fbpx
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Yuav zam li cas thiaj li tsis plam cov kev teem caij ntsib koj tus kws kho mob

alliance-icon-member

Cov neeg mob feem ntau tsis mus rau lawv qhov teem caij mus ntsib kws kho mob (hu tias tsis muaj tshwm ntsej muag). Tej zawm lawv yuav muaj lub thawj tias:

  • Tau hnov qab txog qhov teem caij mus ntsib lawm.
  • Tsis muaj tsheb thauj lawv mus ntsib.
  • Tsis muaj peev xwm mus ntsib thiab tsis tau hu xov tooj mus thim qhov mus ntsib rau tim tus kws kho mob chav lis haujlwm.

Thaum cov tswvcuab tsis mus tshwm ntsej muag raws li qhov teem caij mus ntsib, lawv qhov kev saib xyuas mob nkeeg yuav raug ncua. Nws tseem ceeb rau peb cov tswvcuab uas yuav tau txais kev saib xyuas kom yog lub sijhawm!

Yuav ua cas zam dhau tias tsis tshwm ntsej muag:

  • Kho tshiab koj tej ntaub ntawv sib txuas lus nrog koj tus kws kho mob chav lis haujlwm kom lawv muaj koj tej ntaub ntawv sib txuas lus tshiab. Qhov no yuav ua rau koj tau txais kev ceeb toom txog koj qhov teem caij mus ntsib.
  • Yog koj tsis tuaj yeem mus ntsib tau, thov hu xov tooj rau koj tus kws kho mob chav lis haujlwm mus qhia lawv paub tias koj xav teem caij mus ntsib dua tshiab.

Nov yog qee yam lus qhia pab koj ua kom tau txais kev saib xyuas koj yog lub sijhawm:

Kev pab txhais lus. Koj tsis tas yuav siv tsev neeg lossis cov phooj ywg txhais lus rau koj. Koj tus kws kho mob tuaj yeem hu ib tug xov tooj uas yuav pab nrhiav ib tug kws pab txhais lus uas hais koj hom lus rau koj. Ces koj thiab koj tus kws kho mob mam li sib tham tau nrog tus kws txhais lus no. Koj tsis tas them tus nqi txhais lus no. Rau tau kev pab kom tau txais ib tug neeg txhais lus lossis pab ua kom nkag siab qee yam uas peb xa tuaj rau koj, thov hu rau Kev Pab Cuam Tswvcuab rau ntawm 800-700-3874, txuas rau 5505.

Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Yog koj lossis koj tus menyuam muaj mob lossis muaj cov lus nug txog kev kho mob, hu rau koj tus kws kho mob. Yog koj tsis tuaj yeem hu rau koj tus kws kho mob, hu rau Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob. Qhib ua haujlwm rau cov tswvcuab txhua txhua 24 teev hauv ib noob, 7 noob hauv ib lub vij. Ib tug kws tu neeg mob yeej npaj txhij los teb koj tej nqe lus nug txog kev kho mob, pab koj txog yam uas yuav ua mus tom ntej thiab txhua koj nrog ib tug kws kho mob. Hu rau 844-971-8907 (TTY: Ntaus 7-1-1).

Kev Thauj Mus Los. Yog koj muaj teeb meem txog kev thauj mus los, koj tuaj yeem hu rau Kev Pab Cuam Tswvcuab rau ntawm 800-700-3874.