fbpx ua
Web-Site-InteriorPage-Graphics-member-news

Lub npe tshiab, tib yam kev pabcuam kev puas hlwb

alliance-icon-tus tswv cuab

Beacon Health Options tau hloov nws lub npe mus rau Carelon Behavioral Health. Cov kev pabcuam thiab tus lej xov tooj rau koj cov kev pabcuam kev puas hlwb yog tib yam.

Hu rau Carelon Behavioral Health ntawm 855-765-9700. Tus xov tooj hu dawb no muaj 24 teev hauv ib hnub, 7 hnub hauv ib lub lis piam.

Koj tseem tuaj yeem tau txais kev pab los ntawm kev hu rau Alliance Cov Pabcuam Tswvcuab ntawm 800-700-3874 (TTY: Dial 711), Hnub Monday txog Friday, 8 teev sawv ntxov txog 5:30 teev tsaus ntuj.

Yog xav paub ntxiv txog kev txhawb nqa kev puas hlwb, mus saib hauv www.thealliance.health/for-members/get-care/behavioral-health-care.