fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics_storm-severe-weather

Nag xob nag cua -Lub Qhia Tseem Ceeb

alliance-icon-tus tswv cuab

Thov nco ntsoov tias yog muaj nag xob thiab nag cua nyob rau hauv ib cheeb tsam twg tej zaum yuav rcuam tshuam rau koj li kev kho mob uas xav tau. Nws tseem ceeb rau koj ua raws li cov kev qhia kom khiav tawm los ntawm cov nom tswv thiab thiab muaj txoj kev npaj xwmtxheej ceev kom koj tau txais kev kho mob uas koj xav tau.

Alliance Cov Chaw Ua Haujlwm

Yog tias koj xav nrog ib tus neeg tom lub Alliance tham, hu rau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 800-700-3874. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711)

Koj tseem tuaj yeem hu rau 211 kom pab nrhiav cov khoom siv cua daj cua dub hauv Merced, Monterey lossis Santa Cruz counties.

Kws Kho Mob Chaw Haujlwm

Thov nco ntsoov tias cov ntuj los nag thiab cov cua daj cua dub tuaj yeem cuam tshuam rau koj tus kho mob lub chaw haujlwm. Thov hu ua ntej rau qhov kev teem caij kom paub meej cov sijhawm thaum muaj xwmtxheej ceev no.


Kev Kaw Fais Fab

Vim yog tej yam tsis zoo los ntawm nag xob nag cua, tej zaum koj yuav tsis muaj fais fab los mus ntev nyob rau lub sijhawm uas muaj nag xob nag cua.

Mus xyuas ntawm PG&E lub vevxais kom kawm paub ntxiv.

LUS CEEB TOOM: Yog hais tias PG&E yuav tsum kaw koj li fais fab nyob rau ib cheeb tsam twg kom muaj kev nyab xeeb, tagnrho PG&E cov neeg uas siv lawv cov fais fab hauv cheeb tsam ntawd yuav txais kev cuam tshuam.


Cheeb Nroog Cov Kev Pab Cuam

Cheeb Nroog Merced
2023 Cov Lus Qhia thiab Cov Kev Pab Cuam Thaum Muaj Dej Nyab | Lub Cheeb Nroog Merced, CA – Lub Thawj Vevxais (countyofmerced.com)

Cheeb Nroog Monterey
2023 Cov Lus Pab Qhia Thaum Lub Caij Ntuj No/ Thaum Huab Cua Tsis Zoo thiab Muaj Dej Nyab | Lub Cheeb Nroog Monterey, CA

Cheeb Nroog Santa Cruz
Cov Kev Pab Cuam Thaum Muaj Kev Xwmtxheej Ceev Tshwm Sim (santa-cruz.ca.us)


Lus qhia txog kev khiav tawm

Cheeb Nroog Merced

Cheeb Nroog Monterey

Cheeb Nroog Santa Cruz

Yog hais tias koj tau khiav tawm , tej zaum koj thov tau rau kev nyob rau chaw so (Qhov Kev Pab Cuam Muab Tsev lossis Chaw So Thaum Muaj Kev Xwmtxheej Ceev; Emergency Lodging Assistance) uas yog los ntawm Tsoom Fwv Teb Chaws Lub Chaw Pab Tswj Xyuas Kev Xwm Txheej Ceev (Federal Emergency Management Agency; FEMA, raws li sau hauv lus Askiv).

Hu rau FEMA ntawm 800-621-3362 (TTY:800-462-7585) rau kev pab ntxiv los sis mus saib kawm ntxiv FEMA lub vevxais ntawm www.disasterassistance.gov.


Txoj Kev Kaw

Cheeb Nroog Merced

Cheeb Nroog Monterey

Cheeb Nroog Santa Cruz


Cov Chaw Uas Muab Cov Hnab Xuab Zeb

Cheeb Nroog Merced
Lub Cheeb Nroog Merced Cov Chaw Uas Muab Cov Hnab Xuab Zeb 2022 (countyofmerced.com)

Lub Nroog Merced
Lub Qhia Txog Cov Huab Cua Tsis Zoo (Lub Peb Hlis Ntuj 2023) | Lub Nroog Merced, CA

Cheeb Nroog Monterey
Lus Qhia Txog Cov Chaw Uas Muab Cov Hnab Xuab Zeb thiab Kev Tiv Thaiv Dej Nyab | Monterey County, CA

Cheeb Nroog Santa Cruz
Lus Qhia Txog Cov Chaw Uas Muab Cov Hnab Xuab Zeb | City of Santa Cruz


Kev Mob Xwmtxheej Ceev

Yog hais tias koj muaj ib qho mob xwmtxheej ceev, thov hu rau 911 lossis mus rau lub tsev kho mob loj uas nyob ze koj.


Cov Lus Nug Txog Kev Saib Xyuas Kho Mob

Yog tia koj muaj cov lus nug txog kev saib xyuas kho mob los sis yog tia koj tus kws kho mob lub hoob kas qhib rooj, ces hu rau koj tus kws kho mob.

Yog tias koj xav nrog ib tus neeg tom lub Alliance tham, hu rau peb Lub Chaw Pab Cuam Tswvcuab hnub Monday txog hnub Friday, thaum 8 a.m. txog 5:30 p.m. ntawm 800-700-3874. Rau Tus Xov Tooj Pab Cuam Cov Neeg Uas Tsis Hnov Lus lossis Hais Lus Tsis Tau, hu rau 800-735-2929 (TTY: Ntaus 711)


Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob

Yog tias koj lossis koj tus menyuam muaj mob lossis muaj lus nug txog kev kho mob, hu rau lub Alliance Tus Xov Tooj Nug Kev Pab Los Ntawm Tus Kws Tu Neeg Mob ntawm 844-971-8907 (TTY: Ntaus 711). Qhov kev pab cuam muaj rau 24 teev txuas hnub, 7 hnub rau ib asthiv yam koj tsis tas them nqi. Ib tus kws tu neeg mob mamli nyob tos ntsoov teb koj cov lus nug txog kev kho mob thiab pab qhia koj txog tej yam uas koj yuav tau ua ntxiv mus yav tom ntej.


Cov Kev Pab Cuam Kho Tus Cwj Pwm

Yog tias koj xav nrog ib tus neeg twg tham txog kev daw qhov kev ntxhov siab lossis nyuaj siab, thov hu rau Beacon ntawm tus 855-765-9700. Beacon tuaj yeem pab koj rau ib qho kev xa mus los txais kev kho rau koj tus kheej, cov kev mus ntsib ib tus kws pab tawm tswv yim kho kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws thiab mus kuaj kev kho kev nyuaj siab lossis puas siab puas ntsws. Lawv nyob tos ntsoov 24 teev txhuas hnub, 7 hnub rau ib asthiv.


Lub Tsev Muag Tshuaj

Thov hu rau koj lub tsev muag tshuaj txog koj cov tshuaj noj siv ntawv yuav.

Rau Alliance Qhov Kev Pab Saib Xyuas IHSS cov tswvcuab:
Central California Alliance for Health (lub Alliance) tau qhib cov kev pab cuam thaum muaj kev xwmtxheej ceev kom tso cai rau cov ntaub ntawv qhia meej tus lej cim (code) uas muab xa tuaj kom txais tau kev pom zoo rau tej co uas tau raug kev tsis pom zoo rau cov tswvcuab uas tau ntsib lossis tau khiav tawm vim muaj nab xob nag cua. Nrog rau cov kev pom zoo rau cov kev pab cuam xwmtxheej ceev, lub Alliance ib txwm tso cai rau 5-hnub khoom siv thaum muaj xwmtxheej ceev rau cov tswvcuab. Cov tsev muag tshuaj yuav tsum tau hu rau MedImpact ntawm (800) 788-2949 lossis ntaus tus lej cim kom txais tau kev pom zoo rau tej co ua tau raug kev tsis pom zoo rau.

Kom nrhiav ib lub tsev muag tshuaj nrog MedImpact:
Hu 800-788-2949
Tshawb nrhiav saum ooslais ntawm https://thealliance.health/MedimpactLocator. Peb xav txhawb kom cov tswvcuab hu mus rau ntawm lub tsev muag tshuaj kom paub meej.

Rau cov tswv cuab Medi-Cal:
Rau kev tau txais cov tshuaj noj siv ceev lossis xwm txheej ceev, cov tsev muag tshuaj yuav tsuam hu rau qhov kev pab cuam Medi-Cal Rx ntawm 800-977-2273. Lossis xa mus rau ntu Fill Emergency nyob rau hauv Medi-Cal Rx Tus Kws Kho Mob Phau Ntawv ntawm https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/provider-manual/.

Kom nrhiav ib lub tsev muag tshuaj nrog Medi-Cal Rx:
Hu rau 800-977-2273
Tshawb nrhiav saum ooslais ntawm https://medi-calrx.dhcs.ca.gov/home/find-a-pharmacy. Peb xav txhawb kom cov tswvcuab hu mus rau ntawm lub tsev muag tshuaj kom paub meej.