fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Vim li cas cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob tseem ceeb heev rau txhua tus neeg muaj noob nyoog 

alliance-icon-tus tswv cuab

Cov menyuam yaus thiab cov laus luag nyav thaum lawv taug kev hauv lub tiaj ua si

Cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob muaj kev tiv thaiv los ntawm tus kab mob. Koj xav tau qhov kev tiv thaiv no thoob plaws hauv koj lub neej. Cov koob tshuaj tiv thaiv pab koj lub cev tiv thaiv kab mob thaib tiv thaiv koj kom tsis txhob mob hnyauv. Ua kom paub txog cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob yog txoj kev zoo tshaj los tiv thaiv koj tus kheej thiab koj tsev neeg los ntawm tej yam kab mob.  

Cov Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob rau Cov Menyuam Yaus

Cov kev mob nkeeg no tuaj yeem xam muaj kev dig muag, kev tsis hnov lus, kev puas tsuaj rau lub hlwb thiab kev tag sim neej tib si. Kev muaj mob hnyav tuaj yeem ua rau muaj teeb meem mob nkeeg nyob rau yav tom ntej. Cov menyuam yaus uas muaj noob nyoog qis dua 5 xyoos uas muaj mob khaub thuas yuav muaj feem mus rau tom tsev kho mob loj ntau dua cov neeg laus.

Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control and Prevention; CDC, raws li sau hauv lus Askiv) muab ib daim ntawv qhia txog cov sijhawm pom zoo mus txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov menyuam yaus rau cov menyuam yaus txij thaum yug mus txog noob nyoog 18 xyoos. Qhov kev teev sijhawm yuav yog raws koj tus menyuam qhov kev tiv thaiv kab mob raws noob nyoog. Nws kuj tseem yog raws qhov uas koj tus menyuam muaj feem kis tau tus kab mob li cas thiab. Kev txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau koj tus menyuam kom ncav sijhawm yuav pab tiv thaiv kom lawv tsis tau tej kab mob uas tiv thaiv tau.

Tham nrog koj tus menyuam tus kws kho mob txog ntawm cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tus menyuam yuav tsum tau. Kev tswj kom txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv rau koj tus menyuam kom ncav sijhawm yuav ntxiv kev tiv thaiv thaum nws loj hlob thiab yuav pab ua kom nws tsis muaj mob. 

Peb muaj ib daim ntawv qhia txog kev noj qab nyob zoo rau cov menyuam moslaib los mus pab kom koj paub txog cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj tus menyuam mosliab yuav tsum tau thaum muaj noob nyoog 0-12 lub hlis. Nws me thiab haum ntim rau hauv hnab tsos kom koj thiaj li nqa tau nrog koj thaum koj mus ntsib koj tus menyuam mosliab tus kws kho mob. Yog xav tau daim ntawv qhia txog kev noj qab nyob zoo ntawm menyuam moslaib, ces hu rau peb Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3874, ext. 5580 (TTY: Ntaus 711). 

Tau txais cov npav khoom plig uas muaj tag nrho txog rau $250 los ntawm kev ua kom paub meej hais tias koj tus menyuam tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob thiab kev kuaj mob raws sijhawm suav txij noob nyoog 0-21. Mus xyuas hauv pebnplooj ntawv rau tswvcuabkom paub ntau ntxiv.

Hluas nkauj luag ntxhi tau txais ib pab band-pab hauv chav kuaj mob

Cov Koob Txhaj Tshuaj Tiv Thaiv Kab Mob rau Cov Neeg Laus

Cov koob tshuaj txhaj tiv thaiv tsis yog txhaj thaum yau xws. Koj yuav tsum tau txhaj koob tshuaj tiv thaiv kab mob thoob plaws hauv koj lub neej. Cov neeg laus yuav tsum tau txais tshuaj tiv thaiv kab mob raws sijhawm vim tias cov koob tshuaj tiv thaiv thaum yau yeem tsis nyob ntev. Kuj muaj ntau yam kab mob uas cov neeg laus tej zaum yuav raug tau.

Lub CDC muabib daim ntawv qhia txog cov sijhawm pom zoo mus txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov neeg laus. Muaj cov koob tshuaj tiv thaiv uas txhua tus neeg laus yuav tsum tau txhaj, xws li koob tshuaj tiv thaiv tus kab mob khaub thuas txhua xyoo. Lwm cov koob tshuaj tiv thaiv uas cov neeg laus yuav tsum tau raws li noob nyoog, kev mob, txoj haujlwm, lossis txoj kev npaj mus ncig tebchaws. Koj tus kws kho mob yuav paub tias cov koob tshuaj tiv thaiv twg tsim nyog rau koj.

Ua zoo kom koj thiab koj cov menyuam mus txais cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob kom koj nyob tau muaj kev noj qab haus huv. Tham nrog koj tus kws kho mob txog cov koob txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob uas koj yuav tsum tau thiab thaum twg koj yuav tsum tau txhaj lawv. 

Yog tias koj yog ib tug tswvcuab ntawm Medi-Cal thiab koj xav tau txais kev pab kho mob, peb nyob ntawm no rau koj! Thov hu rau peb Pab Pawg Pab uam Tswvcuab ntawm 800-700-3874, Monday-Friday thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m.

Alliance Cov Kev Pab Cuam Txhais Lus

Lub Alliance muaj txhais lus los pab kom koj thiab koj tus kws kho mob sib tham tau. Thaum koj yog Alliance Tus Tswvcuab, koj muaj cai tau txais cov kev pab txhais lus no yam tsis tau them nqi:

  • Cov kev pab thiab cov kev pab cuam rau cov neeg uas tsis taus los pab kom lawv txuas lus zoo dua, xws li:
    • Cov neeg uas kawm tiav muab kev pab txhais lus piav tes.
    • Lwm hom ntaub ntawv xws li cov ntaub ntawv uas sau kom loj, cov suab kaws, cov ntaub ntawv uas saib tau hauv lub computer thiab cov ntaub ntawv uas sau ua lwm hom.
  • Kev pab txhais lus rau cov neeg uas nws thawj hom lus tsis yog lus Askiv, xws li:
    • Cov neeg uas kawm tiav kev pab txhais lus, rau tim ntsej tim muag lossis hauv xov tooj.
    • Cov ntaub ntawv uas sau ua lwm hom lus.

Yog xav tau kev pab kom tau ib tus kws pab txhais lus lossis sau cov lus qhia rau koj hom lus, thov hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Pab Qhia Kev Noj Qab Haus Huv ntawm 800-700-3874, ext. 5580. 

Yog koj xav tau kev pab txhais lus, peb muaj ib tus xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tus kws pab txhais lus uas hais koj hom lus, yam tsis tau them nqi. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711). 

Qhov chaw rau cov ntawb ntawv qhia txog cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob: Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (CDC)

Hais txog tus contributor:

Kristin Rau

Kristin Rath yog Tus Kws Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij Tshaj Lij ntawm Central California Alliance for Health (the Alliance). Nws ua haujlwm nrog cov kws paub txog kev noj qab haus huv los sau txog ntau yam kev saib xyuas kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv, suav nrog kev tshuaj xyuas, tshuaj tiv thaiv, kev coj tus cwj pwm noj qab haus huv thiab kev ruaj ntseg zaub mov. Kristin tau nrog Alliance txij thaum 2019. Nws tuav Master of Arts thiab Master of Science degree hauv kev sib txuas lus.