fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Lub xeev California muab kev pab khaws lossis tseg nyiaj cia rau kev kawm ntawv qib siab rau cov menyuam yaus thiab tub ntxhais hluas uas lawv niam thiab txiv tau nyiaj tsawg.

alliance-icon-tus tswv cuab

Lub Xeev California yuav muab nyiaj rau cov menyuam yaus thiab tub ntxhais hluas los pib khaws lossis tseg nyiaj cia rau kev kawm ntawv qib siab. Cov menyuam yaus yuav txais tau txog $1,500 los ntawm lub xeev los mus muab rau ib lub askhaus (account) khaws lossis tseg nyiaj cia rau kev kawm ntawv qib siab. Qhov kev pab cuam no hu ua CalKIDS.  

Kom txais tau ib lub CalKIDS askhaus (account) khaws lossis tseg nyiaj cia, cov menyuam yaus yuav tsum: 

  • Yug hauv lub xeev California nyob rau lossis tom qab Lub Xya Hlis Ntuj Tim 1, 2022; lossis 
  • Yog ib tug tub ntxhais kawm ntawv hauv lub tsev kawm ntawv uas tau nyiaj tsawg nyob rau qib 1-12 hauv California. 

Yog xav paub ntxiv thiab ncu koj tus menyuam lub npe rau ib lub CalKids askhaus (account), mus xyuas www.calkids.org.