.

Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam

Lub Alliance kuj muaj Txoj Kev Pab Cuam Cia Lub Cev Hnyav Kom Haum Yuav Pab Tau Muaj Kev Noj Qab Nyob Zoo Mus Tag Tiam (Healthy Weight for Life; HWL; raws li sau hauv lus Askiv). Cov kev cob qhia no yuav qhia cov niam txiv txog txoj hau kev los pab los pab cov me nyuam muaj hnub nyoog li 2 txog 18 xyoos mus rau qhov hnyav. Lub khoos kas no suav nrog txoj hauv kev tshiab rau cov niam txiv los txhawb lawv tus me nyuam, hloov kev ua neej, noj haus kom zoo thiab yuav muaj dag zog ntau dua.

Koj tus menyuam tus kws kho mob kuj xa tau koj tus menyuam mus rau HWL qhov kev pab cuam. Koj ncuv npe tau los ntawm kev hu rau Lub Alliance Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv Tus Xov Tooj ntawm 800-700-3874, txuas rau 5580.

Thaum koj mus rau ib lub hoob kawm uas yuav siv sijhawm 10-asthiv, koj txais tau ib daim npav khoom plig uas muaj txog $100 mus rau lub khw Target. Koj tuaj yeem yuav raug muab tso rau hauv ib txoj kev rho npe los saib seb puas muaj feem yeej ib lub tsheb kauj vab.

1

Cov ntaub ntawv no puas pab tau rau koj?

Hais txog tus contributor:

Maureen Wolff Stiles

Maureen Wolff Stiles ua haujlwm ua Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij rau Kev Sib Txuas Lus ntawm Central California Alliance for Health (lub Alliance). Nws ua haujlwm nrog ntau yam kev npaj khomob cov kws tshaj lij txhawm rau txhawm rau kho cov ntaub ntawv, koom nrog cov tswvcuab, cov neeg muab kev pabcuam thiab cov zej zog uas Alliance pabcuam. Maureen tau nrog Alliance txij li xyoo 2021. Nws tau kawm tiav Bachelor of Arts hauv kev sau xov xwm.

Sau nrog kev sib koom tes nrog cov kws tshaj lij: Desirre Herrera, Tus Thawj Saib Xyuas Kev Ua Haujlwm Zoo thiab Kev Noj Qab Haus Huv