fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-provider-news

Tsis txhob nco qhov hloov tshiab. Sau npe kom tau txais xov xwm Alliance tus kws kho mob.

Chaw Kho Mob Portal 12/2-12/5

Tus neeg muab kev pabcuam Icon

Lub nkoj tab tom xa khoom mus rau qhov chaw nres nkoj Alliance, thiab kev cia siab yuav tuaj txog muaj Lub Ob Hlis 2, 2022, 18:00 sawv ntxov. Thaum lub sijhawm no, tag nrho cov Kev Pabcuam Portal nta yuav tsis muaj.

Rau Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tsim Nyog, thov siv Alliance's automated phone system:

  • 800-700-3874 ex 5501 los yog 831-430-5501.

Rau qhov xwm txheej ceev, thov hu rau:

  • Medi-Cal Rx yog hu rau 800-977-2273 rau Medi-Cal cov tswv cuab
  • MedImpact yog hu rau 800-788-2949 rau Alliance Care IHSS cov tswv cuab.

Lub Alliance thov txim rau qhov tsis txaus siab.