fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Kuv yuav tau txais kev kho mob nyob rau qhov twg?

alliance-icon-tus tswv cuab

Saib seb koj xav tau kev kuaj xyuas yooj yim lossis muaj ib qho kev xwm txheej ceev kho mob, nws muaj ntau qhov chaw uas koj tuaj yeem tau txais kev kho mob. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xaiv qhov zoo tshaj plaws kom koj thiaj li tau txais kev noj qab haus huv thiab nyob tau noj qab haus huv.  

Yog tias koj muaj mob lossis muaj kev raug mob me me:

Mus ntsib koj tus thawj kws kho mob. Koj yuav tsum ib txwm hu rau koj tus kws kho mob ua ntej rau ib qho kev teem caij sib ntsib. Tej zaum lawv kuj yuav muaj kev teem caij sib ntsib hauv vis dis aus (video) lossis cov sijhawm uas yuav zoo tshaj plaws rau koj.   

Koj tus kws kho mob muaj npe nyob rau hauv koj daim Alliance Tswvcuab Npav ID. Yog tias koj tsis paub meej tias koj tus kws kho mob yog leej twg, thov hu rau Alliance Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874 (TTY: 800-735-2929 lossis 711), hnub Monday txog hnub Friday thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. 

Yog tias koj mus ntsib tsis tau koj tus kws kho mob: 

Qee cov xwmtxheej mob tuaj yeem kho tau tam sim ntawd. Hoob kho mob xwmtxheej ceev tsis tas yuav yog koj thawj txoj kev xaiv. Koj tuaj yeem: 

  • Hu rau Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob: Hu lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob kom tau kev pab txog yam uas yuav ua mus ntxiv rau koj los yog koj tus menyuam. Hu rau tus xov tooj 844-971-8907 (TTY: Ntaus 711). 
  • Mus rau kev mus kuaj mob ceev: Mus rau kev mus kuaj mob ceev thaum koj muaj mob lossis muaj kev raug mob uas tsis tshwm sim ua rau muaj kev phom sij rau txoj sia uas tos tsis tau txog hnub tom ntej. Qhov no tuaj yeem siv tau rau kev ua npaws thiab ua daus no, ntuav thiab xeev siab, mob thaum tso zis, mob hawb pob me lossis kev hlais nqaij me me. 

Xwmtxheej ceev uas muaj kev phom sij rau txoj sia 

Yog tias koj muaj tus mob uas muaj kev phom sij rau txoj sia, xws li txog siav, mob hauv siab, qaug dab peg, kev qaug tshuaj hnyav, hais lus tsis meej lossis ib ce loog tam sim ntawd thiab tsis muaj zog, mus rau hoob kho mob xwmtxheej ceev.