fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tshiab muaj rau cov tswvcuab Alliance

alliance-icon-tus tswv cuab

Koj thiab koj tsev neeg puas tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19? Yog tias koj yog tus tswvcuab Alliance, koj tuaj yeem tau txais cov tshuaj tiv thaiv no los pab tiv thaiv koj ntawm Omicron XBB1.5.

Tiv thaiv koj tus kheej lub caij no

Lub caij nplooj zeeg thiab lub caij ntuj no, tu kab mob khaub thuas thiab tus kab mob COVID-19 yuav nce ntxiv. Tsis txhob muaj sijhawm. Xyuas kom tseeb tias koj tau txhaj koj cov tshuaj tiv thaiv kab mob kom muaj kev tiv thaiv zoo tshaj plaws.

Kuv puas yuav tsum tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 tshiab? 

Txawm hais tias koj tau txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 ua ntej, Lub Chaw Pab Tiv Thaiv Kab Mob Thiab Pab Tswj Mob (Centers for Disease Control; CDC, raws li sau huav lus Askiv) pom zoo kom koj tau txais cov tshuaj tiv thaiv kab mob tshiab 2023-24. Nyob rau lub sijhawm, koj qhov kev tiv thaiv tiv thaiv tus kab mob COVID-19 hnyav tuaj yeem ploj mus. Cov tshuaj tiv thaiv tshiab tuaj yeem pab kho koj txoj kev tiv thaiv thiab tiv thaiv koj ntau dua los ntawm tus kab mob COVID-19 tam sim no.

Yog tias koj tsis paub meej tias koj yuav tsum tau txhaj cov tshuaj tiv thaiv tus kab mov COVID-19 tshiab, nrog koj tus kws kho mob tham!

Yam tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 twg kuv tuaj yeem tau txais? 

CDC pom zoo rau\ cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 2023-24 hauv qab no:

  • Pfizer-BioNTech.
  • Moderna.
  • Novavax.

Yog tias koj tsis paub meej tias yuav tau txhaj qhov koob tshuaj twg, nrog koj tus kws kho mob tham.

Cov tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 yog them los ntawm Medi-Cal Rx. Koj tuaj yeem kawm paub ntxiv txog koj cov kev pab kho mob uas koj txais tau hauv tsev muag tshuaj thiab Medi-Cal Rx ntawm peb nplooj ntawv tshuaj.

Kuv yuav teem caij mus txhaj tshuaj tiv thaiv tus kab mob COVID-19 li cas? 

Koj tuaj yeem teem caij kom tau txais koj cov tshuaj tiv thaiv tus kob mob COVID-19 los ntawm kev mus saib hauv vaccines.gov lub vev xais. Koj tuaj yeem sau koj tus lej zip code kom pom qhov chaw nyob ze koj.

Tsis yog txhua qhov chaw muaj cov koob tshuaj tiv thaiv kab mob rau cov menyuam yaus. Tej zaum koj yuav tau coj koj tus menyuam mus rau koj tus kws kho mob lub chaw haujlwm.

Muaj tej khoom sim kuaj dawb rau tom tsev

Koj tuaj yeem thov 4 qhov khoom sim kuaj tus kab mob COVID-19 daw rau tom tsev rau koj tsev neeg. Kev txais tau cov khoom sim kuaj no los ntawm Teb Chaws Asmeskas tsoomfwv. Yuav txais tau cov khoom sim kuaj, mus rau www.covid.gov/tests.

Paub ntau ntxiv

Yog xav paub ntxiv txog tus kab mob COVID-19 rau cov tswvcuab Alliance, mus saib peb npooj ntawv COVID-19.